33. ЮЛ с нестопанска цел - понятие, видове

Разработки по гражданско право - обща част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

33. ЮЛ с нестопанска цел - понятие, видове

от Lady_Croft » Съб Фев 23, 2008 8:04 pm

Въпрос 33:
Юридически лица с нестопанска цел.
Понятие.
Видове1. Понятие за юридическо лице с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) имат съществено значение за утвърждаването и развитието на дейността на гражданското общество в областта на политиката, културата и останалите сфери на духовен живот на обществото.
(#) От една страна, те съдействат за повишаване на образователното, културното и нравственото ниво на обществеността, за защита правата на човека и други общественополезни цели на Република България.
(#) От друга страна, като самостоятелни субекти, отделени от държавата, те имат възможност за наблюдение и критично отношение към дейността на държавните органи.
Дейността на ЮЛНЦ е необходима част от цялостния социален живот у нас.
Съвременната правна уредба на този вид ЮЛ се съдържа в ЗЮЛНЦ. До приемането на този закон сдруженията и фондациите са били регламентирани в ЗЛС.

ЮЛНЦ са правни субекти, които се създават по ред, определен в ЗЮЛНЦ, за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социалния живот, в които не се създават пряко материални блага. Тези ЮЛ нямат за основна своя цел реализирането на приходи.


2. Видове юридически лица с нестопанска цел
ЗЮЛНЦ възприема традиционно установеното у нас деление на ЮЛНЦ на 2 вида:
(->) сдружения – корпоративно устроени ЮЛНЦ
(->) фондации – ЮЛ без членски състав
Това деление е посочено в чл. 1, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Нова характерна черта в правната уредба на ЮЛНЦ е разграничаването им на други 2 вида според целите, които преследват:
(->) ЮЛНЦ за общественополезна дейност
(->) ЮЛНЦ в частен интерес

На ЮЛНЦ е предоставена свободата сами да се определят като принадлежащи към единия или другия вид с устава или учредителния си акт, а за заварените – със съответно изменение на тези актове. Самоопределянето обаче не е меродавно за придобиване на качеството ЮЛНЦ за общественополезна дейност. Тъй като ЗЮЛНЦ предоставя специални изисквания спрямо тази категория ЮЛ, за спазването им следи министърът на правосъдието или оправомощено от него лице. Така качеството на ЮЛНЦ за общественополезна дейност се придобива след вписването на съответното ЮЛНЦ в централен регистър, който се води в Министерството на правосъдието.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: 33. ЮЛ с нестопанска цел - понятие, видове

от Assasiyah » Сря Мар 19, 2008 1:14 pm

Тъй като разпоредбите на 134 – 154 ЗЛС са отменени, уредбата на този тип юридически лица се представя от 44 КРБ, където се провъзгласява правото на гражданите да се сдружават и едновременно с това е установена забрана за съществуването на организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалването на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаването правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.

На законодателно ниво уредбата се дава преди всичко от ЗЮЛНЦ, но би следвало да се държи сметка и на неотменените 131 –133а ЗЛС, новият ЗПП и ЗВероизп от 1947 г., КТ, който урежда синдикалните организации като тип юридически лица с нестопанска цел.

Трябва да се отбележи, че политическите партии, организациите, осъществяващи религиозна дейност и синдикалните организации, по силата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ, се уреждат с отделни закони.

(*) Видове юридически лица с нестопанска цел
1. Според целите, които преследват юридическите лица с нестопанска цел биват следните видове:
-политически партии
-синдикални организации
-религиозни сдружения
-професионални съюзи
-научни съюзи
-спортни дружества
-културно-просветни дружества и т.н.
2. От гл.т. на възможността на отделните лица да членуват в тях, юридическите лица с нестопанска цел биват:
а) отворен тип юридически лица с нестопанска цел (синдикатите напр.) – т.е. всяко лице може да членува в тях
б) затворен тип юридически лица с нестопанска цел (напр. съюз на архитектите, на лекарите, на юристите и пр.) – особеното е, че не всеки може да бъде член на едно такова сдружение, а само онези лица, чиято професия (занятие) се покрива с предмета на дейност на съответното сдружение.
3. Според наличието/липсата на членски състав, юридическите лица с нестопанска цел се подразделят на:
а) сдружения – те имат корпоративно устройство. Особеност е, че докато обикновеното изискване спрямо сдруженията е, техните членове да са физически лица, то членове на сдруженията, осъществяващи общественополезна дейност, могат да бъдат както физически, така и юридически лица – 19 ЗЮЛНЦ.
б) фондации – при фондациите няма членски състав.

Когато се касае за организации с членски състав, се поставя въпроса за тяхната правосубектност – принципът е, че само дееспособни лица могат да членуват в тях.

Друга особеност е при синдикалните организации – в синдикатите могат да членуват както лица, намиращи се в трудово правоотношение, така и лица, които се намират в приравнено нему правоотношение, т.е. членове на синдикални организации могат да бъдат и непълнолетните, които работят.

ЗЮЛНЦ дава една нова уредба на този тип юридически лица – в него структурно се включва една встъпителна част, в която влизат общите правила, важими за всички юридически лица с нестопанска цел (Глава първа от ЗЮЛНЦ).
ЗЮЛНЦ, подобно на ЗЛС, прави една диференциация в зависимост от вида на съответното юридическо лице с нестопанска цел (дали е сдружение или е фондация), но от друга страна законът прави и разграничение в зависимост от характера на извършваната от юридическото лице с нестопанска цел дейност – дали дейността се извършва в частна или в обществена полза. Такъв е смисълът на 2 ЗЮЛНЦ, който допуска възможността за самоопределение на юридическите лица с нестопанска цел.

В общите си разпоредби ЗЮЛНЦ отделя място за въпроса, свързан с дейността и целите, към които е насочено функционирането (дейността) на юридическите лица с нестопанска цел, както и за принципните положения, на които почива избора на средства за осъществяване на съответната дейност. Тук има някои законотворчески неточности – 3 ЗЮЛНЦ (“Цел на дейност”), всъщност урежда свободата при избора на средства при реализирането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел, ограничаването на средствата и границите, в които тези юридически лица могат да извършват и стопанска дейност. Друго несъответствие е 2 ЗЮЛНЦ (“Определяне на дейността”), който закриля принципът за свободата при избор на целите. Т.е. има едно смесване на понятия, които задължително трябва да присъстват като индивидуализиращи белези в устава на сдруженията (20 ЗЮЛНЦ) и фондациите (34 ЗЮЛНЦ).

Целта на организациите с нестопанска цел не е дефинирана изрично, не е определено също така какво е съдържанието и значението на целите при тези юридически лица. Това е един пропуск на законодателя, тъй като понятието “цел” е ключово при юридическите лица с нестопанска цел, защото обуславя валидността на правния субект, т.е. най-малкото би било неоправдано да се създава такова юридическо лице, ако то не си е поставило за постигане някаква цел (б. М. Ш.). Независимо от този безспорен пропуск, целта на юридическото лице с нестопанска цел трябва да е на първо място постижима, от друга страна да не противоречи на закона и добрите нрави и не на последно място – да не заобикаля императивните законови норми.

(*) Актът, чрез който се учредява едно юридическо лице с нестопанска цел е било едностранна сделка (при фондациите), било многостранна сделка (при сдруженията). Целта е онова, към което е насочена дейността на съответното юридическо лице, докато предмета на дейност са фактическите и правните действия, които то извършва.
В ЗЮЛНЦ се прави следното разграничение – понятието “предмет на дейност” се отнася само до онези юридически лица с нестопанска цел, които извършват и стопанска дейност, докато при “нормалните” юридически лица с нестопанска цел се говори за “цел и средства”.

Хипотезата обаче е по-друга при юридическите лица с нестопанска цел, които извършват и стопанска дейност – те трябва да посочат извършването и на тази стопанска дейност в устава си.

(*) Възникване на юридическите лица с нестопанска цел
Възникването на юридическите лица с нестопанска цел става по нормативно-регистрационната система, като и тук в правопораждащия фактически състав елементите са два:
1. Многостранна сделка (напр. учредителният договор при сдруженията) или едностранна сделка (при фондациите).
2. Охранително производство, в резултат от което юридическото лице с нестопанска цел се вписва в регистъра за юридическите лице с нестопанска цел към ОС.
ЗЮЛНЦ изрично предвижда, че правоспособността на този вид юридически лица възниква с вписването в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към ОС по седалището на юридическото лице. Тази правоспособност е универсална (обща), тъй като съгласно 6, ал. 3 ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел са носители на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и могат да притежават имущество.
Юридическите лица с нестопанска цел имат наименование, за което също важат изискванията при търговските дружества – наименованието трябва да включва ясно означение за вида на юридическото лице с нестопанска цел, да не въвежда в заблуждение третите лица и да не накърнява добрите нрави, да е изписано на български език и т.н.
По-детайлно е уредена защитата на наименованието чрез иск за защита правото на име – вписаното в регистъра юридическо лице с нестопанска цел може да иска от всяко друго юридическо лице с нестопанска цел, което е вписано по-късно и носи същото наименование, да преустанови неговото използване (7, ал. 5 ЗЮЛНЦ). Т.е. дори не е необходимо юридическото лице с нестопанска дейност, което неправомерно си служи с наименование на друго такова, да вписано.

(*) Устройство на юридическите лица с нестопанска цел
Отклонение от предвидените норми в ЗЮЛНЦ може да има в учредителния акт или устава на съответното юридическо лице с нестопанска цел (11, ал. 1 ЗЮЛНЦ).
ЗЮЛНЦ изрично предвижда материята, свързана с преобразуването и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел:
1. Преобразуване на юридическите лица с нестопанска цел – 12, ал. 1 ЗЮЛНЦ предвижда, че юридическите лица с нестопанска цел могат да се преобразуват в друг вид юридически лица с нестопанска цел, да се вливат, да се сливат, да се отделят или разделят. Ал. 3 от същия член предвижда, че членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е сляло или вляло в друго юридическо лице с нестопанска цел, стават негови членове, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило, стават членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел и то по избор. Според 12, ал. 2 ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел, които са се отделили или разделили, отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.
2. Прекратяване на юридическите лица с нестопанска цел. Прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел е уредено в 13 ЗЮЛНЦ и бива следните видове:
а) ex lege – когато е изтекъл срокът, за който то е учредено
б) с решение на върховния си орган (Общото събрание)
в) с решение на ОС по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:
-юридическото лице с нестопанска цел не е учредено по законния ред
-когато извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави
-когато съответното юридическо лице с нестопанска цел е обявено в несъстоятелност
Ликвидация на юридическите лица с нестопанска цел
Когато прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел не на основание решение на ОС (когато е било заради изтичане на срока, за който то е учредено, било по решение на Общото събрание), прекратяването се вписва служебно и се назначава ликвидатор. Поначало ликвидаторът е управителния орган на юридическото лице с нестопанска цел или конкретно определено от него лице.
14, ал. 4 ЗЮЛНЦ предвижда, че що се касае за ликвидация/несъстоятелност, за юридическите лица с нестопанска цел се прилагат разпоредбите на ТЗ, т.е. макар в ТЗ да се имат предвид само търговците, ЗЮЛНЦ препраща към неговите разпоредби.

В хода на ликвидацията се извършват всички действия, както и при ликвидацията на търговските дружества – събират се вземанията на юридическите лица с нестопанска цел и се изплащат задълженията към кредиторите. Особеност е, че разпределението на останалото имущество става било по правилата, записани в устава (учредителния акт) на юридическото лице с нестопанска цел, било по решение на върховния орган. Ако такова решение не се вземе, то тогава разпределението на оставащото имущество се прави по решение на ликвидатора.
Когато в устава (учредителния акт) или по решение на върховния орган/ликвидатора, е прието имуществото да отиде у определено лице, но то не съществува или не може да бъде определено точно, то тогава имуществото преминава у общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел – 15, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
След разпределението на имуществото, ликвидаторът иска заличаване на вписването на юридическото лице с нестопанска цел, с което последното престава да съществува в правния мир.
Аватар
 
Мнения: 531

Re: 33. ЮЛ с нестопанска цел - понятие, видове

от NicoDim » Пет Апр 17, 2009 3:20 pm

Юридическите лица с нестопанска цел имат наименование, за което също важат изискванията при търговските дружества – наименованието трябва да включва ясно означение за вида на юридическото лице с нестопанска цел, да не въвежда в заблуждение третите лица и да не накърнява добрите нрави, да е изписано на български език и т.н.


Тук трябва да се добави и още едно изискване за наименованието на ЮЛНЦ - то трябва да отразява целите на ЮЛНЦ. Например - Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства.
Това озвачава ,че наименованието трябва да отговаря на посочените в учредителния акт/устава цели. И това е напълно нормално - представете си едно ЮЛНЦ регистрирано като Асоциация на месопреработвателите ,което си е поставило за основна цел ,защитата на интересите на студентите по българска филология (bigsmile) (dull) . Пълен абсурд ,нали???
Аватар
 
Мнения: 29


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
cron