17 .. Право и държава. Правова държава

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

17 .. Право и държава. Правова държава

от Lady_Croft » Пон Сеп 24, 2007 4:36 pm

Въпрос 17:
Право и държава. Правова държава


1. Съотношение между правото и държавата
Въпросът за съотношението между правото и държавата като явления от една и съща действителност е един от най-старите в теорията на правото и на държавата. Различни правни школи са давали различно тълкуване на проблема, като са изхождали главно от това, кое от двете понятия има първенстващо място спрямо другото.
Правото и държавата са две различни страни от общественото битие. Научният подход към тези две явления може да бъде различен, но в общи линии съществуват две основни направления в този аспект:
(->) правнофилософско
Изследователите, принадлежащи към това направление, правят съществена разлика между правото и държавата. За тях те са явления от различни величини. Правото е възникнало преди държавата и то подчинява държавата на своите разпоредби – целта на държавата е да гарантира правото, тя не го създава, а само го санкционира (одобрява). Към тази школа принадлежат Леон Дюги и Имануел Кант.

(->) позитивистично
Изследователите, принадлежащи към позитивистичното направление, идентифицират правото и държавата. Позитивистите виждат съотношението между правото и държавата като съотношение между неравностойни величини. Те изключват ценностните елементи на държавата, за тях тя е продукт главно на силата. Ако държавата е обвързана с нормите на правото, то тя е обвързана от нормите на позитивното право, т.е. своето право, а не изобщо от правните принципи. По този начин позитивизмът допуска, че това, което публичната власт създава като норми, има примат над естественото право и следователно по-висока стойност от него.

Държавата и правото са две различни категории от гледна точка на тяхната организираност.
1) Правото е образувание от норми, а държавата е образувание от хора. Те образуват свои различни системи, които по различен начин оказват влияние върху обществените отношения.
2) Държавата се включва към политическата система на обществото, а правото образува своя институционална система.
3) Държавата се състои от органи, които изпълняват различни функции, а правото се състои, от тази гледна точка, от правни отрасли, правни институти и правни норми.
4) Общото между тях е, че и двете притежават йерархическа структура.

Държавата и правото са две различни дадености и в теоретичен аспект. Общата теория на правото третира проблеми, различни от тези, третирани от общото учение за държавата. Разделянето на двете направления в българската правна теория е доказателство за преодоляване на старото схващане за общността на тези две понятия. Подходът към държавата може да бъде от различно естество, но най-добре се разглежда нейната същност през призмата на правото. Следователно чисто правните понятия и термини служат за интерпретиране на държавното явление.

2. Правовата държава
Най-известното и най-доброто съчетание между двете области на човешкото познание е дадено от теорията за правовата държава. Тази теория почива на правилото, че държавата е образувание на правото.
Учението за правовата държава е опит да се постави граница на държавната намеса в личната сфера на гражданина, стремеж към усъвършенстване на държавния механизъм на основата на правото. Според Вилхелм фон Хумболд е необходимо правото да определи обема от правомощия на държавата, които да се сведат главно до това, на първо място да се гарантира човешката неприкосновеност. За Хумболд държавата винаги е свързана с “ограничаване на свободата” и затова на нея трябва да се гледа като на “зло, макар и необходимо”. И поради това от особена важност за правовата държава е да построи такъв ред, който да доведе до хуманизирането на държавната сфера. Така правото се превръща в организъм, който осмисля публичната власт. В исторически план това означава, че с теорията и практическото приложение на правовата държава до известна степен се слага край на продължилото безконтролно упражнение на властта, като се поставя началото на качествено нова държавна уредба.

3. Характеристики на правовата държава
(->) Приема се, че основната характеристика на правовата държава е съществуването на изграден юридически механизъм за признаване, гарантиране и защита на правата на човека. Законодателната, изпълнителната и съдебната власт са трите най-съществени компонента от този механизъм. Именно посредством разделението на властите се осигурява гаранцията на правото в условията на държавно организираното общество. Модерната правна и политическа теория е изградена върху неразривната връзка между властноразделителния принцип и правовата държава. Това, което може да даде властноразделителният принцип – контрол над властта и свобода на индивидите със съответните гаранции – е трайно конституирано в съдържанието на модерната правова държава. Този принцип се превръща в юридическа аксиома за всяка правова държава.

Правото в правовата държава е такова, което в голяма степен гарантира хармонията между понятията “право” и “държава”. То е право не толкова на формата, колкото на духа, на правната идея, на правните ценности и принципи. Защото, ако се говори единствено за формалното спазване на правните норми, то тогава почти всяка държава би била правова.

В правовата държава са налице две съставки на правото:
1) едната осигурява и организира разделението на властите и дейността на държавните органи
2) другата гарантира и охранява правата на човека
Разделението на частно и публично право е императив за всяка правова държава. Частното право е насочено главно към човека, а публичното има за задача да организира държавните дейности, като обвърже публичната власт с неизменните атрибути на правото. Свободата и равенството в условията на правовата държава са не просто етически и философски категории, но и санкционирани от държавата правни понятия, първични дадености, гарантирани от трите независими части на държавната власт.
Правото на правовата държава е не просто механичен сбор от нормативни актове, а висша ценностна система, нравствена и културна необходимост.

(->) Останалите характеристики на правовата държава са външните белези, формалните атрибути на явлението. Има се предвид ефективната дейност на правораздаването, независимите съдебни органи, конституционното правораздаване, високото правосъзнание на гражданите на тази държава и т.н. Те обаче не са съдържанието, а само доказателството за наличието на постоянна субстанция при правовата държава. Подобни външни белези не биха осигурили правовостта на държавата и обществото, ако самото право не отговаря на изискванията за свобода, ред, мир, справедливост и т.н.

Разбира се, съотношението между право и държава не се материализира само в явлението правова държава, но там то намира най-яркото изражение на постулата за примата на правото над държавата.

4. Правото в държавата
1) Посредством правото се реализира едно ново състояние на човека – мястото му на член в едно държавно организирано общество. Естественото му състояние се трансформира в гражданско състояние.
2) Правото дава статута на гражданите на съответната държава – техните права и задължения и съответно правата и задълженията на държавата спрямо тях. Тази връзка може да се поддържа само и единствено чрез правото.
3) Правото дава още и статута на всеки отделен елемент от държавния механизъм. То посочва компетенциите на държавните органи при изпълнение на техните функции. От правото се черпят аргументи за общата легитимност и легалност на цялата държавно конституирана среда.
4) С помощта на правото държавата организира своята превантивна дейност, която служи за защита на правния ред. Но дори и когато се говори за превантивна или още репресивна функция на държавата, тя е насочена преди всичко към защитата на правото, а не толкова на самата държава. Това е доказателство за богатството на самото право, за способността му да обвързва и подчинява на себе си широк кръг правни субекти, включително и такива – като държавата например – които представляват големи социални и политически обединения.
"За да се възкачиш до Бога, трябва да слезеш в самия себе си." Виктор Юго
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron