8.Престъпления против свободата на личността.

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

8.Престъпления против свободата на личността.

от atanassoff » Пон Фев 22, 2010 9:42 am

8.Престъпления против свободата на личността.


1. Противозаконно лишаване от свобода.

1.1. Чл. 142а Регламентирани са два основни състава – ал. 1 и ал. 5. Ал. 1 – Който противозаконно лиши някого от свобода, се наказва с лишаване от свобода до две години. Съставът по ал. 1 следва да се тълкува систематично с разпоредбата на ал. 4, тъй като по аргумент от противното от ал. 4 се извежда един от съществените признаци на състава по ал. 1.
Субект на престъплението е всяко НОЛ. От обективна гледна точка изпълнителното деяние се изразява в лишаване на друго лице от свобода. Може да се осъществи посредством действие и бездействие или само чрез бездействие. Това представлява усложнена престъпна дейност, а именно продължавано престъпление. От обективна страна, наред с изпълнителното деяние, следва да се има предвид, че съставът е резултатен – да има налице ограничаване на свободното предвижване на пострадалия в пространството. Изисква се лишаването от свобода да е противозаконно. Следователно този състав не може да се приложи при осъждане и влизане в затвора на определено лице. По аргумент от противното от ал. 4 излиза, че за да е съставомерно поведението е достатъчно лишаването от свобода да е в рамките на 48 часа. Ако задържането е продължило повече от две денонощия – престъплението става по-тежко наказуемо.
От субективна страна съставът се характеризира с умисъл.

1.2. Чл. 142а, 5 – втори основен състав: Наказанието по предходната алинея се налага и на онзи, който съзнателно настани или задържи здраво лице в здравно заведение за душевно болни. Субект на престъпление е всяко НОЛ. От обективна страна съставът се характеризира с качеството на пострадалия – това е психически здраво лице. Изпълнителното деяние е дадено в 2 форми: настаняване или задържане на пострадалия в лудница. От субективна страна се изисква съзнателно поведение от дееца, следователно имаме умисъл. Когато не е посочено нищо относно субективната страна, то тълкувателният извод е, че е налице умисъл.
Относно по-тежко наказуемите случаи – да се видят самостоятелно.

2. Отвличане.

2.1. Чл. 142Който отвлече лице с цел противозаконно да го лиши от свобода, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
Субект на престъпление по основният състав е всяко НОЛ. От обективна страна съставът се характеризира с изпълнителното деяние, изразяващо се в отвличането на пострадалия. Под отвличане се разбира принудително преместване на пострадалия от едно място на друго. Разстоянието не е от значение. От субективна страна имаме 2 елемента – 1. Изискване само за пряк умисъл – тълкувателен извод в тази посока се прави винаги, когато в закона е формулирана цел. 2. Целта тук е противозаконно да се лиши пострадалият от свобода – връзка със 142а, 1.

2.2. По-тежко наказуеми състави:
Чл. 142, ал. 2 т. 1 – Наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, когато: т. 1 Деецът е бил въоръжен;Счита се, че деецът е въоръжен тогава, когато от обстановката е видно, че деецът е дал знаци на жертвата, че би използвал оръжието си.
т.2 – Деянието е извършено от две или повече лица По смисъла на чл. 93, т. 12 – съизвършителство (съучастие).
т. 3 – Отвлеченото лице е бременна жена или не е навършило 18 години;
т. 4 – Отвлеченото лице се ползва с международна защита;
т. 5 – Деянието е извършено по отношение на две или повече лица; Трябва да се различава от т. 2 – тук деянието е извършено по отношение на 2 или повече лица – става дума за жертвите.
т. 6 – Деянието е извършено от лице, което се занимава с охранителна дейност, от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност, от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по такава поръчка, от лице от състава на МВР или лице, което се представя за такова;
т. 7 – Отвличането е с користна цел или с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната; Хипотезите явно са 2. Особеното е, че ако лицето вече бъде изведено от страната, то ще имаме престъпление по чл. 280 и ще е налице реална съвкупност.
т. 8 – Деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или организирана престъпна група; Последната разпоредба отвежда до чл. 93, т. 20. Разпоредбата на т. 20 е специфична. От една страна се изисква структуриране, а от друга се казва, че организацията е структурирана и без да е!

Ал. 3 – Ако от деянието по ал. 1 и 2 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от три години до дванадесет години. Има се предвид последиците да са от имуществен или неимуществен характер.
Ал. 4 – Ако деянието е извършено повторно или към отвлеченото лице е проявена особена жестокост, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години. Налице са два типа хипотези. Особената жестокост е характеристика на субекта и става дума за особеност, свързана с дееца и неговата личност.

3. Принуда.

Характерно за групата състави е, че от гледна точка на формата принудата може да е част от усложнена престъпна дейност – грабеж, изнудване и др.

3.1. Основен състав – чл. 143, 1 – Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреба с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години. Субект на престъплението е всяко НОЛ. От обективна страна механизмът се характеризира с осъществяване на принуда спрямо пострадалия от дееца. Тази принуда може да се изрази в 3 варианта – сила, заплашване или злоупотреба с власт, при което е необходимо да се посочи още един признак за субекта и пострадалия – наличие на особена връзка между тях – на власт и подчинение. Съставът е резултатен – пострадалият претърпява, пропуска или извършва нещо противно на волята си. Тези неща не може да имат имуществен характер, защото тогава ще се говори за престъпление против собствеността. Следователно чрез тълкуване се стига до извода, че трябва да има личен характер. Пр. – Да не иде на среща с либето си.
От субективна страна съставът се характеризира с умисъл.
По-тежко наказуемите случаи са по чл. 143, 2 и 3. всички хипотези са вече разгледани (ал. 2→чл. 142, 2 т. 6 и 8; ал. 3→116, 2).

3.2. Друг основен състав – чл. 143а, 1 – Който задържи някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години. Субект е всяко НОЛ. От обективна страна имаме 2 акта на поведение: Първият акт задържане на друго лице като заложник. Вторият акт е поставяне освобождаването му в зависимост от изпълнението на определено условие. От гледна точка характеристиката на двата акта се прави извод за двуактно продължено престъпление. От субективна страна съставът се характеризира с умисъл.

3.3. По-тежко наказуеми случаи:
Ал. 2 – Когато в случаите по предходната алинея деецът заплашва, че ако поставеното от него условие не бъде изпълнено, ще причини смърт или тежка или средна телесна повреда на задържания, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години. Ако похитителят изпълни заплахата ще е налице реална съвкупност от чл. 143а, 2 + престъпление против живота и здравето.
Ал. 3 – Ако деянието по предходните алинеи е извършено от лице по чл. 142, 2, т. 6 и 7...
Престъпленията по чл. 143а следва да се различава от престъплението по чл. 97а. Отношението между двете е отношение на поглъщане. Поглъщащ състав е чл. 97а, тъй като, наред с признаците по чл. 143а, предвижда и преследването на противодържавни цели.

4. Закана.

4.1. Основен състав – чл. 144, 1 – Който се закани на другиго с престъпление против неговата личност или имот или против личността или имота на неговите ближни и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца или с глоба от сто до триста лева. Субект е всяко НОЛ. От обективна страна изпълнителното деяние се изразява в заканване спрямо пострадалия с престъпление против живота или имуществото му или против такива на негови близки – чл. 93, т. 10. Много е важно да се има предвид от какво обстоятелство трябва да е заканата. В закона се казва, че тя трябва да може да възбуди основателен страх. Съставът обаче не е резултатен – може и да не е възбудила. Достатъчно е от условията, при които е осъществена заканата, да е видно, че би могла да възбуди основателен страх. От субективна страна се изисква умисъл.

4.2. По-тежко наказуеми случаи:
Ал. 2 - за тълкуването й важи казаното за чл. 116, 1 т. 1.
Ал. 3 – Ако деецът се е заканил с убийство или деянието е извършено от лице по чл. 142, 2, т. 6 и 8, наказанието е лишаване от свобода до три години или пробация.
Както случаите по чл. 127, така и тези по чл. 144, 3 са често срещани на практика при прокуратурата. Друга възможна хипотеза по чл. 143, 3 е препращането към 142, 2 т. 6 и 8.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Наказуем ли е опитът за лишаване от свобода ?

от 0001 » Нед Фев 12, 2012 7:15 pm

Имам питане относно съществуването на състав, свързан с опит за лишаване от свобода.
Налице е следния казус:
Вещо лице - доктор Руслан Терзийски заедно с психолог Димитрина Стефанова Златарева – Станчева , без правно и законно основание и без преглед, ми създават психиатрична експертиза, за което има образувано дознание срещу тях по чл 291 от НК , в което имам статут на пострадал . Това е видно от Постановление на Апелативна прокуратура:
http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=49847
Експертизата , завършва с едно изречение на "експертите" , че "следва да бъда приет като неразбиращ свойството и значението на постъпките си , на принудително лечение в специализирано медицинско заведени за правонарушители."
Експертизата на Руслан Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева – Станчева, такава невярна каквато е , е последвана от постановление на Прокурор Немска от СРП , което в последствие е отменено като незаконосъобразно и немотивирано от СРС - Съдия Ушев.
"Спасил съм се" от съвестта на лекарите и прокурор Немска и вече 7 години съм жертва на правораздавателната система , както четете.
Налице са били реални възможности - резултат от издадената от тях невярна експертиза, , да бъда незаконосъобразно лишен от свобода и вкаран в психиатрия.
Съществува ли правно основание, да предявя към тези лица, освен иска по чл 291 от НК , допълнителен иск, свързан с опит за лишаване от свобода.
 
Мнения: 12

Re: 8.Престъпления против свободата на личността.

от atanassoff » Нед Фев 12, 2012 8:13 pm

По-скоро би следвало да подадете сигнал за проявена небрежност до лекарския съюз и до прокуратурата.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: 8.Престъпления против свободата на личността.

от 0001 » Пон Фев 20, 2012 8:47 pm

atanassoff написа:По-скоро би следвало да подадете сигнал за проявена небрежност до лекарския съюз и до прокуратурата.

Благодаря че сте прочели казуса и имате виждане.
Тук не става въпрос за "небрежност", а за нещо по друго. Внесен е иск вече иск и за престъпление срещу личността (чл. 142 а ал. 5 от НК- съучастие в поръчково противозаконно лишаване от свобода чрез съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в здравно заведение за душевно болни).
Това за което пишете го направих преди години. Изпратих информация до Лекарския Съюз , до Съюза на психиатрите в България и до Министерство на "здравепогазването" в България.
Нямаше никакъв интерес от нито една от информираните и сигнализирани ведомства и съюзи.
И това не е изненада , нали? (smile)
Нещо повече, негови колеги от ОДПЗ София Град д-р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев, Наталия Цолова , направиха всичко възможно да го спасяват, за моя сметка разбира се.... (itwasntme)
Ако имате търпение, прочетете техните "високо професионални" и хуманни трактовки-по надолу и ги съпоставете с написаното от мен тук и по други сайтове. Цел на тези писания е да прочетете, как пише човек лишен от "свидетелски права" , който "не разбира свойството и значението на постъпките си и следва да бъда настанен на принудително лечение, в специализирано медицинско заведение."
Надявам се , те също да застанат до Терзийски ,като съучастници, укриващи деянията на престъпник и адвокатите ми , да формулират претенциите и фактите за нарушенията им.
http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=49903
Днес научих : Руслан Терзийски е лишен от правата да практикува медицинска професия.
Въпреки това, той практикува и това се знае.
И прокуратурата знае това, НО ГО ЗАЩИТАВА и за това си има причини.
Ако прокуратурата си беше свършила работата, дали щях да пиша тук? (shake)
 
Мнения: 12

Re: 8.Престъпления против свободата на личността.

от 0001 » Чет Фев 23, 2012 8:20 pm

atanassoff написа:По-скоро би следвало да подадете сигнал за проявена небрежност до лекарския съюз и до прокуратурата.


Вие ме съветвате да се обърна към Прокуратурата? (bigsmile)
Вие вярвате на прокуратурата?
Вие правите грешка!
Публикувам и четете поредната поръчкова "екпертиза" , изготвена срещу "свидетел" в мое лице,по засекретено Наказателно дело срещу полицаи от 03РПУ , арестували ме на частно и наказани за това. Те следваше да бъдат съдени и осъдени за поръчковия ми арест. (angry)
Експертизата е написана от д-р Цветеслава Иванова Гълъбова ,без преглед, по това засекретено дело срещу полицаи един от които се оказа мой бивш съдружник и приятел.
Бях арестуван без заповед и призовка, от собствения ми магазин за авточасти на ЕМ КОМПЛЕКТ 33 - булевард Сливница -срещу Кенар.
Експертизата /видно/ не съдържа никакви лични мои данни, защото психиатърката не е разполагала с тях, а единствената и среща с мен, беше като клиентка , дошла в магазина за авточасти, проведен от "другата страна на щанда". ;D
Благодарение на тази експертиза, за която научих с 2 години закъснение поради това, че делото е засекретено, полицаите отърваха НАКАЗАТЕЛНА отговорност.
Не съм подозирал за наличието на такава експертиза и нямаше как да я поискам и получа.Научих случайно за нея и с много усилия получих копие.
Поръчковата психиатърка д-р Цветеслава Иванова/ преследвана по чл 291 от НК , за издаване на невярни експертизи/,ползува успешно чадъра на прокурор Грамов от СПР. Тя засега избягва наказателна отговорност , въпреки наличието на документи и факти , за това ,че не ме е преглеждала и то при наличието на още шест броя психиатрични експертизи , със заключение : "Здрав психически и дееспособен".
Ще се убедите сами, като четете това и другите факти , изложени в този и другите ми публикации, как един здрав човек, ръководител на известна фирма с над 100 човека персонал , бивш радиоводещ, СВИДЕТЕЛ ,който е компроментиран и дори е могло , да бъде вкаран на лечение в психиатрия.
Такава е била целта на занятието.
------------------------------------------------------------


СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Долуподписаната д-р Цветеслава Иванова Гълъбова – началник на Първо мъжко отделение в Държавна психиатрична болница „Св. Ив. Рилски” гр. Нови Искър, тел.ххххххх освидетелствах амбулаторно ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ, 51 –годишен, жив. Гр. София, ж.к. Славия,хххххх, по нареждане на кап. Христо Христов – военен следовател при СВОП, във връзка със следствено дело № ХVІ-П-9/05г. на същата.
ЗАДАЧИ НА ЕКСПЕРТИЗАТА
1. Страда ли осв. Любомир Мулетаров от психично заболяване и ако страда от какво?
2. Способен ли е обвиняемият правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и да дава достоверни и правдиви обяснения за тях?
3. Позволява ли актуалното състояние на осв. Мулетаров да участва в наказателно производство?
ДАННИ ОТ ДОЗНАНИЕТО
Сл. Дело № ХVІ-П-9/05г. е образувано срещу служители от 03 РПУ-СДВР по жалба на осв. Мулетаров, че спрямо него е било упражнено насилие от тях.
От експертиза от д-р Терзийски – съдебен психиатър и Димитрина Златарева – психолог от 24.09.04 г.:
„... касае се за маниен епизод с психотични елементи и белези на атипизъм ... при осв. е уместно приложението на чл. 89, б. „Б” от НК...” /Б.Моя -принудително лечение на невменяеми правонарушители в специализирано медицинско заведение/
От протокол за разпит на Виден Димитров – свидетел:
„...лицето беше седнало на пода, по турски и отговаряше, че никъде няма да ходи...продължаваше да се разправя с колегите ...видях колегите Кофетаров и Георгиев да го водят за ръце без въпросния непознат да прави някакво усилие да върви, неподвижен ...същият викаше вижте, задържат ме... употребявашенецензурни изрази спрямо колегите ми ... физическо насилие и помощни средства не бяха използувани от колегите ... направен му беше личен обиск по надлежния ред...”
ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДА
Прегледан е амбулаторно на 6.10.05 г.
Фамилна обремененост: няма данни за обремененост.
Преморбидно развитие: правилно, завършил е висше образование, жене с едно дете от брака. /Б.моя-имам две деца/
При прегледа:
Психично – психомоторно спокоен, леко вътрешно напрегнат, с първоначално изразена дистанция в поведението и леко хладен афект, впоследствие значително скъсена. С охота сътрудничи при интервюто., Контактен, отговорите са дълги, обстоятелствени, с изобилие от мисловни разстройство по форма и съдържание. Волево е хипербуличен, емоционално – стеничен, леко приповдигнат ,на моменти с гневен афект. Ориентиран за време, място и собствена личност. Не е критичен към поведението и състоянието си, кикто и към повода за освидетелстването. Няма съзнание за психично заболяване, а за „лудост”. Отрича наличие на възприятно-представни разстройства. Мисловен процес – леко ускорен по темп, правилен по граматична структура, с изявени мегаломанниналудности и изводими от тях параноидни такива. Памет и интелект съответни за възрастта,образованието и социалния опит.
От интервюто: „... аз съм луд наистина, но не съм болен ...аз постоянно медитирам, а иначе върша всичко останало, отдолу кипи, бушува, аз си медитирам ... думата колега произлиза от кол, което на английски е кол...аз нямам документи за самоличност, защото няма да участвам в тази мафия, наречена държава, нямам документи и няма да си направя... моя съдружник лъже, това са инсинуации, а полицаите аз се забавлявах с тях, беше ми смешно ...”
СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
В случая се отнася за мъж в зряла възраст, с правилно личностово развитие и добра социална реализация, женен, живее със семейството си.
В хода на амбулаторното наблюдение и след запознаване с материалите по делото установих, че при осв. Мулетаров е налице ПЕРСИСТИРАЩО. НАЛУДНО РАЗСТРОЙСТВО /Б.моя -нелечимо психично заболяване, последващ и краен стадий на шизофрения/
Това състояние се характеризира с изградена и монолитна система от налудности в определен регистър в случая за величие и произход, които мотивират поведението частично. Те не са завладели изцяло ядрото на мирогледа на болния, поради което не винаги могат да бъдат установени.
Извън системата на тези налудности индивидите с ПЕРСИСТИРАЩО НАЛУДНО РАЗСТРОЙСТВО, функционират добре, а даже и много добре.
При осв. Мулетаров е налице болестно отклониние от личностовата норма с трайна промяна на адаптивните възможности в психотичен стил. Налице е устойчив кониктивен модел с болестна загуба на представата за реалност и изместване на преживяванията изцяло в собственото субективно пространство. В конкретния случай е променена и конципцията за собствена личност. Но поради извършването на рутинна работа, в ежедневието осв. се справял добре.
В съдебнопсихиатричната експертиза, изготвена по друг случай през м.г. колегите са приели, че е налице МАНИЕН ЕПИЗОД С БЕЛЕЗИ НА АТИПИЗЪМ. Смятам, че това би могло да се обсъжда в диференциалнодиагностичен план, като по същество не се променя фактът, че осв. Мулетаров не може да притежава свидетелска годност.
И при едното, и при другото състояние, при осв. Мулетаров има тежко нарушение на базисните психични функции, което е причина същият да не може да възприема правилно фактите по делото и да дава правдиви обяснения за тях.
СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Осв. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ, 51 годишен, страда от ПЕРСИСТИРАЩО НАЛУДНО РАЗСТРОЙСТВО.
2. Предвид на това осв. Мулетаров НЕ може да възприема правилно фактите, които имат значение за делото и да дава достоверни иправдиви обяснения за тях.
3. Осв. Мулетаров НЕ може да участва във фазите на наказателния процес.

10.10.05 г. ВЕЩО ЛИЦЕ: /п/ не се чете
гр. София /Д-р Цветеслава Иванова/

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ще публикувам още данни, как Софийска Районна прокуратура ,която вместо помощ, използува опасно такива "вещи лица" по незаконен начин и с незаконни и лични цели. Може ли собственикът на един магазин за авточасти, да бъде освидетелствуван от клиентка и този документ, да стане повратен в наказателно дело срещу мутри полицаи?
Може и четете ......
Благодарение на това фирма Ем Комплект 33 и аз , станахме прицел и пострадахме от интереса на бившия ми съдружник и приятел- полицейски доносник, вещи лица, полицаи от 03 рпу, под "прикритието" на ПРОКУРАТУРАТА.
За тези които не знаят, полицаи и военни полицаи, нямат законно право по ЗАКОН , да назначават психиатрични прегледи на неосъдени граждани.
Това става с прокурорски и съдебни актове , каквито в случая няма и не може да има, защото съм свидетел по това дело , а не обвиняем.
Предстои да публикувам и постановления на висшестоящата прокуратура , които коментират в моя полза , деянията на тези длъжностни лица - полицаи, вещи лица и прокурори.
За да имате представа , каква е верността на лъжите съдържащи се в публикуваната "експертиза", ви предлагам следния шеговит авторски клип и линкове:
http://marketingloka...B5%D0%BB%D0%B8/
http://www.facebook....409&ref=tn_tnmn
5311276921

Мнения: 42
Регистриран на: 31 Яну 2012 10:19 am
 
Мнения: 12


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта