30. Държавата като субект на ГП. Гражданскоправен режим ...

Разработки по гражданско право - обща част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

30. Държавата като субект на ГП. Гражданскоправен режим ...

от Lady_Croft » Съб Фев 23, 2008 6:19 pm

Въпрос 30:
Държавата като субект на гражданското право.
Гражданскоправен режим на държавните учреждения.1. Многоотрасловата правосубектност на държавата
Преди всичко друго, държавата е организирана система от органи с властнически правомощия. Чрез тях тя установява задължителни правила за поведение за всички правни субекти, осигурява съблюдаването им и санкционира неизпълнението им с принудителни средства, установява контакти с други държави и международни институции и изразява волята си чрез издаване на междудържавни правни актове.
Като носител на власт държавата е субект на публичното право и правната й характеристика в тази област се изучава от дисциплините на тези правни отрасли – конституционно, административно, финансово, международно право, както и процесуалните права.

За да може да изпълнява своите властнически функции, държавата се нуждае от имуществени средства. Затова държавата е правен субект и в гражданското право.


2. Държавата като субект на гражданското право, различен от ЮЛ
Държавата като субект на гражданското право не се явява носител на власт. От тази гледна точка тя е равнопоставена на останалите гражданскоправни субекти. Тази равнопоставеност обаче не заличава съществените различия между тях.
Според проф. Мария Павлова държавата не следва да се разглежда като юридическо лице, а като своеобразен правен субект с особен правен статут в областта на гражданското и частното право. В подкрепа на своя възглед тя излага няколко аргумента:
(->) държавата чрез своите органи установява правния режим на всички видове правоотношения, на които са подчинени всички правни субекти
(->) субективните права на държавата в определени случаи се ползват от по-ефикасна защита в сравнение със субективните права на другите правни субекти


3. Държавата като субект на гражданското право
Белезите, чрез които държавата се индивидуализира като субект на гражданското право, са 3:
(->) наименованието й
(->) столицата й
(->) държавният печат
Като гражданскоправен субект тя представлява имуществото, което е свързано с нея, като хазна (фиск). Държавните органи могат от нейно име да извършват правни действия с последици в областта на гражданското право.

Държавата следва да се отличава от държавните ЮЛ, които тя създава, за да бъдат самостоятелни правни субекти, обособени от нея имуществено и с оглед на отговорността им.

Правомощия на държавата като субект на гражданското право:
I. Държавата може да бъде страна по всички видове граждански правоотношения, с изключение на тези, които възникват единствено и само между ФЛ (семейните и личните права на гражданите).

Държавата в областта на вещното право:
II. Държавата може да придобива право на собственост и други вещни права върху всякакъв вид вещи. Тя упражнява тези права по 2 начина:
(->) чрез своите органи, които действат от нейно име
(->) като предоставя упражняването им на държавни ЮЛ, които извършват правни действия от свое име
В Конституцията са определени вещите, които са изключителна държавна собственост:
1) подземните богатства
2) крайбрежната плажна ивица
3) водите, горите и парковете с национално значение
4) природните и археологическите резервати, определени със закон
5) републиканските пътища
Това са материални обекти, които трябва да се използват в общонационален интерес, тъй като имат много важно значение за интересите на цялото общество.

III. Държавата има изключителни права и при осъществяването на определени дейности и при отстъпване на права на други правни субекти да извличат облаги от тях. Държавата има изключителни права:
1) за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на континенталния шелф и на изключителната икономическа зона
2) върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения
Със закон държавата може да установява свой монопол върху:
(->) железопътния транспорт
(->) националните пощенски мрежи
(->) използването на ядрена енергия
(->) производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества

IV. Държавата като гражданскоправен субект има установени предимства при придобиване на имуществени права и тяхната защита.
V. Само държавата може да придобива собственост и други имуществени права чрез конфискация, отчуждаване, реквизиция.
VI. Вещи, които са публична държавна собственост, не могат да се придобиват от други правни субекти по придобивна давност.
VII. Държавата може да упражнява владение върху чужди вещи и да ги придобие по придобивна давност.
VIII. Държавната собственост се ползва с административна защита от Закона за държавната собственост, поради което държавата не се явява в позицията на ищец, а в по-благоприятната позиция на ответник по исковете за защита на правото на собственост или на други вещни права.

Държавата в областта на облигационното право:
IX. Държавата може да бъде страна по облигационни отношения както с български правни субекти, така и с чуждестранни държави или лица. По тези правоотношения тя може да бъде както кредитор, така и длъжник.
X. Държавата може да притежава дялове в търговски дружества и права, инкорпорирани в ценни книжа.
XI. Държавата може да придобива права на интелектуална собственост – авторски, патентни, права върху търговски марки, наименования за произход, промишлен дизайн.

Държавата в областта на наследственото право:
XII. Държавата придобива имуществените права и поема правните задължения на починали граждани, които нямат наследник по закон или по завещание или те са се отказали от наследството. В тези случаи държавата е универсален правоприемник на починалия, но отговаря за неговите задължения само до размера на активите от наследството.
XIII. Държавата може да наследи въз основа на завещателно разпореждане, извършено приживе от ФЛ в нейна полза.

Държавата в областта на процесуалното право:

XIV. Държавата може да бъде страна по процесуалноправни отношения като ищец, ответник, или взискател по изпълнителни дела.

Държавата в областта на материалното право:
XV. Когато липсва изрична правна норма за представителството на държавата в областта на материалните граждански правоотношения, следва да се приеме, че това е министърът на финансите.

Държавата като носител на отговорност за вреди:
XVI. Държавата носи имуществена отговорност за вреди, причинени виновно от поведението на физически лица, чрез които тя изпълнява своите задължения или на които тя е възложила извършването на определена работа.
XVII. Държавата може да носи и имуществена отговорност за вреди, които са причинени невиновно от нейни органи или длъжностни лица. Тази отговорност е уредена в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (ЗОДВПГ). Отговорност обаче не възниква, когато вредите са причинени поради изключителната вина на пострадалия.
Отговорността се реализира чрез предявяване на граждански иск от пострадалия пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите, които са причинили вредите. Исковете се разглеждат задължително с участието на прокурор. Такси и разноски по делата не се внасят предварително, но ако искът бъде отхвърлен, ищецът дължи такси и разноски по делото.

Държавата като субект на гражданското право, срещу когото не може да се предприеме принудително изпълнение:
XVIII. Особеност в правния статут на държавата като субект на гражданското право е, че срещу нея не може да се предприеме принудително изпълнение от съдията изпълнител по реда на изпълнителното производство по ГПК (стария).


4. Гражданскоправен режим на държавните учреждения
Държавните учреждения са особен вид ЮЛ. Те нямат членствен състав, но се отличават от останалите ЮЛ без членствен състав със своеобразна специфика.
Държавните учреждения имат за основен предмет нестопанска дейност – целта на дейността им не е реализиране на доходи, поради което тяхната издръжка е главно за сметка на държавния бюджет.
Като ЮЛ държавните учреждения се характеризират с определена организация.
Държавните учреждения осъществяват функции в различни области на социалния живот:
(->) държавното управление (НС, МС, министерствата и др.)
(->) защита правата на правните субекти (съд, прокуратура, полиция)
(->) здравеопазване (болници, поликлиники, балнеосанаториуми и др.)
(->) образование и просвета (държавни учебни заведения, библиотеки)
(->) култура (държавни музеи, държавни театри и др.)

Държавните учреждения като ЮЛ са предимно субекти на частното право, те не са носители на власт. Държавни органи са само някои от длъжностните лица, които са в служебни правоотношения с юридическото лице. Пример:
(->) НС като ЮЛ е правният субект, който притежава имуществото, което обслужва народните представители
(->) НС като орган на държавната власт включва народните представители, председателството, комисиите, т.е. длъжностните лица, които могат да издават различни властнически актове

Държавните учреждения възникват по разпоредителната система въз основа на 2 вида актове:
(->) акт на изпълнителната власт
(->) нормативен акт
Те не подлежат на регистрация и още с възникването си придобиват правосубектност. Гражданска правосубектност притежават само онези държавни учреждения, които са признати за ЮЛ. Това признаване може да стане по 2 начина:
(->) пряко – чрез изрична правна норма (БАН)
(->) косвено – чрез предоставянето на неговия ръководител на качеството на самостоятелен разпоредител с бюджетни средства, т.е. открива се банкова сметка с бюджетни средства на държавното учреждение

Управлението на държавните учреждения като ЮЛ се основава в повечето случаи на единоначалието, с изключение на изрично предвидените случаи – например ВУЗ, където ръководните органи се избират от ОС, в което са представени преподавателите, служителите и студентите.
Държавните учреждения отговарят за своите задължения със средствата, които имат по сметките си. Срещу тях не може да се предприема принудително изпълнение.


5. Гражданскоправен режим на общините
Общината е основна административно-териториална единица, която е ЮЛ (чл. 136 от Конституцията). Гражданскоправният режим на общината като субект на гражданското право е уреден в Конституцията и в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Името на общината съвпада с името на населеното място, което е неин административен център.
(#) общинска собственост
Общинската собственост е отделен вид собственост наред с държавната и частната. Собственост на общината са различни видове имоти:
(->) които са й предоставени със закон
(->) подарени са или са завещани на общинския съвет или на селища, включени в общината
(->) възстановени са чрез реституция
(->) преотстъпени са от държавата
(->) местни водоизточници, язовири, езера, плажове и др., които до преди влизането в сила на ЗМСМА са били държавна собственост, и др.

(#) общински бюджет
Общината има и право на самостоятелен бюджет, в който се внасят приходи от собствено имущество и други източници, определени с нормативни актове.

Общинският съвет приема решения по придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество, определя правомощията на кмета в тази област и приема наредби за използване на общинската собственост
Председателят на общинския съвет е представителен орган на общината.
Общината може да образува общински предприятия–ЮЛ, на които да предоставя за използване вещи – общинска собственост.
Общините могат да се сдружават чрез договор за гражданско дружество или чрез създаване на съвместни предприятия, за постигане на общи цели и в интерес на населението им.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: 30. Държавата като субект на ГП. Гражданскоправен режим ...

от Jantex » Вто Апр 29, 2008 11:24 am

Каква е разликата между общинска и държавна собственост? И общинската собственост държавна ли е или не...? (thinking)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Re: 30. Държавата като субект на ГП. Гражданскоправен режим ...

от b_one » Вто Апр 29, 2008 12:37 pm

РЕШЕНИЕ № 19 НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 1993 Г. ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 17, АЛ. 2, ЧЛ. 19, АЛ. 2 И 4 И ЧЛ. 106 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

РЕШИ:
1. Частна е собствеността на гражданите и юридическите лица. Собствеността на държавата и общините е публична и частна. Изключителната собственост на държавата върху обектите, посочени в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, е публична. Останалите обекти, които са собственост на държавата и общините, са тяхна публична или частна собственост в зависимост от вида и предназначението им. Режимът на тези обекти се определя със закон.


... ако това помага
 
Мнения: 146

Re: 30. Държавата като субект на ГП. Гражданскоправен режим ...

от Jantex » Вто Апр 29, 2008 1:43 pm

Мерси, но това е относно частна и публична...

Иначе питането ми е от друг вид...

Например: В един град - един обикновен парк - чия собственост е? На д-та или на общината??? Е, предполагам, ако става въпрос точно за парк, той се стопанисва от общината и би трябвало да е общинска собственост... Но общински означава ли и държавен...

Абе, донякъде съзнавам глупостта и несъществеността на въпроса си...но въпреки това не мога да си отговоря (blush)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Re: 30. Държавата като субект на ГП. Гражданскоправен режим ...

от b_one » Вто Апр 29, 2008 4:13 pm

водите, горите и парковете с национално значение

ако са определени със закон, са изключителна държавна собственост.
Национален Парк "Витоша" е държавна публична, а пък Южният парк е общинска публична собственост на община еди коя си(лозенец май...). аз така го разбирам, иначе като се заровиш в чл.18 КРБ, ЗДС и ЗОС - и става мазило.

[b]Публична държавна собственост са:
1. обектите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, определени със закон за изключителна държавна собственост;
2. обектите и имотите, определени със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна собственост;
3. движимите вещи, определени със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна собственост;
4. имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им;


Общинска собственост са:[/b]
1. имотите и вещите, определени със закон;
2. имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;
3. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред, определени със закон;
4. имотите и вещите, дарени или завещани на общината;
5. имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението;
6. имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие;
7. имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.


всякакви хипотези могат да се измислят...
 
Мнения: 146

Re: 30. Държавата като субект на ГП. Гражданскоправен режим ...

от Jantex » Вто Апр 29, 2008 8:47 pm

Алеее...мерси многоо (bow) (bow) (bow)
Много полезно инфо...знам, че трябва да чета законите, но колкото и да се насилвам като си ги сложа в полезрението и почвам да повръщам (lipssealed)

Верно е яко мазало, баси,...нямам думи... (shake)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта