10. Разврат. Други престъпления по раздел VIII.

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

10. Разврат. Други престъпления по раздел VIII.

от atanassoff » Пон Фев 22, 2010 10:00 am

10. Разврат. Други престъпления по раздел VIII. Трафик на хора.


Системата на престъпленията по раздел 8 е изградена на база критерий характер на половото действие. Съобразно това по раздел 8 се обособяват няколко подгрупи: Блудства – 149 – 150; Престъпни съвкупления – 151 – 154; Престъпления-хомосексуални действия по чл. 157; Други полови престъпления – 155 – 156; Порнография – чл. 159

1. Блудство.

1.1. Основният състав е чл. 149, 1 – Който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва за блудство с лишаване от свобода от една до шест години. Субект е всяко НОЛ. От обективна страна пострадал от престъплението е лице, ненавършило 14г. Няма значение пола на лицето. От обективна страна изпълнителното деяние се изразява в осъществяване на блудствени действия спрямо такова лице. Под блудствено действие се разбира такова, което е от естество да възбуди или удовлетвори полово желание на дееца без съвкупление.
От субективна страна съставът се характеризира само с пряк умисъл и с целта – да се възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление.
Нужен е физически допир, контакт между дееца и пострадалия.


По-тежко наказуем съставчл. 149, 2 – Когато блудството е извършено чрез употреба на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия или чрез привеждането му в такова състояние, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години. Включени са няколко хипотези:
→ Чрез употреба на сила или заплашване. Когато в определен състав се обхващат признаците на повече от едно престъпления, то става дума за съставен състав, поглъщащ по отношение на съставящите го.
→ Чрез използване на безпомощността на пострадалия.
→ Чрез привеждането му в такова безпомощно състояние.
Разликата между последните две е, че при второто деецът не е причастен към правата на жертвата в безпомощно състояние. Разликата между първото и третото е, че при третото се използват всякакви други начини за привеждане в безпомощно състояние, освен принуда и заплашване.
Останалите по-тежко наказуеми състави са по л. 3-5 – все обстоятелства, които са вече тълкувани. Сред тях по-особено внимание заслужава ал. 5, т. 2 – ако при блудството е причинена тежка телесна повреда или опит за самоубийство. Достатъчно е по силата на чл. 11, 5 да има непредпазливост по отношение на самоубийството. Ако би било умишлено ще имаме съвкупност от престъпления 149, 5 + 127.

1.2. Втори основен състав – чл. 150 – Който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст, чрез употребата на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното му състояние или чрез привеждането му в такова състояние, се наказва с лишаване от свобода до шест години, а в особено тежък случай – с лишаване от свобода от две до осем години. Разликата с чл. 149,1 е, че се регламентира двуактно престъпление. От обективна страна пострадалият от престъплението е лице, навършило 14г. Единият от двата акта представлява блудствени действия, а другият – 1. при използване на сила или заплашване – тук се третира като двуактно престъпление, защото блудствените действия с лице над 14г. не са престъпление; 2. Използва се безпомощното състояние; 3. Привеждане в такова състояние. По същество важи правилото на чл. 149, 2.
В края на чл. 150 имаме по-тежко наказуем състав – особено тежък случай на блудство – чл. 93, т. 8.

2. Престъпни съвкупления.

2.1. Основен съставчл. 151, 1 – Който се съвкупи с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не представлява престъпление по чл. 152, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години. Субект на престъплението е всяко НОЛ. От обективна страна потърпевш е лице, ненавършило 14г. Няма значение пола на пострадалия. Изпълнителното деяние от обективна страна се изразява в самото съвкупяване. Съставът е резултатен. От обективна страна има едно допълнително условие – да не е престъпление по чл. 152 (изнасилване). Следователно по чл. 151, 1 се имат предвид случаи на доброволно съвкупяване. Основание за инкриминиране на деянието е ниската възраст.
От субективна страна съставът се характеризира с пряк умисъл. Съдържанието на умисъла трябва да обхваща освен самото съешаване и факта, че се съвкупява с лице под 14г. – затова и защитата се стреми да докаже, че деецът не е могъл да предположи, че лицето е под 14 г. В този случай ще имаме фактическа грешка.

2.2. Втори основен съставчл. 151, 2 – Който се съвкупи с лице, навършило 14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното, се наказва с лишаване от свобода до три години. Субект е всяко НОЛ. От обективна страна тук пострадалият е лице, което, макар да е навършило 14г., не разбира свойството и значението на извършеното – невменяем. Изпълнителното деяние се изразява в самото съвкупяване. От субективна страна е необходим пряк умисъл.

3. Изнасилване – чл. 152.

3.1. Това е най-често срещаното престъпление от този раздел. Самостоятелен субект на престъплението може да е само мъж. В съучастие може да участват и жени, във всички възможни форми, включително и съизвършителство.
От обективна страна пострадал може да е само жена. Наред с качеството на пострадалия имаме и три варианта на изпълнение – чл. 152,1 т. 1-3. По т. 1, когато съвкуплението се осъществява с пострадалата, която е лишено от възможност за самостоятелна отбрана без нейно съгласие. Деецът само се е възползвал от факта, че пострадалата е в безпомощно състояние, но не я е довел д това състояние. По т. 2 – когато за осъществяване на съвкуплението се използва принуда – психическа или физическа. Тук престъплението е двуактно. Т. 3 – когато се приведе жертвата в безпомощно състояние. Съставът е резултатен и довършен опит е невъзможен. От субективна страна съставът се характеризира с пряк умисъл.

3.2. По-тежко наказуеми случаи – ал. 2-4.
От 1 страна по ал. 2, т. 2 ако изнасилената е низходяща сродница – изправени сме пред кръвосмешение, наред с изнасилването. Възходящият ще отговаря за изнасилване. За кръвосмешение ще отговаря само ако е било доброволно. Ал. 3, т. 2 трябва да се различава от чл. 152, 4 т. 2 – при едната разпоредба става дума за тежка телесна повреда, а при другата – за средна телесна повреда. Разпоредбата на чл. 152,2 т. 1 трябва да се различава от чл. 152, 4 т. 1, като при първата разпоредба пострадалата е на възраст между 14 и 18 г. Ако е последвало самоубийство – по-тежкият резултат се обосновава от непредпазливост.

3.3. Основен състав – чл. 153 – Който се съвкупи с друго лице, като го принуди към това чрез използване на служебната му или материална зависимост от него, се наказва с лишаване от свобода до три години. Пострадал може да е само жена. От обективна страна изпълнението на престъплението се изразява в съвкупление между дееца и пострадалата. Субект е лице, от което жертвата се намира в материална или друга зависимост. Самостоятелен обект тук може да е също само мъж, но той може да действа в съучастие с жена.
От субективна страна съставът се характеризира с пряк умисъл и една особеност – деецът да съзнава, че осъществява съвкуплението с пострадалата само и единствено благодарение на материалната или служебната й зависимост от него.

3.4. Кръвосмешение (инцест) – чл. 154 – Съвкупление между възходящи и низходящи, между братя и сестри и между осиновители и осиновени се наказва с лишаване от свобода до три години. Имаме необходимо съучастие. По принцип съставът може да се осъществи от 2 НОЛ, но има хипотези, при които единият няма да отговаря. Обхват на кръвосмешението – между низходящи и възходящи – прабаба и правнук; братя и сестри (съребрена ІІст.); между братовчеди няма кръвосмешение (те са над ІІст.); между осиновители и осиновени.

3.5. Склоняване на друго лице към проституция и към блудствени действия или съвкупление. Чл. 155, 1 – основен състав – Който склонява друго лице към проституция или свожда към блудствени действия или съвкупление, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до три хиляди лева. Субект е всяко НОЛ. От обективна страна изпълнителното деяние е дадено в 2 форми – склоняване на друго лице към проституция и свождане към блудствени действия или съвкупление. От субективна страна се изисква пряк умисъл.
Чл. 155, 2 – основен състав, форма на усложнена престъпна дейност – Който предоставя систематически помещение на различни лица за полови сношения или за блудствени действия, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева. Лицето трябва да организира такива услуги не от свое име и не за своя сметка. Ако го прави от свое име и за своя сметка и заплаща патентен данък – може. Изискват се три отделни акта – систематическо предоставяне на помещения за секс или блудствени действия. Освен чрез изпълнителното деяние съставът с характеризира и с условието това систематично предоставяне да е на различни лица. Практиката е установила, че са достатъчни 3 лица. Ако е имало контакт три пъти само с едно лице – престъпление няма. По тази разпоредба всички лица са престъпници. Затова и тя се прилага рядко и при случаи с особен обществен отзвук.
Чл. 155, 4 – основен състав – Който склони или принуди друго лице към употреба на наркотични вещества или техни аналози с цел проституиране, съвкупление, блудствени действия или извършване на полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години и с глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. От обективна страна имаме следните основни форми на изпълнителното деяние:
→ склоняване на друго лице към употреба на наркотици или техни аналози с цел проституиране;
→ принуждаване на друго лице към употреба на наркотици или техни аналози със същата цел;
→ същият вариант, но целите са други – сношение, хомосексуални действия или блудство;
Субект е всяко НОЛ. Имаме умисъл.

Разлика между блудствени действия и хомосексуални действия:
Ако лицата са мъже - дали се е стигнало до сношаване, до проникване; ако са жени - дали се е стигнало до оргазъм. Това е много трудно за доказване, въпреки че някои съдебни медици твърдят, че могат да го установят.

4. Трафик на хора. (поместено е в този въпрос, т.к. няма самостоятелен въпрос в конспекта)

3.1. Чл. 159а, 1 – основен състав – Който набира транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години и глоба до осем хиляди лева. Пострадал от престъплението е отделно лице или група от хора. По принцип в НП под група от хора се разбират 2 или повече лица. От обективна страна изпълнителното деяние се изразява в 4 форми – набиране, транспортиране, укриване или приемане на такива лица. Трябва да се отбележи, че е без значение дали тя се осъществява от дееца при съгласие на пострадалите или не. Субект е всяко НОЛ. От субективна срана имаме пряк умисъл; налице е специфична цел, която се преследва от дееца. Тя е дадена в няколко варианта:
→ Да се използват лицата за развратни действия;
→ Да се използват за принудителен труд;
→ Да бъдат използвани за отнемане на телесни органи;
→ Да бъдат държани в принудително подчинение;
По-тежко наказуеми случаи – чл. 159а, 2 (и 3)

3.2. Чл. 159б, 1 – основен състав – Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора и ги преведе през границата на страната с целта по чл. 159а, 1, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години и глоба до десет хиляди лева. От обективна страна имаме 2 отделни акта на поведение, единият от които изцяло съвпада с описаните в чл. 159а, 1 и към него като допълнителен се прибавя превеждането на пострадалия през границите на страната. Това означава, че по 159а имаме трафик в рамките на страната, а в чл. 159б – международен трафик. Това е форма на усложнена престъпна дейност, но особена. Това престъпление не може да се квалифицира нито като съставно, нито като двуактно. В някои случаи вторият етап е престъпление (незаконно преминаване на границата). В други случаи преминаването формално е законно и става със съгласието на пострадалите . От субективна страна и тук съставът се характеризира с пряк умисъл и с целта по чл. 159а.

По-тежко наказуеми състави – чл. 159б, 2 – Ако деянието по ал. 1 е извършено при условията на чл. 159а, ал. 2 и 3, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева. Най-тежко е наказанието в чл. 159в – Когато деянието по чл. 159а и 159б представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба до двадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта