Конспект по Обща икономическа теория (СУ)

Основи на икономическата теория, макроикономика и микроикономика.

Конспект по Обща икономическа теория (СУ)

от Assasiyah » Сря Авг 15, 2007 8:20 pm

Конспект по Обща икономическа теория
СУ, ЮФ, Право, задочно I курс, I семестър 2006/2007(#) Раздел I: Микроикономика
(i) 1) Възникване и развитие на предмета на общата икономическа теория. Основни раздели в съвременната икономика. Функции на икономическата теория.
(i) 2) Основни въпроси на икономиката. Ресурна ограниченост и производствени възможности. Алтернативни разходи и цена.
(i) 3) Същност и характеристика на пазара. Видове пазари. Стокова борса.
(i) 4) Търсене - същност, закон на търсенето, крива на търсенето, еластичност на търсенето.
(i) 5) Предлагане - същност, закон на предлагането, крива на предлагането, еластичност на предлагането.
(i) 6) Пазарно равновесие - условия, изместване на кривите на търсене и предлагане и формиране на пазарната цена. Влияние на времевия период за установяване на пазарното равновесие.
(i) 7) Потребности, блага и полезност. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Кардинална теория за полезността. Ординална теория - криви на безразличие, бюджетни ограничения.
(x) 8) Характеристика на основния стопански субект - предприятието. Организационни и правни форми. Еднолични търговци, Дружествени стопански субекти, Акционерно дружество. Ценни книжа - акции, облигации. Държавни ценни книжа. Фондова борса.
(i) 9) Производствен процес. Производствена функция. Общ, среден и пределен продукт.
(i) 10) Времеви периоди в производството - краткосрочен и дългосрочен. Законът за намаляващата възвръщаемост; неизменна възвръщаемост, нарастваща възвръщаемост.
(i) 11) Производствени разходи - явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Структура на разходите в краткосрочен период.
(i) 12) Разходи в дългосрочен период. Приходи на фирмата и печалба. Възвръщаемост от мащаба на производството.
(i) 13) Конкуренция. Съвършена конкуренция - условия, пазарно поведение на фирмите - съвършени конкуренти.
(i) 14) Несъвършена конкуренция. Механизъм на възникване. Организационни форми на несъвършена конкуренция. Естествени и институционални монополи.
(i) 15) Чист (абсолютен) монопол. Олигопол. Монополистична конкуренция. Антимонополно законодателство.
(i) 16) Пазар на факторите на производство - търсене и предлагане на факторите на производство. Ценообразуване. Разпределение на доходите.
(i) 17) Пазар на труда - търсене на труд при съвършена и несъвършена конкуренция. Работна заплата - факторен доход, номинална и реална работна заплата.
(i) 18) Предприемачество и формиране на доход от капитал. Възвръщаемост от капитала. Търсене и предлагане на заемен капитал. Лихва и лихвен процент.
(i) 19) Пазар на земя. Особености на селскостопанското производство. Търсене и предлагане на земя. Аренда и поземлена рента. Ценообразуване на пазара на земята. Вторични ефекти от ползването на земята.
(x) 20) Пазарни несъвършенства. Публични блага. Икономическа роля на държавата. Пазарни провали (дефекти). Външни ефекти. Пазари с асиметрична информация. Публични блага. Необходимост и същност на намесата на държавата.

(#) Раздел II: Макроикономика
(i) 21) Брутен национален продукт (БНП) и брутен вътрешен продукт. Начини за измерване на БНП.
(i) 22) Номинален и реален БНП. Дефлатор на БНП. Други макроикономически измерители - нетен национален продукт, национален доход, личен доход, разполагаем доход. Национално богатство.
(i) 23) Съвкупно търсене и съвкупно предлагане - обща характеристика; криви на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Макроикономическо равновесие.
(i) 24) Класически и кейнсиански подход към определяне обема на производтсвото. Функции на потреблението, инвестициите, държавните разходи и нетния износ.
(i) 25) Кейнсиански модел на макроравновестието. Принцип на мултипликатора и акселератора.
(i) 26) Циклично развитие на икономиката - същност и причини.
(i) 27) Фази на стопанския цикъл - същност и характеристика. Особености на цикъла в съвременните условия. Дълги вълни (вълни на Кондратиев).
(i) 28) Безработица - същност и причини. Видове. Естествено равнище и концепция за пълната заетост.
(i) 29) Същност и измерване на инфлацията. Причини за инфлацията. Видове.
(i) 30) Зависимост между инфлация и безработица. Антиинфлационна политика.
(i) 31) Пари - същност и функции.
(i) 32) Търсене и предлагане на пари.
(i) 33) Банките като финансови посредници. Организация и операции на търговските банки.
(i) 34) Функции на централната банка. Монетарна политика.
(i) 35) Принципи и механизъм на данъчното облагане. Видове данъци. Крива на Лафер.
(i) 36) Държавен бюджет и държавен дълг. Фискална политика.
(x) 37) Международна търговия - същност и основни принципи на международната търговия.
(x) 38) Външнотърговска политика. Мита и нетарифни ограничения.
(x) 39) Търговски баланс. Платежен баланс.
(x) 40) Валутна система и валутен пазар.
(x) 41) Икономическа интеграция. Регионални интеграционни общности.
Изображение
Аватар
 
Мнения: 531

Re: Конспект по Обща икономическа теория (СУ)

от mimenceto555 » Сря Окт 15, 2008 4:20 pm

Здравейте,аз този семестър имам обща икономическа теория при проф.д-р.ик.н Иван Димов каза,че уж щу ни даде тестовете отзад на учебника но незнам.Искам да питам дали някой ги има решени учебникът е негов зелен на издателство Нова звезда.Благодаря предварително.
 
Мнения: 1


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron