Конспект по Микроикономика УНСС

Основи на икономическата теория, макроикономика и микроикономика.

Конспект по Микроикономика УНСС

от temerut » Съб Яну 26, 2008 11:03 am

Университет за национално и световно стопанство – София
Въпросник
На ОСНОВИ НА МИКРОИКОНОМИКАТА за бакалавърска степен,учебна 2007/2008 година
Лектор гл.ас. д-р Мария Марикина, катедра „Икономикс”

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСТВОТО.Стопанството като система от ресурси,дейност и резултат.Ресурсите като фактори на производството.Труд,земя,капитал, управление,технология,интелектуална собственост,комуникации,.Стопанска дейност.Блага и продукти.
2. Равнища на стопанството.Специфика на отделните равнища и взаимнозависи,ост.
3. Класификация на стопанските субекти.Проблеми на избора и формата за стопанска дейност.Управленският екип като субект на стопанството.
4. Класификация на видовете стопанства.Затворено и разменно стопанство.Натурално и парично стопанство.Нискотехнологично и високотехнологично стопанство.Смесен вид стопанство.
5. ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА И ПОЛИТИКА.Стопанството като обект на изследване от различните науки.Формиране на икономическата теория – цели ,обект,предмет,методи и принципи.Оскъдност на ресурсие и благата.Производствени възможности.алтернативна цена.Изборът в икономическата теория и практика.Икономически растеж.Ефективност.
6. Взаимнозависимост между теория и практика.Нормативна икономическа теория и идеални модели.Позитивна икономическа теория и реални модели.Проектиране на идеални модели в практиката.Измерване и оценяване на стопанството.Натурални и,стойности, времеви и смесени измерители.Показатели за оценяване.
7. Икономическа политика.Стопански потоци в националното стопанство.Макроикономическа политика.Основи цели в националното.Конфликт на целите.Роля на държавата в стопанството.Икономическа политика на предприятието.
8. Елементарна теория на пазара.Конкуренция.Стопански субект на пазара.Икономически форми за разпространяване на продукта и тяхното ценообразуване – стока,услуга,продукт под наем.Проблеми на избора на икономическа форма за разпространение на продукта.Взаимнозаменяеми и взаимнозависими стоки.
9. Основи на анализа на търсенето и предлагането.Закони.Пазарно равновесие Разрив между търсеното и предлаганото количество стоки.Изместване на кривите.Понятие за еластичност.Видове еластичност.
10. Теория за полезността(маржиналистка теория).Обща и пределна полезност на продукта.Закон за намаляващата пределна полезност на продукта.Закон за намаляващата пределна полезност на продукта.Обща и пределна полезност на ресурсите.Закон за намаляващата възвръщаемост на ресурсите.
11. Потребителско поведение на домакинствата.Бюджетни ограничения.Криви на безразличието.Ефект на заместването.Графика на потребителското търсене на домакинствата.
12. ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА.Производството като процес.Оптимална комбинация и ефективност на използваните фактори на производството.производствена функция.Производство в краткосрочен и дългосрочен времеви период.Общ, среден и пределен продукт като резултати на производството в краткосрочен времеви период.
13. Производствена функция в дългосрочен времеви период.Крива на производството(Изокванта).Пределна норма на техническо заместване.Бюджетно ограничение(Изокоста).Равновесие на производителя.Път на развитие на производителя.Възвръщаемост от мащаба.
14. Разходи за производството.Общи,постоянни,променливи,пределни разходи.Икономия от мащаба на производството.
15. Приходи от продажбата на продукти.Общи, средни и пределни приходи.Печалба.
16. ПАЗАР НА ПРОДУКТА.Предлагане на продуктите от предприемачите в условията на съвършенна конкуренция.Поведение на предприемача.Предлагане на продукти в отрасъла.
17. Предлагане на продукти от предприемачите в условията на несъвършенна конкуренци. Монопол и олигопол.Видове монополи.Ценова и неценова конкуренция.Монополистична конкуренция.
18. Несъвършенна конкуренция при потреблението.Монопсон и олигопсон,Оргаизационно-правни форми на несъвършенната конкуренция.Анти монополно законодателство.
19. ПАЗАР НА ФАКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО.Общи принципи на поведение на пазарните фактори на производство.Търсене и предлагане на пазарните фактори.Пазарно равновесие.Ценообразуване на факторите и образуване на факторни доходи.трансферно възнаграждение и икономическа рента.
20. Пазар на земята.Ценообразуване на земята за селскостопанско използване.Поземлена рента.Ценообразуване на земята за неселскостопанско използване.Формиране на рентата.Влияние на несъвършенната конкуренция.Роля на държавата.
21. Пазар на капитала.Ценообразуване на капитала.Капитала като материални активи и финансови средства.Характеристика на лихвата.Номинален и реален лихвен процент.Оценъчна роля на лихвения процент.Покупна и рентна цена.Текуща стойност на активите.Покупна цена на капиталовия актив.Влияние на несъвършенната конкуренция върху ценообразуването на капитала.Роля на държавата.
22. Пазар на труда.Ценообразуване на труда.Факторни доходи и трансферни плащания.работна заплата.Номинална и реална работна заплата.Въздействие на несъвършенната конкуренция.
23. Общо пазарно равновесие.Частично и общо пазарно равновесие.Пазарни дефекти.Икономическа теория на благосъстоянието.Неравенство в разпределението на дохода и роля на пазара.
 
Мнения: 1

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron