Конспект по Маркетинг (ЮЗУ)

Основи на икономическата теория, макроикономика и микроикономика.

Конспект по Маркетинг (ЮЗУ)

от Росен » Нед Сеп 30, 2007 7:10 pm

МАРКЕТИНГ

1. Възникване и развитие на маркетинговата теория и практика. Същност и функции на маркетинга.
2. Потребности и потребителско търсене. Състояние на търсенето и принципните задачи на маркетинга.
3. Философия на бизнеса. Основни маркетингови концепции - производствена, продуктова, търговска, динамична и социална.
4. Маркетингова система. Маркетингови цели. Същност на понятието маркетинг-микс. Маркетингова обкръжаваща среда. Елементи на маркетинговата обкръжаваща среда на макро и микро равнище.
5. Планиране на маркетинг. Сравнение между стратегическото и тактическото планиране. Стратегическо планиране - етапи. Стратегическа бизнес-единица.
6. Матрица на Бостънската консултативна група.
7. Портфолио матрица на Дженерал Електрик.
8. Тактическо маркетингово планиране - етапи: ситуационен анализ, прогноза, определяне на специфичните цели, създаване на действена програма, контрол на пазара.
9. Поведение на потребителя - стадии.
10. Външни фактори, въздействащи върху поведението на потребителя.
11. Вътрешни фактори, определящи поведението на потребителя.
12. Сегментиране и позициониране на пазара. Основни критерии за сегментиране на пазара. Целеви пазар, пазарен прозорец, пазарна ниша.
13. Продукт. Класификация на продуктите. Предмети, линии, гами.
14. Име, имидж и известност на продукта.
15. Опаковка, разфасовка, сортировка и транспортна опаковка на продуктите.
16. Конкуренция и конкуренти. Конкурентноспособност на стоката.
17. Жизнен цикъл на стоката. Дифузия на стоките на пазара. Диверсификация по стоки и по пазари. Маатрица на Ансъф.
18. Жизнен цикъл на стоката и маркетингови стратегии.
19. Цени и ценообразуване. Вътрешни и външни фактори на ценообразуването. Ценообразуване на различни типове пазари.
20. Основни методи за образуване на цената. Основни ценови стратегии. Маркетинг-микс стратегии.
21. Видове цени. Отбив от цената. Маркетингови трикове с цените.
22. Канали за дистрибуция - същност, предназначение и видове. Характеристика на междинните звена по каналите за разпределение.
23. Търговия на едро и дребно.
24. Маркетингова информационна система - същност и видове. Видове информация според източника - вторична и първична.
25. Маркетингови проучвания - видове. Обща методика на проучвателния процес. Методи на маркетинговите проучвания.
26. Реклама - същност и функции.
27. Реклама и икономика. Неправилни схващания за рекламата.
28. Рекламна комуникация - основни черти.
29. Видове реклама според сферата на обществения живот и според това кой рекламира.
30. Видове реклама според характера на стоките /стоки за потребление и стоки с производствено предназначение/
31. Видове реклама според жизнения цикъл на стоката и според териториалния обхват.
32. Реклама във вестниците и списанията. Разполагане на рекламите в печата. Позиции.
33. Печатни рекламни издания - листовки, проспекти, диплянки.
34. Каталози, календари и други печатни издания.
35. Реклама по радиото. Рекламни форми и жанрове.
36. Реклама по телевизията. Средства на телевизионната реклама.
37. Директна реклама. Фасадна и крайпътна реклама. Участие в панаири и изложби.
38. Насърчаване на продажбите - мостри и образци, премии, купони, лотарии, намаляване на цените и др.
39. Пъблик рилейшънз.
40. Фирмен стил, рекламен лозунг.
41. Търговска марка.
42. Лична продажба.
43. Сегментиране на пазара и ориентиране на рекламното послание.
44. Разработване на въздействащ рекламен текст.
45. Художествено оформяне на текста. Универсално стоково предлагане.
46. Рекламни институции. Рекламен четириъгълник. Рекламодатели и адресати. Консюмеризмът. Фактори, определящи мотивацията на потребителите.
47. Рекламни агенции и носители на рекламата.
48. Определяне на рекламните цели и рекламните резултати. Методът ДАГМАР.

ИЗГОТВИЛ: доц. д-р Роза Димитрова

ЛИТЕРАТУРА
1. Благоев В., Маркетингът в определения и параметри, д-р П. Берон, С., 1988.
2. Даян А., Маркетингът, С., Апис, 90, 1992.
3. Дженкинс, Ф., Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс, С., 1992
4. Доганов Д., Ф. Палфи, Рекламата каквато е, Варна, 199?.
5. Доганов Д., Съвременната реклама - състояние, проблеми, С., БТПП, 1990.
6. Завялов П., В. Демидов, Маркетинг. Въпроси и отговори, С., Техника, 1990.
7. Зайлер А., Маркетинг. Успешно реализиране в практиката, С., ИЦТТ Информа, 1992.
8. Керемедчиев Е., Основи на маркетинга, С., Век 22, 1991.
9. Котлър, Ф., Управление на маркетинга. Анализ, планиране, реализация и контрол, т.1 и 2, С., Графема, 1996-1997
10. Маринова Е., Маркетинг - продукт, реклама, Варна, 1992.
11. Маркетинг 2000. Перспективи между теорията и практиката, С., УИ ”Св. Кл. Охридски”, 1992.
12. Маркетинг и реклама на фирмата - обзор 1989, С., ИКО - Експро, 1990.
13. Трендафилов, Т., Маркетинг. Теория и практика, Благоевград, Галик, 1995
14. Хопкинс, К., Научната реклама, С., 2003 г.
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта