Конспект по Политология (ЮЗУ)

Политика и право. Типология и функции на политическата власт – инструменти, източници и сфери на властта. Политически партии и институции.

Конспект по Политология (ЮЗУ)

от Росен » Чет Сеп 27, 2007 7:23 pm

ПОЛИТОЛОГИЯ

1. Политологията като академична дисциплина. Определение и историческа ретроспекция. Източници на нейното обособяване като самостоятелна наука. Роля и място в развитието на обществото и необходимост от изучаването й.

2. Политика и власт. Политиката като социална практика. Определение, същност и проявление. Властта като упражняване на политика. Връзка на политиката и властта с ценностната система.

3. Демокрация и политика. Определение на понятието демокрация. Същност и проявление. Схващане за демокрацията - историческа ретроспекция - от древността, през средновековието до наши дни.

4. Демокрация в съвременността. Произход, същност и проявление. Типове и форми на държавно управление. Ограничения и недостатъци на демокрацията. Теориите на Фукуяма, Хънтингтьн и Тофлер като опит за обяснение на съвременния свят и прогнозиране на бъдещето му.

5. Политически процес и политическа система. Определение на двете понятия. Същност и проявление. Структура, елементи и ефективност.

6. Конституцията - основа на политическата система и фактор за осъществяване на политическия процес. Конституционни принципи.

7. Управляващ елит. Определение. Движение на елита. Управляваща класа. Аристократична и демократична тенденция. Законът на олигархията.

8. Парламентарно ръководство на обществото. Парламентаризмът – историческа ретроспекция и съвременна практика. Определение, същност, сравнителен анализ. Роля и функции на парламента като народно представителство. Типове парламенти. Ограничения и несъвършенства на парламентаризма.

9. Изпълнителна власт и правителство. Определение на двете понятия. Същност, формиране, функции, компетентност. Стабилност на правителството. Държавен глава - видове, роля, прерогативи.

10. Политически партии. Политически партии - определение, исторически корени и типове. Функции, организация и класификация.

11. Партийни системи. Определение, функции и класификация. Отношение към демокрацията. Същност на участието в политическия процес.

12. Философски течения на либерализма и консерватизма. Връзката им с политиката. Определение на понятията, историческа ретроспекция, типове и разновидности, основни проявления.

13. Формиране на еднотипни фамилии от партии в Западна Европа и тяхната политическа ориентация. От идеология към прагматизъм. Консервативни, либерални, християндемократически, социалдемократически, социалистически, комунистически, зелени, нефашистки партии.

14. Избори и избирателни системи. Значение на изборите за развитието на демократическия политически процес. Историческа ретроспекция. Псефология, социалистически изследвания, сондажи. Видове избирателни системи.

15. Формации /групи/ за въздействие върху политическия процес. Натиск и лобизъм. Същност и проявление. Партии и групи за натиск. Видове и форми на изява. Лобирането като специфичен вид натиск. Социално партньорство.

16. Политическо лидерство. Необходимост от изучаването му. Методики за установяване на лидерите. Формиране и типове политически лидери. Роля на лидерството.

17. Политическа култура. Същност и определение. Структура и видове на политическата култура в политическия процес.

18. Политическа промяна. Определение на понятието. Същност на явлението. Стабилност и промяна – характеристика и сравнителен анализ. Фактори и изменения на промяната. Промяната като условие за преход към демократичен плурализъм.

19. Политически процес и политически институти в съвременна Европа. Тенденции в осъществяването на съвременния европейски политически процес - глобализация и взаимна зависимост. Особености на европейската политическа система - корени и основа на европейската интеграция.

20. Гражданско общество. Определение и същност на характеристика. Форми на проявление.

21. Европейски съюз и Съвет на Европа - политически институции, същност и
функциониране. Роля и място на европейската интеграция в политическата система на Европа.

ИЗГОТВИЛ: проф. д-р Милан Миланов

ЛИТЕРАТУРА
1. Лекционният курс
2. Аристотел, Политика, 1995
3. Владикин, Л., Организация на демократическата държава, 1992
4. Дюверже, Морис, Социология на политиката, Изд. Кама, С., 1992
5. Енциклопедия на политическата мисъл, Блекуел, 1997
6. Иванов, Д., Властта, 1999
7. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, 19997
8. Карасимеонов. Г., Политическите партии, част 1 -Общатеория, 1993
9. Ленард, Дик., Европейският съюз, Сборник, Изд. Книжен тигър, С., 1996
10. Монтескьо, За духа на законите, 1984
11. Новият световен ред, Сборник, Изд. Труд, С., 1999
12. Нолен, Дитер, Касапович, Миряна, Избирателни системи в Източна Европа, Изд. Фондация Фридрих Еберт, Per. Бюро Балкани, С. 1996
13. Основното за Европейския съюз, Сборник, Унив. Изд. "Св. Кл. Охридски", С, 1998
14. Платон, Държавата, 1975
15. Политология - колектив под ръководството на Г. Янков
16. Попър, Карл, ОТвореното общество и неговите врагове, 1993
17. Семов, Минчо, Политология, 1993
18. Семов, Минчо, Теория на политиката, изд. Софи-Р, С., 2000
19. Слатински, Н., Измерения на сигурността, изд. Парадигма, С., 2000
20. Чуков, Вл., външна политика и идеи, изд. Парадигма, С., 2000
21. Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, в два тома: 1994 и 1995
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron