Тълкувателно решение № 91 от 1. Х. 1974 г. по гр. д. № 63/7

Тематична съдебна практика по материята на общата част на гражданското право.

Тълкувателно решение № 91 от 1. Х. 1974 г. по гр. д. № 63/7

от atanassoff » Сря Сеп 19, 2007 12:42 pm

Тълкувателно решение № 91 от 1. Х. 1974 г. по гр. д. № 63/74 г. на ОСГК

ПРЕДЯВЯВАНЕТО НА ИСКА ЗА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 108 ЗС ОТНОСНО ВЕЩ, ОБЩА НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ, Е ДЕЙСТВИЕ НА ОБИКНОВЕНО УПРАВЛЕНИЕ И МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ.
КОГАТО ОБАЧЕ В ХОДА НА ЗАВЕДЕНИЯ ПРОЦЕС СЕ ИЗВЪРШАТ ДЕЙСТВИЯ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЕЩНОТО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КАТО ОТКАЗ ОТ ИСКА, СПОГОДБА И ДР. ТАКИВА, ИЛИ СЕ ОБРЕМЕНЯВА СЪЩОТО С ДРУГИ ВЕЩНИ ТЕЖЕСТИ, НАЛИЦЕ Е РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩАТА ВЕЩ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 13 СК(1). ЗА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ИЗЛИЗАТ ВЪН ОТ ПРЕДЕЛИТЕ НА ОБИКНОВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ, Е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДАДЕНО СЪГЛАСИЕ ОТ ДРУГИЯ СЪПРУГ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЕЩТА ИЛИ ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ.

Чл. 13, ал. 3 СК(2)
Чл. 108 ЗС

Съгласно чл. 13, ал. 3 СК съпрузите се разпореждат съвместно с общите вещи и права върху вещи или само от единия със съгласието на другия, а действия на обикновено управление могат да се извършват от всеки един от тях.
За отговора на поставения въпрос е от значение да се изясни съдържанието на понятието "акт на разпореждане" и "действия на обикновено управление", вложени в цитирания текст.
Семейният кодекс не дава определение на тези понятия. Съгласно чл. 101 от същия(3) по въпросите, по които този кодекс не съдържа разпоредби, се прилагат съответно правилата на гражданските закони. Последните съдържат редица текстове - чл. 47 ЗС, чл. 229, ал. II ЗЗД и др., които пряко не дават отговор, но смисълът и съдържанието на които определят и смисъла, съдържанието и обема на първите.
Изхождайки от това и от смисъла и съдържанието на чл. 13 СК, следва да се приеме, че разпореждането е такъв правен акт, с който носителят на едно вещно право внася някаква промяна в него, като го прехвърля, видоизменя, ограничава или прекратява. От друга страна, действия, които са насочени към запазване и поддържане на имуществото, събиране на доходи, използуване, изплащане на задължения, сключване на договори за наем до три години и др. такива са действия на обикновено управление.
Защитата на едно субективно право в гражданския процес се осъществява с редица поредни планомерни действия, които започват с предявяването на иска и завършват с постановяването на решението. Тези правни действия могат да бъдат както от материално правно естество, така и от процесуално правно такова. Когато такива правни действия водят до прехвърляне, изменение, ограничаване или прекратяване на вещното право, е налице разпореждане с недвижимите и движимите вещи и права върху вещи. Действия, които са насочени към запазване и охраняване на правата, са действия на обикновено управление.
Искът по чл. 108 ЗС е иск на невладеещия собственик срещу трето лице което владее без основание. С този иск собственикът възвръща в свое владение онази вещ, която е излязла от неговата фактическа власт без основание. С оглед на този характер на ревандикационния иск и посочения критерий за актове на разпореждане и действия на обикновено управление следва да се приеме, че по начало с предявяването на този иск се цели запазването на правото на собственост в неговата цялост, а не погасяването на такова право или обременяването му с други вещни тежести. От тази гледна точка на поставения с предложението въпрос следва да се отговори, че предявяването на иска по чл. 108 ЗС е действие на обикновено управление. Когато обаче в хода на процеса се извършват действия, като отказ от иска, спогодба и др. такива, които водят до промяна - прехвърляне, видоизменяне, ограничаване или прекратяване на вещното право на собственост, налице е разпореждане по смисъла на закона. За такива действия, които излизат вън от пределите на обикновено управление, е необходимо предварително дадено съгласие от другия съпруг за разпореждане с вещта или изрично пълномощно за извършване на тези действия.

1 СК от 1968 г. е отменен със Семейния кодекс от 1985 г. (срв. чл.19 СК).
2 Срв.чл.22 СК
3 Срв. & 1 от Допълнителните разпоредби към Семейния кодекс.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron