Търговски дружества - понятие, видове. Кооперации

Разработки по гражданско право - обща част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Търговски дружества - понятие, видове. Кооперации

от aahz » Съб Юни 13, 2009 9:12 pm

Търговски дружества - поняите и видове

Търговско дружество - чл. 63, ал. 1 от ТЗ, самостоятелно правосубектно обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства и под обща фирма. Самостоятелно корпоративно устроено юридическо лице, признато от закона(чл. 63, ал. 3 от ТЗ), възниква от момента на вписване в Търговския регистър. Всички търговски дружества са търговци по силата на организационната си форма, т.е. те са търговци без оглед дали сключват търговски сделки. Търговските дружества са изчерпателно изброени - чл. 64, ал 1 и 2, и напълно нормативно уредени.

Видове - нормативно разделение според стопанската и правна структура и вътрешната организация на дружествата, закрепено в чл. 64. ал. 3:
- Капиталови търговски дружества - има изискване за вписване и поддържане на определен капитал, определящ фактор при съдружниците е участието им в този капитал /ял. 117, 119, ал. 1,т. 3, 161, ал4, 164, 165, 166 и т.н/, личните им качества отстъпват на заден план, ограничени задължения(в АД няма такива извън плащането на вноска), нови съдружници се допускат свободно, чл. 154 - напускането на стари членове не оказва влияние върху дружеството. Членовете са отговорни само до размера на дяловете си в капитала на дружеството, от този дял зависи и ролята им в управлението на дружеството. Дяловете могат да бъдат прехвърляни свободно.
- Персонални тъговски дружества - събирателни и командитни, , определяща е ролята на съдружниците, на личното им участие, персоналният състав се базира на личното доверие, има задължение за личен принос, т.е. договорът е intuitu personae. Продажба на дял на трето лице е допустима само ако другите съдружници откажат да го изкупят, като третото лице трябва да оремине през процедурата за приемане на нови съдружници. Съдружниците носят лична, солидарна и неограничена отговорност за задълженията на дружеството. Напускането на един от тяхе основание за прекратяване на дружеството, освен ако в учредителния акт не е уговорено друго - чл. 93, т. 4. Дяловете не могат да се прехвърлят без съгласието на другите съдружници.


Кооперации

Понятие - корпоративно устроено юридическо лице, обявено за търговец(чл. 1 , ал . 2 от ТЗ), сдружение на физически лица с прмоенливи капитал и съдружници, които чрез взаимопомощ осъществяват търговска дейност за задоволяване на определени техни интереси. Сумата от дяловите вноски, които могат да бъдат и непарични - оценими по чл. 31, ал. 1 от ЗК, образува дяловия капитал на коопреацията - чл. 31, ал. 2 от ЗК.
Учредяване по българското законодателство - особени изисквания, сложен смесен фактически състав, който съдържа ГП и охранителни елементи. Нужни са минимум 7 дееспсобни физически лица за учредители(юридически лица не могат да членуват в кооперации), които се събират на учредително събрание, трябва да се води учредителен протокол, приема се устав, чието минимално задълително съдържание е посочено в чл. 2, ал. 3 от ЗК, избират се председател, упрвителен съвет и контролен съвет(чл. 20 и сл.), съгласно чл. 3 кооперацията се вписва в Търговския регистър(вписването има конститутивен ефект).
Членство - уредено е в чл. 7 и сл. , могат да членуват лица, навършили 16 години, които не са под запрещение и са заявили съгласие с устава. Комплексно правоотношение - редица имуществени и неимуществени права и задължение(1л. 9 - право на глас и учатие в общото събрание, в органите на кооперацията, право на информация, на достъп до справки, да се иска отмяна на незаконосъобразни, противоуставни и неправилни решения на общото събрание; също право на дивидент, на социално и здравно осигуряване, право да се иска дяловата вноска при прекратяване на членството - чл. 14, погасява се с общата 5- годишна давност; задължение за лично съдействием за спазване на устава и решенията на органите, за внасяне на вноските, предвидени в ЗК), санкции при неизпълнение на задълженията - чл. 13, най-тежкото е изключване по решение на общото събрание.
Представителство на кооперацията - в гражданския оборот това се извършва от председателя, представителството има материален и процесуален характер.
Отговорност за задължения - с инуществото на кооперацията, чл. 29 и 31, членовете не отговарят със своето имущесрво, освен ако това не е предвидено в устава - чл. 32, ал. 3(допустимо само до определен размер).
Основания за прекратяване - чл. 40, ал 1, т. 2, по решение на окръжния съд по седалище при извършване на противозаконна дейност или спадане на членовет й под минималния непбходим брой за срок, по-дълъг от 6 месеца, или по извънсъдебен ред при обявяване на несъстоятелност(по правилата на част 4 от ТЗ), решение на общото събрание, изтичане на срок или сбъдване на условие, посочени в устава, преобразуване. Освен в случаите на несъстоятелност и преобразуване след прекратяването започва ликвидационно производство(след съдебно решение то се води от длъжностно лице от Агенцията по вписванията). След отчет на ликвидатора пред общото събрание то взема решение за заличаване на кооперацията - чл. 47 от ЗК.
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта