Страница 1 от 1

Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Пон Юни 09, 2008 7:50 pm
от Assasiyah
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Въпросник
за изпита по Трудово право(i) 1. Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл и като наука. Функции на трудовото право.
(i) 2. Метод на правно регулиране на трудовото право.
(i) 3. Източници на трудовото право.
(i) 4. Видове трудовоправни норми.
(i) 5. Основни принципи на трудовото право.
6. Трудово правоотношение – понятие, обща характеристика, видове.
7. Индивидуално трудово правоотношение – понятие, правна характеристика.
8. Работникът или служителят като страна на индивидуално трудово правоотношение.
9. Работодателят като страна на индивидуално трудово правоотношение.
10. Съдържание на индивидуалното трудово правоотношение.
11. Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение – понятие, правна характеристика, видове.
12. Трудов договор – понятие, правна характеристика.
13. Сключване и съдържание на трудовия договор.
14. Срочни трудови договори.
15. Трудов договор за изпитване.
16. Трудов договор за ученичество. Трудови договори за допълнителен труд.
17. Изборът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение.
18. Конкурсът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение.
19. Недействителност на основанието за възникване на индивидуално трудово правоотношение.
20. Изменение на трудовата функция.
21. Изменение на мястото на работа.
22. Промените в работодателя и индивидуалното трудово правоотношение.
23. Трудова книжка.
24. Работно време.
25. Извънреден труд.
26. Почивки.
27. Отпуски – понятие, правна характеристика, видове.
28. Платен годишен отпуск.
29. Ред и гаранции за упражняване правото на отпуск.
(i) 30. Трудово възнаграждение – понятие, правна характеристика.
(i) 31. Индивидуална работна заплата – понятие, съставки, ред за определяне.
32. Ред и гаранции за изплащане на индивидуалната работна заплата.
33. Компенсационни и гаранционни плащания на работника или служителя по трудовото правоотношение.
34. Безопасни и здравословни условия на труда – понятие, правна характеристика.
35. Общи и отраслови правила за безопасните и здравословни условия на труда.
36. Специална закрила на труда на непълнолетните работници и служители.
37. Специална закрила на труда на жените.
38. Специална закрила на труда на лицата с намалена трудоспособност.
39. Социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието.
40. Професионална квалификация – понятие, правна характеристика.
41. Придобиване и повишаване на професионалната квалификация. Преквалификация.
42. Трудова дисциплина.
43. Дисциплинарна отговорност – понятие, правна характеристика, предпоставки.
44. Дисциплинарни наказания.
45. Имуществена отговорност на работника или служителя – понятие, правна характеристика, общи предпоставки, видове.
46. Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя – понятие, предпоставки, размер.
47. Ред за реализиране на имуществената отговорност на работника или служителя.
48. Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето или смърт на работника или служителя.
49. Имуществена отговорност на работодателя при нарушаване на правата на работника или служителя по трудовото правоотношение.
50. Общи основания за прекратяване на трудовия договор.
51. Специфични основания за прекратяване на срочните трудови договори.
52. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие.
53. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие – понятие, правна характеристика.
54. Основания за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие.
55. Право на уволнение.
56. Уволнение с предизвестие – понятие, правна характеристика.
57. Основания за уволнение с предизвестие по причини у работодателя.
58. Основания за уволнение с предизвестие по причини у работника или служителя.
59. Уволнение без предизвестие.
60. Прекратяване на изборното трудово правоотношение.
61. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.
62. Предварителна закрила при уволнение.
63. Правна защита срещу незаконно уволнение – понятие, правна характеристика, способи.
64. Иск за отмяна на незаконно уволнение.
65. Иск за възстановяване на работа.
66. Иск за обезщетение при незаконно уволнение.
67. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.
68. Безработица – понятие, правна характеристика, трудови права.
69. Трудов стаж.
70. Индивидуални трудови спорове – понятие, правна характеристика, видове.
71. Ред за разглеждане на индивидуалните трудови спорове.
72. Колективно трудово правоотношение – понятие, правна характеристика, съдържание.
73. Страни по колективните трудови правоотношения.
74. Правен режим на сдружаването на работниците и служителите.
75. Правен режим на сдружаването на работодателите.
76. Тристранно сътрудничество в регулирането на трудовите отношения.
77. Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието.
78. Колективно преговаряне – същност, обществени функции, страни.
79. Колективен трудов договор – понятие, правна характеристика, съдържание, страни.
80. Ред за сключване, действие и гаранции за изпълнението на колективния трудов договор.
81. Колективни трудови спорове – понятие, правна характеристика, видове.
82. Доброволни способи за уреждане на колективните трудови спорове.
83. Стачка – понятие, правна характеристика, видове.
84. Ред и правни гаранции за провеждане на стачка.
85. Правни последици от участието в законна и в незаконна стачка.
86. Локаут.
87. Контрол за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения – понятие, обществени функции, органи.
88. Права и задължения на контролните органи за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения.
89. Принудителни административни мерки при нарушаване на правната уредба на трудовите правоотношения.
90. Отговорност за нарушаване на правната уредба на трудовите правоотношения – понятие, видове, предпоставки, субекти.
91. Административнонаказателна отговорност за нарушаване на правната уредба на трудовите правоотношения – понятие, предпоставки, субекти, състави, видове.
92. Ред за реализиране на административнонаказателната отговорност за нарушаване на правната уредба на трудовите правоотношения.

проф. Емил Мингов

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Вто Авг 19, 2008 1:12 pm
от edelvais
Колеги,
много ви моля когато пускате конспекти или разработки драсвайте по кой преподавател са, все пак не всички които посещават форума сме от СУ.

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Сря Юни 17, 2009 3:49 pm
от 12345
Колеги, споделете как минава изпитът по трудово,ако някой е минал?

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Сря Фев 24, 2010 10:14 am
от emily
Колеги моля споделете каква е препоръчителната литера по дисциплината за задочно?

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Сря Фев 24, 2010 10:55 am
от atanassoff
Мръчков.

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Сря Фев 24, 2010 10:00 pm
от emily
Благодаря Ви за бързия отговор !

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Пет Апр 09, 2010 10:34 pm
от lubo
Конспекта на професор Средкова дали е същият като този?

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Сря Авг 04, 2010 3:19 pm
от emily
Колеги, някой може ли да сподели как минава изпита при проф. Средкова? Чух че задочното са предавали някакви казуси преди допускане до устен изпит. Дали ще се изискват отново и за изпита на 13.09? Благодаря ви!

Re: Конспект по Трудово право (СУ)

МнениеПубликувано на: Вто Юли 05, 2011 8:42 pm
от d.t
Лекциите, които ще постна по-долу са по проф. Средкова от 2009-2010г. Изпитът е много тежък, не подценявайте източниците и правната уредба в началото на всеки въпрос, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ са. Въпросите трябва да се знаят абсолютно целите, за да отговарят на критерийте на проф. Средкова.