21. Престъпления против стопанството.

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

21. Престъпления против стопанството.

от balletlover » Нед Дек 20, 2009 5:06 pm

1. Безстопанственост

1.1 чл. 219, ал. 1
а) Обективна страна – неполагане на достатъчно грижи за дадено имущество или възложена работа; в повечето случай е бездействие, но може и да е действие
б) Състав – вследствие неполагането на грижи имуществото е било отнето от фактическа власт; значимостта на щетите се преценява съобразно стойностен критерий
в) Субективна страна – непредпазливост
г) Субект – лице, на което е поверено имуществото

1.2 чл. 219, ал. 2 – Непредпазлива безстопанственост
а) Обективна страна – значителни щети
б) Субективна страна – неупражняване на достатъчно контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество
в) Субект – длъжностно лице с отговорно положение, което може да контролира длъжносно лице от ал. 1

1.3 чл. 219, ал. 3 – Умишлена безстопанственост

2. Сключване на неизгодни сделки – чл. 220
- от гледна точка на интереса въобще не е следвало да бъде сключена
- сключна е при неизгодни условия, дори да трябва да е била сключена
- състав – резултатен, причиняване на значителна вреда
- субект може да бъде само длъжностно лице
- субективна страна – умисъл

3. Стопански подкуп – чл. 224, ал. 1 и ал. 2
а) Пасивен – ал. 1
- предмет – дар или друга имотна облага, сведения, които представляват стопанска тайна
- изпълнителното деяние е приемане на имотна облага
- субективна страна – умисъл
б) Активен – ал. 2

4. Недобросъвестна конкуренция – чл. 227
5. Престъпления против кредиторите – чл. 227б
- изпълнително деяние – бездействие (незаявяване, че лицето е изпаднало в неплатежоспособност)
- субект – търговец (вкл. ЕТ)
- субективна страна - умисъл
6. Умишлен и непредпазлив банкрут – чл. 227в
- изпълнително деяние – множество форми, обособени от т. 1 до т. 8
- субект – физическо лице, ЕТ
- субективна страна - умисъл
Аватар
 
Мнения: 86

Re: 21. Престъпления против стопанството.

от aahz » Пет Фев 25, 2011 11:54 am

Обща характеристика
Родов обект - обществените отношения, свързани с нормалното функциониране на икономиката.
Система - според това дали се засягат общоважащи изисквания за осъществяване на стопанска дейност стопанските престъпления биват общи и престъпления в отделните стопански отрасли.

Общи стопански престъпления - две подгрупи:
-по раздел І(общи стопански престъпления)
-по раздел Іа (против кредиторите - слаби формулировки, трудно приложими състави).
Престъпления в отделните стопански отрасли:
-против селското стопанство
-против търговията
-против горското стопанство- чл.235-236 НК,
-престъпни нарушения на реда за опазване на дивеча- чл. 237 НК
-нарушение на режима за опазване на рибата и другите водни организми- чл. 238-240;
-престъпления против митническия режим- раздел ІІІ
-престъпления против паричната и кредитната система - раздел ІV.

Безстопанственост

Чл.219,ал.1 – основен състав - изключения от чл.11 (4);
-изпълнителното деяние се изразява в „неполагане на достатъчно грижи за ръководене, стопанисване или запазване на повереното на дееца имущество или на възложената му работа”, преценка дали са положени достатъчно грижи - постановление 7/1976 Пленума на ВС се взема отношение по въпроса - частично актуализирано с постановление 7/1987- критерии: дали деецът е нарушил нормативно установени правила за осъществяване на съответната стопанска дейност или правила за добрата стопанска практика (бланкетна разпоредба => трябва да има конкретно позоваване на нарушените правила), какви саусловията на време,място и обстановка;
-съставът е резултатен - трябва да последва значителна щета било за отделното предприятие или фирма или за стопанството като цяло
-специфична причинна връзка между деянието и резултата - тя е опосредена и често е резултат на бездействие, когато икономическата среда да е изисквала вземането на такова решение, конкретните резултати са „повреда, разпиляване или унищожаване на имущество”(връзка с понятитията за повреждане и унищожаване по чл. 216, разпиляване - бездействие, което води до невъзможност съответното предприятие или фирма да запази фактическата си власт върху определено имущество);
-субект - длъжностно лице, но само такова на което по предвидения в закона ред е възложено да ръководи, управлява или стопанисва имуществото или му е била възложена определена работа;
-от субективна страна - непредпазливост (по аргумент за противното от ал. 3)
ал.2 - основен състав:
-изпълнителното деяние се изразява в „неупражняване на достатъчен контрол” върху лицата по ал. 1;
-съставът е резултатен, причинната връзка е със същите особености
-субект: длъжностно лице, на което са възложени контролни правомощия в съответната фирма, предприятие или друг ЮЛ;
-от субективна страна: отново непредпазливост;
-отношение между ал.1 и ал.2 - ако не съществуваше ал.2 престъпленията биха попаднали в обхвата на ал.1;
ал.3 - умишлена безстопанственост, различава се от умишленото унищожаване и повреждане на чуждо имущество по чл. 216 и от вредителството по чл.107;
ал.4 - по-тежко наказуеми състави, квалифициращ елемент - предметът е в особено големи размери или случаят е особено тежък (чл. 93, т.8)

Чл. 220, ал.1 - сключване на неизгодна сделка, основен състав:
-изпълнителното деяние е „сключване на неизгодна сделка” (2 типа хипотези: към момента на сключване икономическите условия изобщо не са предполагали тя да бъде сключена или сделката е сключена при неизгодни за съответното предприятие или стопанството като цяло условия);
-съставът е резултатен -трябва да настъпила значителна вреда;
-субект: длъжностно лице на което е възложено да сключва една или повече сделки;
-умисъл;
ал.2 - по-тежко наказуеми състави;

Стопански подкуп

Чл.224, ал.1 - основен състав, пасивен стопански подкуп:
-изпълненителното деяние - получаване на имотна облага (получаване - приемане, а не само фактическо получаване, а и съгласие за получаване);
-предметът на престъплението е комплексен - освен имотната облага, включва и сведенията, които са стопанска тайна, заради даването на които на чужда държава, гражданин или дружество, се получава подкуп;
-извършеното не бива да представлява по-тежко престъпление - такова би било ако съответните сведения са държавна или военна тайна.
-резултатен състав - от поведението да са произлезли или да могат да произлязат значителни вреди (застрашаващи или увреждащи последици - чл. 10);
-умисъл;
ал.2 - отговорност, за лицето, което дава имотната облага, активен подкуп;

Подкуп в частния сектор

Чл. 224в, ал.1 - основен състав:
-предмет на престъплението - дар или каквато и да е друга облага;
-изпълнителното деяние - няколко варианта: поискване, приемане, приемане на обещание, приемане на предложение за облага;
- предназначение на подкупа - нарушаване на заъдълженията на субекта при осъществяване на търговската дейност чрез действие или бездействие;
-условие - облагата да не се следва на дееца;
-субект: „лице, което изпълнява работа за ЮЛ или ЕТ”, няма значение дали има действителен акт за възлагане на работата, а е важно фактическите отношения да са такива, че лицето да изпълнява търговска дейност;
-умисъл;
ал.2 - активен подкуп;
ал.4 - основен състав, неуспяло подбудителство, трябва да не съставлява по-тежко престъпление;

Престъпления против кредиторите

чл.227б, ал.1 - изпълнението се изразява в бездействие – несъобщаване пред съответния съд за изпадане в неплатежоспособност в рамките на 30-дневен срок от спиране на плащанията (препращане към ТЗ);
-субект – „търговец”, след систематическото тълкуване със следващите алинеи следва, че по ал. 1 отговорност ще носи само ЕТ
-умисъл;
ал. 2 - изпълнението се изразява в „непоискване” от съда да се открие производство по несъстоятелност в същия срок;
-субект - лице, управляващо или представляващо търговско дружество или кооперация;
-умисъл;
ал.3 - субект е прокурист;
ал. 4 - изпълнението се изразява в неуведомяване на БНБ за изпадане в неплатежоспособност на банка(препращане към ЗКИ);
-субект е само задължено за уведомяването лице;
-умисъл;

чл. 227в, ал.1 - умишлен банкрут:
-изпълнението има множество варианти изрично описани в т.1 - т.8.
-допълнително условие - който и да е от вариантите трябва да се осъществи след откриване на производство по несъстоятелност;
-резултатен състав - трябва да се стигне до настъпване на значителни вреди.
-субект - ЕТ

Чл.227г
- умишлен банкрут на тъговско дружество и допускане на умишлен банкрут;
-субект: лице, което управлява или представлява търговско дружество или кооперация;

Чл.227д, ал.1 - непредпазлив банкрут на ЕТ;
ал.3 - непредпазлив банкрут на търговско дружество или кооперация;
ал.4 - поощрителна норма, свързана с последващо поведение на дееца, еднократно приложение;

чл. 227е, ал.1 – основен състав:
-изпълнително деяние - неизпълнение на задължението от първия към втория търговец в уговорения или обичайния срок;
-субект - няколко особености: (1) качество търговец; (2) задължения към друг търговец; (3) за последния е открито производство по несъстоятелност;
-пряк умисъл, субектът знае че за другия търговец има открито производство по несъстоятелност;
ал. 2 - изпълнението е укриване изцяло или отчасти на задължения към търговец с качество кредитор и за когото е открито производство по несъстоятелност;
-резултатен състав - причинява се вреда на трето лице, което се явява кредитор на търговеца-кредитор.
-субект: търговец;
-пряк умисъл;
ал. 3 - изпълнително деяние: укриване или унищожаване на вещи, които принадлежат или биха принадлежали към масата на несъстоятелността;
-допълнително условие - да е налице открито производство по несъстоятелност по отношение на търговеца, който е собственик на вещите;
-пряк умисъл;
Модератор
 
Мнения: 81


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта