09 .. Императивно-атрибутивен характер на правото ...

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

09 .. Императивно-атрибутивен характер на правото ...

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 4:25 pm

Въпрос 9:
Императивно-атрибутивен характер на правото.
Основни същностни характеристики на писаното право1. Императивно-атрибутивен характер на правото
Теорията за императивно-атрибутивния (задължаващо-оправомощаващ) характер на правото е създадена от Лев Пертажицки през втората половина на 19 век.
Характерно за тази теория е, че се смесват правото и психологията и от това се извежда идеята, че правото съществува в съзнанието на човека, в неговата психика. Затова субектите на правото приемат правните предписания като априорно задължителни норми, т.е. без съмнение, че трябва да ги спазват, и това чувство се счита за иманентно (вътрешно присъщо) на човека като субект на правото.
Според Петражицки правото възниква и съществува в общества, където е налице тази правно-психологическа обвързаност между личността и правното предписание.
Правната норма според тази теория може да се разгледа като принцип, почиващ върху 2 начала:
1) императивно начало: нормите са императивни, те задължават субектите на правото да ги спазват
2) атрибутивно начало (иманентността): склонността на човека да се подчинява на правните норми е атрибут на психиката

У нас тази теория намира почва във възгледите на Венелин Ганев – той е силно повлиян от учението на Петражицки и от това следва спецификата на теориите му. Те са правно-позитивистки, но в тях са вплетени и елементи от теорията за императивно-атрибутивния характер на правото като основния и най-важен ценностно-нормативен регулатор на обективната действителност.

2. Основни същностни характеристики на писаното право
Писаното право се появява на онзи етап от развитието на човешкото общество, когато възникват писменото слово и първите държави. Именно тези две предпоставки позволяват на правото да направи онзи огромен качествен скок от неписано към писано.
Характеристики на писаното право:
1) закрепено е в писмена форма, за разлика от обичаите и морала например
2) писмените източници, в които са закрепени нормите на писаното право, са подредени в строга йерархия:
(->) конституциите
(->) решенията на Конституционния съд
(->) международноправните нормативни актове
(->) кодексите и законите
(->) подзаконовите нормативни актове (постановления на МС, правилници, наредби, инструкции)
3) в писаното право като една сложна и многоплоскостна структура са се обособили отделни структурни звена – публично и частно право, материално и процесуално право, вътрешно и международно право
4) многоплоскостната йерархична структура на правото се разкрива и в още един аспект – системата на писаното право, състояща се от правни отрасли, които на свой ред се подразделят на правни институти и правни норми
5) правните норми на писаното право могат да бъдат създавани само от държавата в лицето на компетентните й държавни органи
6) писаното право е гарантирано от държавната принуда, осъществявана от държавата в лицето на компетентните й органи
7) писаното право е основният и най-важен ценностно-нормативен регулатор на реалиите на обективната действителност
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта