5(нов). Международни и наддържавни източници на частното пра

Разработки по гражданско право - обща част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

5(нов). Международни и наддържавни източници на частното пра

от NicoDim » Чет Апр 16, 2009 1:22 am

Първо трябва да се направят някои разграничения относно термините „международен” и „наддържавен” източник на ГП.
Под международен източник се разбират международните договори ,конвенции и споразумения по които Република България е страна .
За тях Конституцията предвижда специален ред ,чрез който те ще могат да произведат правно действие за частноправните субекти т.е. ще могат да създават права и задължения за физическите и юридически лица. Този ред е нормативно закрепен в чл.5 ,ал.4 от Конституцията. Според тази разпоредба , международните договори ,конвенции и споразумения по които България е страна трябва да бъдат ратифицирани от Народното събрание ,обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила за Република България.
По-важни такива източници са в областта на трудовото право (конвенциите на Международната организация по труда,за ограничаване на работното време на жените и равнопоставеността им с мъжете и др.), двустранните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане и др.
За наддържавните източници този режим е неприложим ,поради това ,че тяхна основна характеристика е ,че държавата не може да ги изменя ,допълва или отменява ,така както това е допустимо при определени обстоятелства в международното публично право . Тук става дума за актове приети от институциите на ЕС/ЕО (институциите за двете организации са едни и същи ,но според това каква компетентност упражняват ,те действат по различен начин и приемат съответно различни по правно действие актове).
Тези актове черпят своята сила от чл.249 от Договора за създаване на ЕО, който гласи :
„Чл.249 За осъществяване на своите функции в съответствие с разпоредбите на настоящия договор, Европейския парламент съвместно със Съвета ,Съвета (Европейския*) и Комисията приемат регламенти и директиви …”
Според чл.249 ,§2 регламентът е „ акт с общо действие. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.”
Това означава ,че регламентът е акт който поражда пряко права и задължения за физическите и юридически лица ВЪВ съответната държава-членка. За сравнение в МПП се счита ,че за да се породят права и задължения за частноправните субекти ,съответния акт трябва да стане задължителен ЗА държавата страна по дадения акт.
Според практиката на Съдът на ЕО ,регламентите могат да служат за защита на интересите на частноправните субекти ,пред националните юрисдикции ,при установено действие на националните власти което противоречи на регламента ,а оттам и на ДЕО(дело №26/62 ,6/64 и др).
Според чл.249 ,§3 директивата „е акт ,който обвързва по отношение на постигането на даден резултат от държава-членка ,до която е адресиран , като оставя на националните власти свобода при избора на формата и средствата за постигане на този резултат.”
Това означава ,че за да породят права и задължения за частноправните субекти в дадена държава-членка ,директивите трябва да бъдат приети във форма съответстваща на конституционно установената (най-често в законова). Този процес се нарича транспониране и е обвързан с определен срок ,след изтичането на който , ако няма на лице транспониране ,съотв. държава-членка може да бъде санкционирана от Европейската комисия.
Дотук ми стигнаха силиците (bigsmile) !Ако на някой от по-големите колеги му се обяснява за това какво е директен ефект ,примат и пряко приложение да го направи ,защото са пряко относими към настоящата тема.
Аватар
 
Мнения: 29

Re: 5(нов). Международни и наддържавни източници на частното пра

от NicoDim » Чет Апр 16, 2009 1:33 am

Надявам се ,че тази информация (nerd) ще ви помогне.
Аватар
 
Мнения: 29

Re: 5(нов). Международни и наддържавни източници на частното пра

от b_one » Чет Апр 16, 2009 6:55 pm

Директен ефект
Доктрината за директния ефект на правото на общността е създадена от Съда на Европейските общности. Може да се направи разграничение между:

- директна приложимост – нормата на Общностното право се инкорпорира в националния ред и за прилагането й не се изисква никаква допълнителна национална норма от страна на законодателните или административните власти.

- директен ефект – нормата на Общностното право създава права в полза на частните лица, които могат да се позовават на тях пред националните юрисдикции при липсата на или дори срещу националните норми.

Това разграничение предполага, че директно приложимата норма притежава директен ефект, докато нормата, притежаваща директен ефект, невинаги е директно приложима, освен от съдията, и изисква допълнителни национални актове по прилагането й, приети от националните законодателни или административни власти. Това се отнася за т.нар. „непълни” регламенти и за директивите.
Тази семантична разлика трябва да се възприема предпазливо. Двете дефиниции могат да се считат за много близки. Въпреки това обаче е добре да се имат предвид: една директива може да има директен ефект, но въпреки това не е директно приложима.

Понятието за директен ефект не се среща единствено в Общностното право. Във вътрешния правов ред на държавите-членки възниква проблемът дали частните лица могат да се позовават на правата, произтичащи от общите принципи на правото или от конституционните преамбюли. Самият закон се прилага по-свободно от обикновения съдия, отколкото от административния съдия, който предпочита да изчака декретите по прилагането.
В общото международно право договорите визират по принцип само държавите-субекти на това право, но съществуват и самоизпълними(“self-executing”) договори, които пораждат права и задължения на частните лица, а не само за държавите-страни по договорите.
Общностното право променя този подход: негови субекти са държавите и частните лица. По делото Van Gend en Loos, от 5 февруари 1963г., относно чл. 12 на ДЕИО, Съдът посочва, че „... Общностното право, ... така, както поражда задължения за частните лица, също е предназначено и да поражда права, които влизат в техния патримониум; ...че чл. 12 произвежда непосредствени последици и поражда индивидуални права, които националните юрисдикции трябва да зачитат”. Следователно директния ефект произтича от самата същност на Общностите: там той разкрива голямото значение, доколкото осигурява единството и еднаквостта на правото в една общност, състояща се от държави и частни лица.

Директният ефект трябва да се разграничава от непосредствената приложимост на общностното право, която гарантира незабавното прилагане на общностната правна норма във вътрешния правов ред на държавата-членка. Ако този принцип засяга начина, по който правото на Общността се интегрира във вътрешния правов ред, то директният ефект се отнася до защитата на субективните права на индивида, произтичащи от нормите на това право, пред националния съд.

Принципът на “непосредствена приложимост” означава, че разпоредбите на правото на Общността автоматично получават статут на позитивно право във вътрешните правни системи на държавите-членки и стават тяхна неразделна част (Simmenthal, дело 106/77). Въвеждането и действието на общностното право в националното не предполага какъвто и да е позитивноправен акт на националния законодател. Нещо повече – рецепцията чрез вътрешни актове е недопустима, тъй като всяка форма на нарочно инкорпориране би неутрализирала спецификата на това право и би довела до равнопоставянето му с вътрешното право. Съдът на ЕО твърдо отстоява този принцип. Националните съдилища са длъжни да прилагат правото на ЕС на своята територия, но не като вътрешно, а като общностно.

Код: Избери целия код
ГОТРОН, Жан-Клод, “Европейско право”, УИ „Св. Кл. Охридски” и Институт по Европейско право, София, 2006

ПОПОВА, Жасмин, “Право на Европейския съюз”, Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2005

СЕМОВ, Атанас, Източници на правото на ЕО и ЕС и принципи на прилагането му, Министерство на правосъдието, София, 2005

http://www.evroportal.bg/


част от курсовата ми работа по ОТП - оцениха ми компилационните напъни на добър 4... дано ви е полезно :)
 
Мнения: 146


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта