Конспект по Наказателноизпълнително право (ПУ)

Наказателно правоотношение и наказателна отговорност. Наказателноотговорни лица. Престъпление. Наказание. Видове престъпление. Наказателно производство. Нормативна уредба.

Разработки по НП - Обща част

Конспект по Наказателноизпълнително право (ПУ)

от Nelly » Пон Сеп 24, 2007 12:01 am

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВЪПРОСНИК ПО НАКАЗАТЕЛНОИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО

1. Обща характеристика на наказателноизпълнителното право. Предмет, задачи и система на науката наказателноизпълнително право.
2. Наказателноизпълнителното право като отрасъл. Историческо развитие. Източници. Отграничаване от наказателното и наказателнопроцесуалното право.
3. Основни принципи на наказателноизпълнителното право.
4. Изпълнение на наказанията като дейност по реализиране съдържанието на наказанието и по прилагане на основните средства за поправяне и превъзпитание на осъдените. Цел на изпълнението на наказанията. Разграничение между привеждане в изпълнение на влязла в сила присъда, изпълнение на присъдата и изпълнение на наказанията.
5. Същност и съдържание на наказанието лишаване от свобода. Положителни и отрицателни страни на наказанието лишаване от свобода.
6. Органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода - видове и правомощия.
7. Места за изпълнение наказанието лишаване от свобода - обща характеристика, видове, организация и ръководство. Трудово-поправителните общежития като поделения на местата за лишаване от свобода.
8. Разпределение на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и трудово-поправителни общежития - принципи, критерии за разпределение и органи, извършващи разпределението. Преместване на лишените от свобода от едно място за лишаване от свобода в друго от същия вид.
9. Настаняване на лишените от свобода в затвори за рецидивисти - предпоставки. Понятието “рецидивист” по смисъла на ЗИН.
10. Настаняване на лишените от свобода в трудово-поправителни общежития от открит, полуоткрит или преходен тип. Преместване в заведения от друг тип.
11. Приемане на новопостъпващи затворници. Начален момент на изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Диференцирано настаняване на лишените от свобода вътре в затворите, поправителните домове и трудово-поправителните общежития.
12. Правно положение на лишените от свобода - общи въпроси. Отражение на лишаването от свобода върху правосубектността на лишените от свобода.
13. Режим в местата за лишаване от свобода - същност и видове. Съдържание на отделните видове режим.
14. Определяне вида на режима - критерии и органи. Определяне на режима с определение на съда. Определяне на режима от въззивната инстанция. Поставяне на лишените от свобода на съответния режим.
15. Изменяване на режима на лишените от свобода, определен от съда - предпоставки и видове.
16. Общественополезен труд на лишените от свобода - значение, изисквания на които трябва да отговаря, организация. Критерии за определяне вида на работата, изпълнявана от лишените от свобода. Права и задължения на лишените от свобода във връзка с участието им в общественополезен труд.
17. Възпитателна и корекционна работа с лишените от свобода - основни форми и значение.
18. Общообразователно и професионално-техническо обучение на лишените от свобода.
19. Самодейни органи на лишените от свобода - видове, организация и задачи.
20. Участие на обществеността в работата на местата за лишаване от свобода - основни форми. Организация и задачи на наблюдателните комисии.
21. Средства за поддържане реда и дисциплината в местата за лишаване от свобода- дисциплинарни наказания и поощрения. Засилени предпазни мерки, прилагани към лишените от свобода.
22. Намалена имуществена отговорност на лишените от свобода - основания, размер и ред за реализация.
23. Освобождаване от местата за лишаване от свобода - основания и ред. Работа с освобождаваните. Права на освобождаваните от местата за лишаване от свобода.
24. Зачитане на работните дни за намаляване срока на наказанието - същност и условия. Отменяване на зачитането на работните дни - основания и ред.
25. Особени правила при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните.
26. Правно положение на обвиняемите и подсъдимите в местата за лишаване от свобода. Разграничение между мярката за неотклонение задържане под стража и наказанието лишаване от свобода. Настаняване на обвиняемите и подсъдимите. Изолация. Особености в статута на обвиняемите и подсъдимите в сравнение с този на лишените от свобода.
27. Изпълнение на наказанието доживотен затвор.
28. Изпълнение на наказанието глоба и конфискация.
29. Изпълнение на наказанията лишаване от права по чл.37 т.6, 7, 9 и 10 НК и обществено порицание.
30. Изпълнение на наказанието пробация.
31. Прокурорски надзор за законност при изпълнение на наказанията и в местата за лишаване от свобода. Ведомствен и обществен контрол върху дейността по изпълнение на наказанията. Право на лишените от свобода на молби и жалби.

ИЗГОТВИЛ: Доц. Евдокия Кемалова
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта