78 .. Прилагане на правото по аналогия

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

78 .. Прилагане на правото по аналогия

от s7eff » Съб Май 30, 2009 1:48 pm

78 Въпрос

Прилагане на правото по аналогия

Същност

Аналогията представлява логическа техника, която се доразвива и използва от юридическата наука и практика. Като логическа техника аналогията представлява способ за анализ на действителността и за постигане на ново знание, което има спецификатана аргументиран логически извод. В правото аналогията се използва в процеса на тълкуване и правоприлагане. Легалната уредба на аналогията се намира в ЗНА, чл. 46.

Аналогия при тълкуването

Тълкувателната дейност представлява фаза на правоприложния процес, която се реализира в случай, че подлежащите на прилагане правни норми се нуждаят от изясняване в определен смисъл. Правоприлагането и тълкуването се извършва от съдебните органи. В процеса на тълкуване на правните норми аналогията се използва за тяхното изясняване чрезсредствата на логиката. Техникта е следната: за да се изясни неяснотата по съдържанието на правната норма по делото, съдията или съдебният състав се насочва към друга правна норма, аналогична (подобна в съществените си признаци) на неясната. След като се идентифицира такава аналогична норма с ясно съдържание, двете разпоредби се съпоставят. Въз основа на сравнението се извършва заключение, че неясните моменти в разпоредбата следва да се заместят с тези от ясната (извлича се решение как точно да се разбират неясните части в нормата).

Аналогията при правоприлагането

В процеса на правоприлагането аналогията се използва, когато компетентният орган в процеса на издирване на подходящата правна норма установи, че е налице непълнота. Непълнотите в правото се дължат на различни причини като най-честата е изпреварващото развитие на на обществените отношения спрямо динамиката на законодателния процес. Този вид аналогия се нарича още analogia legis (на правните норми). Състои се в издирването от страна на съда на правна норма, която урежда отношения и явления, аналогични на тези, които са предмет на решаване на актуалния казус. След съпоставката между казуса и аналогичната норма се извежда аналогично заключение, че правните последици по казуса следва да са подобни на тези, предвидени в съществуващата аналогична правна норма. По този начин съдът моделира правило за поведение.
Съществува риск в процеса на търсене на таква аналогична норма съдът да установи, че в правната система липсва такова правно предписание. В този случай съдът се насочва към издирване на един или няколко правни принципа, чрез които да създваде правилото за поведение за решаване на делото. Този способ се нарича аналогия на правните принципи (analogia juris).
Сходството между двата способа е единствено терминологично. Analogia legis използва логическия метод традукция, докато analogia juris използва методът индукция.

Недопустим е отказът от правосъдие. Всяко заведено дело, при условие, че няма законова пречка за използване на описаните способи, следва да бъде решено чрез тях.
Аватар
 
Мнения: 2

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта