Конспект по Социология на правото (ЮЗУ)

Предмет и метод. Историческо развитие. Възникване на модерната правна социология. Разграничаване на юридическото. Юридическа система. Юридически плурализъм. Култура, социализация, правна социализация.

Конспект по Социология на правото (ЮЗУ)

от Росен » Чет Сеп 27, 2007 7:17 pm

СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО

1. Юридическият позитивизъм и социологията на правото.
2. Правната област в социологическата структура на обществото.
3. Предмет, обхват и съдържание на социологията на правото.
4. Съотношение на социологията на правото със сходни науки за правото.
5. Социологията на правото като единство на теория и емпирика.
6. Исторически предпоставки и съвременни тенденции в развитието на социологията на правото.
7. Характерни особености и главни представители на европейската правно-социологическа мисъл.
8. Характерни особености и главни представители на правно-социологическата мисъл в САЩ.
9. Съвременни тенденции в развитието на социологията на правото.
10. Възникване и развитие на социологията на правото в България.
11. Развитие на правно-социологическите изследвания в България след Освобождението.
12. Институционализиране на социологията на правото в България.
13. Понятието култура в правно-социологическата доктрина.
14. Правни образци и правни ценности.
15. Правна социализация и правнорелевантно поведение.
16. Понятието социална група в правно-социологическата доктрина.
17. Класификация на групите.
18. Социални групи и правнорелевантно поведение.
19. Основни теории за човека и човешката натура.
20. Социологическата концепция за личността. Социогенният елемент и интернализираните правни норми.
21. Личностни особености на правиорелевантното поведение.
22. Правно-социологически проблеми на девиантното поведение.
23. Социалната патология в правно-социологическата доктрина.
24. Правният фактор и социалната девиация.
25. Правни и извънправни механизми за преодоляване на социалната девиация.
26. Правно-социологическата концепция за социалния контрол.
27. Основни ^нормативни системи. Специфика на правната принуда.
28. Обща характеристика на правното съзнание.
29. Структура и основни елементи на правното съзнание.
30. Правно съзнание и правнорелевантно поведение.
31. Механизъм на социалното действие на правото.
32. Правно-социологически проблеми на законодателния процес.
33. Обща характеристика на емпиричното социологическо изследване /ЕСИ/.
34. Въпросникът като основен инструмент на ЕПСИ.
35. Операционализиране на юридическите понятия.
36. Специфични особености и основни изисквания към въпросника ЕПСИ.
37. Методика на извадката.
38. Представителност и договореност на информацията. Изчерпателни и извадкови изследвания.
39. Методика на регистрацията.
40. Специфика на емпиричния правно-социологически анализ.
41. Емпирични характеристики на правната социализация.
42. Емпирични характеристики на законотворчеството.
43. Европейските стандарти и конкретните емпирични изследвания.

Изготвил: проф. д-р Стефка Наумова

ЛИТЕРАТУРА
1. Агьнски, Н., Социология. Наука за развитието на обществото, 4.1, С., Изд. Художник, 1948
2. Аристотел, Никомахова етика, С., Изд. ГАЛ-ИКО, 1993
3. Бержел, Ж.Л., Обща теория на правото, С., 1993
4. Бобчев, С., Сборник на българските юридически обичаи, Пловдив, 1896
5. Бойчев, Г., Правова държава, С., ИК Юриспрес, 1994
6. Бойчев, Г., Философия на правото и обща теория на правото: институционални тг подход при разграничаване на техния предмет.Философия, социология, обща теория, С., Ciela, 1998
7. Василев, P., Критичен поглед върху концепцията на Ойген Ерлих за правото социологията на правото., Социологически проблеми, 1985, №5
8. Василев, P., Емил Дюркем и социологията на правото. Социологически проблеми, 1987, №3 !
9. Вебер, М., Социология на господството. Социология на религията, С., Изд. Хермес-7, 1993
10. Вебер, М., Протестантската етика и духът на капитализма, С., Изд. Хермес-7, 1993 /Превод от немски/
11. Генов, Н., Превъплащенията на социологическото въображение: Роберт Мъртьн, Социологически проблеми, 1987, №1
12. Кульчар К., Основи социологии права/Превод от унгарски/, М., 1998
13. Михайлов, С., Емпиричното социологическо изследване. С., 1973
14. Наумова, С., Социология на правото, С., ИК Юриспрес, 2000
15. Наумова, С., Социология на правото - актуални проблеми и перспективи, Юридически свят, 2000, №1
16. Наумова, С., Правно-социологически проблеми на екологичното законодателство, Правна мисъл, 1999, №1
17. Наумова, С., Социологията на правото в периода на трансформация, Правна мисъл, 1999,№3
18. Наумова, С., Механизъм на социалното действие на правото, С., Наука и изкуство, 1988
19. Неновски, Н., За философията на правото като наука, - Философия, социология, обща теория. С., Ciela, 1998
20. Фотев, Г., Криза на легитимността, С., УИ "Св. Кл. Охридски", АЙ "Проф. Марин Дринов", 1999
21. Хаджийски, Ив., Оптимистична теория на нашия народ, С., 1974
22. Хаджийски, Ив., Бит и душевност на нашия народ, С., 1974
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта