22. Престъпления в отделните стопански отрасли.

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

22. Престъпления в отделните стопански отрасли.

от aahz » Сря Юли 18, 2012 7:01 am

22. Престъпления в отделните стопански отрасли (раздел ІІ, гл.6 НК).


-- А -- Престъпления против промишлеността чл. 228 НК - 2 основни състава по ал.(1) и (2) систематически с (3).

І) Основен състав по чл. 228, ал.1
1) изпълнение – „нареждане” или „допускане” да се прозведе некачествена нестандартна или продукция - както активно, така и пасивно поведение.
2) предмет - „недоброкачествена, нестандартна или некомплектна” продукция;
- „недоброкачественa” (според Постановление №6/2007 г. и №7/2007 г.) е при следните хипотези: 1) когато в обявения гаранционен срок тя подлежи на развала; 2) когато не са спазени при производството нормативноустановените изисквания за добро качетво; 3) случаите, при които без съществена преработка не биха могли да се ползват съобразно предназначението.
- „нестандартна” - не отговаре на БДС или на стандартите на ЕС
- „некомплектна” - при 2 типа хипотези: 1) когато промишлените произведения са от една или повече части, когато само пълният им комплект (комплект за кафе, а са произведени само чинии); 2) когато не е предвидено в производствения план или да се произвеждат резервни части- произвежда се някакъв продукт, без части за него.
3) допълнително условие - тълкуването по арг за противното по ал. ) трябва да бъде в „значително количесто” или „на значителна стойност” иначе деянието ще бъде адм. нарушение, а не престъпление.
4) субект – „ръководител” или „контролен огран” - длъжностно лице, което може да навреди или допусне произвоството на съответните стоки.
5) от субективна страна - възможен е както пряк, така и евентуален умисъл.ІІ) Основен състав по чл. 228, ал.2
1) изпълнението се изразява в 2 варианта: 1) „маркиране” като стандартно на продукция, която не отговаря на съответните изисквания, когато това е задължително; 2) „не маркиране” на стоката като нестандартна, когато това е задължително.
2) предмет - трябва да се тълкува отнова по арг. за противното на ал. 3 (т.е. значително количество или на значителна стойност);
3) субект - отново не е всяко НОЛ, а длъжностно лице с качеството на маркировчик;
4) от субективна страна - както пряк, така и евентуален умисъл.


-- Б -- Измама на доставчик – по чл.229 НК
1) изпълнението се изразява в „измама на доставчик относно качеството или количеството на селскостопански произведения”.
2) субект - само лице, което от името и за сметка на изкупвателна или търговска организация или от свое име, но за сметка на търговска или изкупвателна организация приема изпълнението.
3) от субективна страна - само пряк умисъл.(т.нар. „удряне в кантара”)
- Пр: камион е натоварен в селскостоп продукция 10 тона, колко тейи без продукция, и накарал 10 човека да се отпуснат на камиона и така стажа с 0.5 тона по-малко продукция.
* отграничение между чл. 229 и обикновената измама по чл.209 - специфичен вид престъпление, различен обект, различен механизъм на осъществяване.


-- В -- Нарушаване на определени нормативни актове - чл.230 НК
І) Нарушаване на наредба по чл.230, ал.1 НК – основен състав
1) изпълнението е „нарушаване на наредба против разпространяването или появяването на заразна болест по домашни животни”. Разпоредбата е бланкетна;
2) от субективна страна - умисъл.
ІІ) Нарушаване на наредба по чл.230, ал.4 НК – основен състав
1) изпълнението е „нарушаване на наредба за борба против болести и вредители по растенията”. Тази разпоредба също е бланкетна.
2) от субективна страна - умисъл.


-- Г -- Престъпления против търговията 231-234
І) Измама на купувач по чл.232, ал.1 НК - основен състав, който систематически трябва да се тълкува с ал. 3

1) изпълнението се изразява в 2 варианта: 1) „измама на купувача при тегленето или меренето на стоката” или 2) „служене с неверни мерки или теглилки”.
2) субект - само лице, с качество продавач по договор за покупко-продажба;
3) от субективна страна – умисъл;
4) допълнителен белег (от ал.3) - ако с едно или повече деяние по ал. 1 е до 100 лв деянието е административно нарушение. Престъпление е, ако вредата е над 100 лв.

ІІ) Измама на купувач по чл.232, ал. 2 - втори основен състав
* изпълнението: 1) измамата се състои във влошаване на качеството на стоката независимо по какъв начин - примесване на вещества или по друг начин.;
2) измамамата е относно качеството на стоките, материалите или услугите;

ІІІ) Престъпление против търговията по чл. 233, ал. 1 - основен състав –
1) предмет - „оръжия или изделия или технологии с двойна употреба”
2) изпълнението е във всички възможни варианти за осъществяване на стопанска или търговска дейност с такъв предмет и визирано при 2 типа условия:
1) „когато без лиценз, регистрация или разрешение” се осъществява такава стопанска дейност; не е достатъчно да се получи общ лиценз, а и с оглед всяка конкретна сделка да се получи разрешение от междуведомствена комисия;
2) „когато е в нарушение на забрани, ограничения или санкции” наложени по линия на международните оргнизации или съюзи, в които БГ членува или същите са установени в НА
3) от субективна страна: умисъл
ІV) По-тежко и по-леко наказуемите случаи са по ал. 2 и 3 по смисъла на чл. 53 т.8 и 9

V) Tърговия с акцизни стоки при нарушение на правилата – чл. 234, ал.1 НК – основен състав:
1) предмет – „акцизни стоки”; НК се интересува от тези стоки, когато за тях има задължение по Закона за акцизите веднага след производство да бъдат удостоверени с акцизен бандерол (тютюневи изделия, алкохол, горива).
2) „изпълнителното деяние” е „продаване” или „държане” на акцизни стоки без бандерол
3) допълнителен белег - още по основния състав се иска случая е „немаловажен” по арг. за противното от чл. 93 т.9
4) от субективна страна: умисъл

VІ) Противоправно осъществяване на външнотърговска дейност по чл. 234а НК - общо формулирана разпоредба.
1) изпълението се изразява в „извършване без разрешение, когато такова се изисква” или „с разрешение, но нарушавайки условията по него”. Дори на общия пазар за стоките и услугите си има квоти и ако не е спечелена квота не може да изнесе стока извън територията на държавата, чиито гражданин е.
2) от субективна страна: умисъл

VІІ) Търговията с цветни и черни метали по чл. 234б, ал.(1) - основен състав
1) условие - без необходимия лиценз или макар при наличие на лиценз при нарушаване на условията по него.
2) от субективна страна: умисъл

-- Д -- Престъпления против горското стопанство – чл. 235 и чл. 236 НК
І) Престъпление против горското стопанство по чл. 235, ал. 1
1) предмет са „каквито и да било дървета или части от тях, включително отсечени или паднали”; да са от съответния горски фонд;
2) изпълнението е в 5 форми: 1)”сече”; 2)”събира”; 3)”добива”; 4)”взема” или 5)”извозва” - по необходимост вече се излиза извън територията на съответния горски фонд.
3) начин на извършване - при условие отново в алтернатива - „без редовно писмено позволително” или макар с такова при нарушаване на условията по него; кражбата има за предмет движими вещи, а дърветата са недвижими.
Отграничение от кражбата – различен предмет

ІІ) Престъпление против горското стопанство по чл. 235, ал. 2 - форма на последваща престъпна дейност
1) предмет е „незаконно добит от другиго дървен материал”, в общия случай придобит по ал. (1) и едва тогава се намесва дееца;
2) изпълнително деяние – “товари, транспортира, разтоварва, съхранява или преработва”
3) от субективна страна: умисъл
* отграничение от чл. 215, ал. (1) - макар и да е последваща престъпна дейност няма как да се третира като хипотеза на вещно укривателство поради спецификата на основното престъпление.
Има голяма разгърната диференциация по отношение на наказателната отговорност поради спецификата на това престъпление

ІІІ) Престъпление против горското стопанство по чл. 236 НК
1) предмет са „горски дървета, младеняк, подраст, горска култура или горски разсадник”; разликата между младеняк и подраст е, че подраст може да е младо дръвче, което обаче израства от пън, а младеняка се насажда по обичайния начин
2) изпълнителното деяние е „унищожаване” или „повреждане” с предмет в случая специфичен.
3) от субективна страна: умисъл
-- квалифициран състав - в края на същата разпоредба имаме и особено тежки случаи

-- Е -- Престъпни нарушения на режима на лова
І) Защита на едрия дивеч по чл. 237, ал.1

1) предмет е „едър дивеч” - сочи се в Закона за лова и опазване на дивеча, следователно разпоредбата е бланкетна.
2) изпълнителното деяние е или „убиване” или „улавяне”. Престъпление е, когато няма съответно разрешение - без ловен билет и без бележка разрешение за съответната дата.
3) от субективна страна: умисъл

ІІ) Защита на дребния дивеч по чл. 237, ал.2
1) аналогично поведение с предмет „дребен дивеч”; дребен дивеч е не този, който изрично се сочи от специалния закон, а по аргумент за противното от това кое е едър дивеч.

-- Ж -- Престъпления, нарушаващи режима за опазване на рибата и другите водни организми
І) Престъпления, нарушаващи режима за опазване на рибата и другите водни организми по чл. 238, ал.1
1) изпълнението се изразява в „улавяне”; вариантите от буква „а)” до буква „г)” се третират като престъпление (допълнителни белези – може да засягат средството, количеството или условият на място, време и условия на извършване)
2) допълнителен белег - да става дума за немаловажни случаи.
3) от субективна страна: умисъл

ІІ) Престъпления, нарушаващи режима за опазване на рибата и другите водни организми по чл. 238, ал.2
- след промяната от 2009 г. не се говори, че разпоредбие за рибите се прилагат и за раците, сега се казва че уредбата се прилага и при „улов другите водни организми”.

ІІІ) Престъпления, нарушаващи режима за опазване на рибата и другите водни организми по чл. 240, ал. 1
1) изпълнението е в осъществяване на стопански риболов;
2) допълнителни условия, които го превръщат в наказуемо е „навлизането с плавателен съд в териториалните води на РБ” и кумулативно – извършването „без разрешение на съответните гранични власти”.
3) субект: само чужд гражданин, ако е БГ гражданин не е нужно разрешение или да си член на риболовния съюз.
4) от субективна страна: умисъл

ІІІ) Престъпления, нарушаващи режима за опазване на рибата и другите водни организми по чл. 240, ал. 3 - не само уловената риба, но и уредите и средствата, с които е извършено престъплението се отнемат в полза на държавата. ВКС каза, че се отнемат и гемиите на рурските рибари, които навлизат в БГ море
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron