Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

Наказателно правоотношение и наказателна отговорност. Наказателноотговорни лица. Престъпление. Наказание. Видове престъпление. Наказателно производство. Нормативна уредба.

Разработки по НП - Обща част

Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от atanassoff » Чет Авг 23, 2007 10:31 am

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Юридически факултет


ВЪПРОСНИК ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ОБЩА ЧАСТ


Въведение в наказателното право

(i) 1. Понятие за българско наказателно право
Определение и особености на наказателното право (НП) като клон от обективното право. Основни принципи на наказателната политика и на наказателното право. Обща и особена част. Наказателното право и другите клонове на обективното право
(i) 2. Наказателноправната наука
Предмет, метод и особености на наказателноправната наука. Задачи на науката за наказателното право. Отграничаване на НП от други сродни или близки правни науки.
(i) 3. Установяване и развитие на българското наказателно право
Наказателният закон от 1896 г. и развитие на българското наказателно право на основата на този закон. Наказателният закон от 1951 г. и първият български Наказателен кодекс от 1956 г. Действащият НК от 1968 г., пълната кодификация на българското наказателно право. Преспективи за развитие на НП.
(i) 4. Функции на наказателното право
Задачата на НК (чл. 1) и функциите на НП. Предупредителна и възпираща функция. Общовъзпитателна. Регулираща. Отношение между основните функции.

I. Учение за наказателния закон

(i) 5. Източници на наказателното право
Законът като единствен източник на българското НП. Законоустановеността на престъпленията и на наказанията като основен принцип на съвременното право. Видове наказателни закони. Значение на наказателната кодификация. Система на учението за наказателния закон.
(i) 6. Видове и структура на наказателноправните норми
Норми на Общата част и норми на Особената част. Видове норми на Общата част. Структура на нормите на Особената част на НК. Отношение между нормите на Общата и Особената част.
(i) 7. Тълкуване на наказателноправните норми
Същност и задачи на тълкуването. Метод и способи на тълкуване. Видове тълкуване с оглед способа, обема и субекта на тълкуването. Отношение на тълкуването към прилагането на наказателния закон по аналогия.
(i) 8. Действие на наказателноправните норми по време
Влизане в сила и излизане от сила на наказателноправните норми. Понятие за действие на наказателноправните норми във времето: основен принцип (чл. 2, ал. 1 НК). Действие на наказателноправните норми, които установяват или засилват наказателна отговорност. Обратно действие на по-благоприятния за дееца закон (чл. 2, ал. 2 НК).Определяне на този закон.
(i) 9. Действие на наказателноправните норми по място
Понятие за действие на наказателноправните норми по място. Принципите за действие на наказателноправните норми по място и отношението между тях. Териториален принцип (чл. 3, ал. 1 НК). Личен или национален принцип (чл. 4, ал. 1 НК). Реален принцип (чл. 5). Универсален принцип (чл. 6). Проблемът за екстрадицията на престъпници.
(i) 10. Наказателно правоотношение
Понятие и особености на наказателното правоотношение. Съдържание на наказателното правоотношение. Възникване, развитие и прекратяване на това правоотношение.
(i) 11. Наказателна отговорност
Понятие за наказателната отговорност. Съдържание на наказателната отговорност. Наказание и наказателна отговорност. Наказателната отговорност и другите видове правна отговорност.

II. Учение за субекта на престъплението

(i) 12. Наказателноотговорни лица
Значение на проблема за субекта на престъплението и отношението му към въпроса за действието на наказателноправните норми по отношение на лицата. Понятие за субект на престъплението: субект на престъплението и наказателноотговорно лице. Основни качества на субекта на престъплението. Основни субекти на престъплението.
(i) 13. Вменяемост и невменяемост
Нормалната психика като условие за наказателната отговорност на гражданите. Същност на вменяемостта като основно качество на субекта на престъплението. Невменяемост, същност, медицински и юридически критерии за нейното определяне (чл. 33, ал. 1 НК). Значение на разстройството на съзнанието след извършване на престъплението (чл. 33, ал. 2 НК).
(i) 14. Малолетни и непълнолетни
Значение на възрастта като основно качество на субекта на престъплението. Наказателноправен режим на малолетните (чл. 32 НК). Непълнолетни (чл. 31, ал. 2 НК). Особеният наказателноправен режим на наказателноотговорните непълнолетни. Същност и значение на възпитателните мерки, приложими спрямо малолетните и непълнолетните.

III. Учение за престъплението

(i) 15. Понятие за престъплението
Обществен характер и историческа обусловеност на престъплението. Легално определение за престъплението (чл. 9, ал. 1 НК). Основните особености на престъплението и отношението между тях.
(i) 16. Обект и предмет на престъплението
Обществените отношения като обект на престъплението. Общ, родов и непосредствен обект на престъплението. Предмет на престъплението. Отношение между предмета и обекта на престъплението. Предмет и средство на престъплението.
(i) 17. Престъплението като деяние
Престъплението - деяние с определени свойства. Понятие за деяние, обща характеристика и елементи. Форми на деянието, същност на действието и на бездействието. Изпълнително деяние.
(i) 18. Общественоопасни последици от деянието
Понятие за общественоопасни последици (престъпен резултат), обективни особености, формален белег. Видове общественоопасни последици. Видове престъпления в зависимост от визираните в закона общественоопасни последици - резултатни (на поставяне в опасност и увреждащи) и формални.
(i) 19. Причинна връзка между престъпното деяние и общественоопасните последици
Същност на отношението "причинност" и неговото значение в наказателното право. Пряка и непосредствена и опосредена причинна връзка. Съпричиняването и неговото наказателноправно значение. Причинна връзка при действието и при бездействието.
(i) 20. Обществена опасност на престъпното деяние
Същност на обществената опасност като качество на престъплението. Характер и степен на обществената опасност. Отношение на обществената опасност към останалите свойства на престъплението.
(i) 21. Обстоятелства, при които деянието не е общественоопасно
Същност и общи особености на тези обстоятелства. Неизбежна отбрана (чл. 12 НК). Задържане на престъпник (чл. 12 а НК). Крайна необходимост (чл. 13 НК); разграничение от неизбежната отбрана и от задържане на престъпник. Оправдан стопански риск (чл. 13 а НК).
(i) 22. Противоправност и наказуемост на престъпното деяние, обстоятелства, изключващи противоправността и наказуемостта
Същност на противоправността. Противоправност на действието и на бездействието. Наказуемост на деянието, същност. Отношение между обществена опасност, противоправност и наказуемост. Обстоятелства, изключващи противоправността и наказуемостта.
(i) 23. Вина
Понятие за вината. Вината като принцип в наказателното право. Форми на вината. Степен на вина. Отношение на вината към останалите елементи на престъплението и към вменяемостта.
(i) 24. Умисъл
Понятие за умисъл, легалното определение (чл. 11, ал. 2 НК). Интелектуален и волев момент на умисъла. Основни форми: пряк и евентуален (косвен) умисъл. Други разновидности на умисъла и тяхното отношение към неговите основни форми.
(i) 25. Непредпазливост
Същност и определение (чл. 11, ал. 3 НК). Самонадеяност, интелектуален и волев момент, разграничение от евентуален умисъл. Небрежност, отрицателен и положителен момент на небрежността. Наказуемост на непредпазливите деяния. Смесената вина и нейното наказателноправно значение.
(i) 26. Изключващи вината обстоятелства
Фактическа грешка (чл. 14 НК). Случайно деяние (чл. 15 НК); разграничение от небрежност. Изпълнение на неправомерна заповед (чл. 16 НК).
(i) 27. Състав на престъплението
Понятие. Отношение между общото понятие за престъплението и състав на престъплението. Видове признаци на състава на престъплението. Видове състави и отношението между тях. Съставомерност на деянието.
(i) 28. Видове престъпления
Основните елементи на понятието за престъплението като критерии за подразделяне на престъпленията: видове престъпления съобразно тези критерии. Продължавано и продължено престъпление. Сложни (съставни) и двуактни престъпления.
(i) 29. Довършено престъпление
Понятие. Довършеност на престъпленията, осъществявани чрез действие или чрез бездействие, довършеност на резултатните и на формалните престъпления. Стадии в осъществяването на умишлената престъпна дейност.
(i) 30. Приготовление
Същност и определение (чл. 17, ал. 1 НК). Обективна и субективна страна на приготовлението. Особености на умисъла при този стадий на престъпна дейност. Наказуемост на приготовлението. Самоволен (доброволен) отказ от приготовление (чл. 17, ал. 3 и чл. 19 НК).
(i) 31. Опит
Същност и определение (чл. 18, ал. 1 НК). Обективна и субективна страна на опита. Разграничение от приготовлението и довършеното престъпление. Видове опит: недовършен, довършен, годен и негоден. Наказуемост на опита (чл. 18, ал. 2 НК). Самоволен отказ от недовършен и от довършен опит (чл. 18, ал. 3; чл. 19).
(i) 32. Съучастие в престъпление
Същност, обективна и субективна страна на съучастието. Основни форми на съучастие (чл. 20, ал. 1 НК) и отношението между тях. Основание за наказателната отговорност на съучастниците. Съучастие и особени форми на задружна престъпна дейност.
(i) 33. Извършителство и съизвършителство
Същност на извършителството, обективна и субективна страна (чл. 20, ал. 2 НК). Непосредствено и посредствено извършителство. Съизвършителство (чл. 93, т. 12 НК), същност и видове; съизвършителство при престъпленията с особен субект.
(i) 34. Подбудителство и помагачество
Същност на подбудителството (чл. 20, ал. 3 НК), обективни и субективни елементи. Разграничение на подбудителството от посредствено извършителство, от подбуждане и от явно подбуждане към престъпление. Същност на помагачеството (чл. 20, ал. 4), обективна и субективна страна, видове помагачество. Разграничение на помагачество от извършителство, от подбудителство, от укривателство и от допустителство.
(i) 35. Наказуемост на съучастниците
Принципът за наказуемост на съучастниците (чл. 21, ал. 1 НК). Характер и степен на съучастие. Особености във връзка с наказуемостта на подбудителя и на помагача (чл. 21, чл. 24, чл. 58 б НК). Самоволен отказ от съучастие (чл. 22 НК).
(i) 36. Множество престъпления
Единство и множество на деянието и на престъплението. Наказателноправно значение на засягането на множество обекти от един субект. Разграничение между множество престъпления и различните форми на усложнена престъпна дейност.
(i) 37. Съвкупност от престъпления
Същност (чл. 23, ал. 1 НК). Идеална съвкупност, основни белези; привидна идеална съвкупност. Реална съвкупност, същност и видове, отграничаване от рецидив и от продължаващо престъпление. Наказуемост при съвкупност от престъпления, основен принцип (чл. 23, ал. 1 НК), корективи на основния принцип (чл. 23, ал. 2 и 3; чл. 24 и чл. 25 НК).
(i) 38. Рецидив
Същност на рецидива, значение на миналата съдимост за наказателната отговорност. Видове рецидив: общ и специален, рецидив преди и след изпълнението на наказанието по предходното осъждане (чл. 27 НК), реален и формален рецидив, пенитенциарен рецидив. Повторност (чл. 28 НК). Опасен рецидив (чл. 29 НК), отношение към повторността (чл. 29, ал. 3 НК).

IV. Учение за наказанието и наказателната отговорност

(i) 39. Понятие и обща характеристика на наказанието
Обществена същност и историческа обусловеност на наказанието. Понятие за наказанието, основни особености. Основание на наказанието. Принципи относно наказанието. Отношение на наказанието към другите мерки на държавна принуда, към възпитателните мерки и към тези по чл. 53 НК.
(i) 40. Цели на наказанието
Понятие за цел на наказанието. Общи цели на наказанието (чл. 36 НК). Особената цел на наказанието по отношение на непълнолетните. Отношение между целите на наказанието.
(i) 41. Система на наказанията по българското наказателно право
Обществено значение на системата на наказанията. Критерии за групиране на наказанията в НК. Видове наказания. Наказания, приложими спрямо непълнолетните.
(i) 42. Лишаване от свобода и доживотен затвор
Същност на наказанието лишаване от свобода и неговото място в системата на наказанията по българското право. Положителни и отрицателни страни на лишаването от свобода. Режим на изтърпяване. Задължението за полагане на общественополезен труд. Доживотен затвор, същност и особености.
(i) 43. Наказания без лишаване от свобода
Характер и обществено значение на тези наказания. Отделни видове наказания без лишаване от свобода: поправителен труд без лишаване от свобода (чл. 43 НК), имуществени наказания (конфискация и глоба), задължително заселване, лишаване от права, обществено порицание.
(i) 44. Определяне на наказанието
Същност и значение на индивидуализацията на наказанието като основен принцип при неговото определяне (чл. 35, ал. 3 НК). Основни правила за определяне на наказанието (чл. 54), значение на смекчаващите и отегчаващи обстоятелства (чл. 54, ал. 2 и чл. 56 НК). Определяне на наказание при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. Определяне на наказание при алтернативно или кумулативно дадени санкции.
(i) 45. Освобождаване от наказателна отговорност и от изтърпяване на наложеното наказание
Основание и обществено значение на пълното или частично неосъществяване на наказателната отговорност. Индивидуализация на наказателната отговорност, отношение към индивидуализацията на наказанието. Разграничение между освобождаване от наказателна отговорност (гл. VIII от Общата част на НК) и освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (чл. 78 а НК).
(i) 46. Освобождаване от наказателна отговорност
Същност и обществено значение. Условно и безусловно освобождаване от наказателна отговорност. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни (чл. 78 и чл. 61 НК). Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78 а НК).
(i) 47. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание
Същност на освобождаването от изтърпяване на наложено наказание. Условно и безусловно, пълно и частично освобождаване от изтърпяване на наложено наказание. Условно осъждане (чл. 66 и сл. НК), предсрочно освобождаване (чл. 70-73 НК) и помилване (чл. 74). Особени случаи на освобождаване от изтърпяване на наложено наказание (на непълнолетни - чл. 64 НК; във военно време - чл. 42; за престъпления от частен характер - чл. 84, ал. 3 НК).
(x) 48. Погасяване на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание
Понятие, основания и правно действие на погасяването на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание. Давност, същност и видове, спиране и прекъсване на давността. Амнистия, същност и видове, разлика от помилването.
(i) 49. Реабилитация
Правна същност и обществено значение на реабилитацията. Видове реабилитация: пълна и частична, по право и с акт на съда. Престъпление - наказателна отговорност - реабилитация.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от Assasiyah » Сря Фев 04, 2009 11:42 pm

Конспектът е леко актуализиран - тази година в него присъства един въпрос в повече, скоро ще бъде и добавен към разработките.
Аватар
 
Мнения: 531

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от atanassoff » Чет Фев 05, 2009 3:34 pm

Добре е да се добавят и пълните наименования на въпросите - аз вече не разполагам с конспекта и не мога да го направя. Така че, Алекс ако имаш как тези дни да ги допълниш ще е супер. И без това колегите масово свалят конспектите от форума (smile)
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от Assasiyah » Чет Фев 05, 2009 8:49 pm

Наско, ще ги добавя и с актуализацията на въпросите, тъй че няма да е точно "тези дни", а постепенно. (wink)
Аватар
 
Мнения: 531

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от b_one » Пет Фев 06, 2009 11:14 am

хубаво, че сте вие, че гениите от адм-ята не могат да сканират 10 страници и да ги качат online...
а онези лелки от книжарницата по средата (с единствения ксерокс дето работи в СУ... май) си правят парички от конспектите и нищо лошо, но поне да бяха по всички предмети, в това число и избираемите... ама то кво да го коментираме това. Радвам се че има хора, които спокойно бих могъл да нарека алтруисти.
 
Мнения: 146

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от Lady_Croft » Пет Фев 27, 2009 5:00 pm

Добавени са пълните наименования на въпросите, за да може да се сваля конспектът (smile) Остава актуализацията (smile)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 192

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от la_prima » Пон Апр 06, 2009 1:15 pm

Здравейте!!! Предварително се извинявам за безумно досадния въпрос, но няма начин.
Това финалният вариант на конспект ли е? Аз си изгубих моя и сега се готвя по този и бих била много по-спокойна ако някой може да каже дали този вече съдържа всички въпроси.
Много благодаря за информацията!!!
 
Мнения: 4

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от atanassoff » Пон Апр 06, 2009 4:45 pm

Да - това е актуалният конспект.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от annn » Сря Апр 14, 2010 8:27 am

Здравейте! Искам да попитам дали лекциите са достатъчни за изкарване на изпита, защото са значително по-кратки от учебника. Благодаря ви предварително.
 
Мнения: 3

Re: Конспект по Наказателно право - обща част (СУ)

от atanassoff » Сря Апр 14, 2010 1:33 pm

Учебникът е добре да се изчете за да осмислиш материала. Разработките във форума са писани основно по него с добавки и съпоставка на становищата и на другите лектори, така че са повече от достатъчни за подготовката за семестриален или държавен изпит.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта