Конспект по Международно частно право (ВТУ)

Субекти на международното частно право. Приложимо право в правоотношенията с международен елемент.

Конспект по Международно частно право (ВТУ)

от stancho_83bg » Нед Апр 06, 2008 5:45 pm

Конспект за изпит

І. ОБЩА ЧАСТ

1. Понятие и обща характеристика на международното частно право – предмет, функция, съотношение с други правни отрасли, система.
2. Източници на международното частно право – обща характеристика. Източници на международното частно право в континенталната, англо-американската и латиноамериканската правни системи. Влияние на Европейската интеграция.
3. Вътрешноправни източници на българското международно частно право. Ролята и значението на Конституцията. Влияние на Европейската интеграция на Република България за развитие и обогатяване на вътрешноправните източници.
4. Кодексът на международното частно право – обща характеристика, съотношение с други източници на българското международно частно право, значение с оглед членството на Република България в Европейския съюз.
5. Международноправни източници на българското международно частно право. Съотношение с вътрешноправните източници. Влияние на Европейската интеграция на Република България за развитие и обогатяване на международноправните източници.
6. Основни периоди в историческото развитие на международното частно право – позитивно право, наука, по-видни автори. Европейската интеграция и международното частно право.
7. Историческо развитие на българското международно частно право – позитивно право, наука, по-видни автори. Международното частно право и Европейската интеграция на Република България.
8. Регулиране на частноправните отношения с международен елемент – методи за правна уредба, видове норми. Процесуални и материални норми.
9. Стълкновителни норми – същност, структура, видове, механизъм на действие.
10. Формули на привързване – понятие, видове, приложно поле.
11. Принцип на най-тясната връзка. Приложимо право на държава с няколко правни системи. Промяна на критерия на привързване.


ІІ. МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ДРУГИ ОРГАНИ И ПРОИЗВОДСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – ОБЩИ ВЪПРОСИ

12. Международна компетентност на българските съдилища и други органи – обща компетентност. Служебна проверка.
13. Производство пред българските съдилища и други органи по международни граждански дела – процедурни правила, доказване, преценка на чуждестранни процесуални действия, призоваване.
14. Връчване на книжа в чужбина. Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (Хага, 1965 г.).
15. Производство пред българските съдилища и други органи по международни граждански дела - правна помощ, отвод за висящ процес, компетентност по обуславящо правоотношение.


ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО КЪМ ЧАСТНОПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ – ОБЩИ ВЪПРОСИ

16. Квалификация (класификация, характеризация). Същност, значение, видове.
17. Препращане – видове. Ограничения и изключения.
18. Установяване съдържанието на чуждото право. Тълкуване и прилагане на чуждото право.
19. Предели на действието на чуждото право - общественият ред. Особени повелителни норми.
20. Заобикаляне на закона в международното частно право.
21. Взаимност и реторсия в международното частно право.
22. Стълкновение на закони в международното частно право.


ІV. МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ДРУГИ ОРГАНИ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПРИ ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ ЧАСТНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. МАТЕРИАЛНО-ПРАВНА УРЕДБА.

23. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела относно правното положение на физическите лица – приложимо право. Отечествено право, право на държавата по обичайно местопребиваване.
24. Правоспособност и дееспособност на физическите лица. Търговска дееспособност.
25. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за ограничаване на дееспособността и лишаване от дееспособност. Приложимо право.
26. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за обявяване на безвестно отсъствие и смърт. Приложимо право.
27. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за промяна или защита на името. Приложимо право. Правна индивидуализация на физическите лица.
28. Държавата и нейния статус в българското международно частно право.
29. Изключителна международна компетентност на българските съдилища по дела за правното положение на регистрирани в Република България юридически лица – приложимо право относно учредяване, преместване на седалище и преобразуване на юридически лица и неперсонифицирани образувания. Обхват на приложимото право.
30. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за правни сделки, представителство и погасителна давност. Приложимо право.
31. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за вещни права. Приложимо право.
32. Вещноправен режим на чуждите държави в Република България.
33. Вещноправен режим на чуждестранните юридически лица и неперсонифицирани образувания в Република България.
34. Вещноправен режим на чужденците в Република България.
35. Правен режим на чуждестранните инвестиции в Република България – понятие, субекти, предметен обхват.
36. Правен режим на концесията в българското международно частно право.
37. Закрила, гаранции и пречки за чуждестранните инвестиции.
38. Насърчения за чуждестранните инвестиции в Република България. Законът за насърчаване на инвестициите и други актове по неговото приложение.
39. Вещноправен режим на българската държава, българските юридически лица и българските граждани в чужбина.
40. Правен режим на българските инвестиции в чужбина. Задгранични дружества с българско държавно участие.
41. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права върху обекти на авторското право и сродните му права. Приложимо право - обхват.
42. Закрила на авторското право и сродните му права в българското международно частно право – вътрешноправни източници.
43. Международни договори на Република България в областта на закрилата на авторското право и сродните му права.
44. Изключителна международна компетентност на българските съдилища по дела за права върху обекти на индустриалната собственост. Приложимо право – обхват.
45. Патентна закрила в българското международно частно право. Патентоване в Република България при състави с международен елемент.
46. Патентоване в чужбина. Международни договори на Република България в областта на патентната закрила.
47. Закрила на други обекти на индустриалната собственост в българското международно частно право – вътрешноправни източници.
48. Международни договори на Република България в областта на закрилата на други обекти на индустриалната собственост.
49. Сключване на брак в Република България и в чужбина – предпоставки, компетентни органи.
50. Международна компетентност на българските съдилища по искове за установяване съществуването или несъществуването на брак. Приложимо право относно формата на брака.
51. Условия и пречки за сключване на брак. Установяване липсата на пречки.
52. Международна компетентност на българските съдилища по искове за унищожаване на брака. Приложимо право.
53. Международна компетентност на българските съдилища по искове за развод. Приложимо право.
54. Международна компетентност на българските съдилища по дела за лични и имуществени отношения между съпрузите. Приложимо право. Автономия на волята, противопоставимост на избора на приложимо право.
55. Международна компетентност на българските съдилища по дела за произход. Приложимо право.
56. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за осиновяване. Приложимо право.
57. Международно осиновяване – правна уредба, компетентни органи, условия.
58. Етапи на процедурата за международно осиновяване.
59. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела, свързани с отношения между родители и деца. Приложимо право.
60. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела, свързани с настойничество и попечителство. Приложимо право.
61. Международна компетентност на българските съдилища по дела за издръжка. Приложимо право – обхват.
62. Международно-договорна уредба на брака и семейството в българското международно частно право.
63. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при наследяване. Приложимо право.
64. Международно-договорна уредба на наследствените правоотношения в българското международно частно право.
65. Правна уредба на облигационните отношения в българското международно частно право. Определяне и обсег на облигационния статут.
66. Автономия на волята и свобода на договаряне в международното частно право.
67. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от договорни отношения. Избор на приложимо право - предели.
68. Определяне на правото, приложимо към договорите в случаите на липса на избор.
69. Приложимо право при суброгация и прехвърляне на вземане. Доказване на договори и едностранни волеизявления. Обхват на правото, приложимо към договорите..
70. Правна уредба на международната продажба на стоки. Конвенция на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (Виена 1980 г.) - приложно поле и общи разпоредби.
71. Сключване и съдържание на договора за международна продажба на стоки.
72. Изпълнение на договора за международна продажба на стоки. Неизпълнение. Отговорност на страните, освобождаване от отговорност.
73. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права на потребители. Приложимо право.
74. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от непозволено увреждане. Приложимо право - обхват. Автономия на волята. Иск срещу застрахователя.
75. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от неоснователно обогатяване. Приложимо право - обхват. Иск срещу застрахователя.
76. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от водене на чужда работа без пълномощие. Приложимо право – обхват. Автономия на волята.
77. Международна компетентност на българските съдилища по трудови спорове. Приложимо право към индивидуалните трудови договори.
78. Полагане на труд от чужденци в Република България – разрешителен режим.
79. Полагане на труд от български граждани в чужбина. Особени хипотези на полагане на труд при състави с международен елемент.
80. Международният транспорт в българското международно частно право. Видове транспорт, особености на правната уредба.
81. Договори за международен превоз на пътници, багаж и товари в различните видове транспорт. Отговорност на превозвача – особености при международните въздушни превози, Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международните въздушни превози, Монреал, 1999 г.
82. Международна компетентност на българските съдилища по дела за превозни отношения. Приложимо право към договора за превоз на товари.
83. Международна компетентност на българските съдилища поради връзка между делата и по искове срещу няколко ответници. Приложимо право.
84. Международна компетентност на българските съдилища при обезпечаване на иск. Международна компетентност на българските изпълнителни органи при принудително изпълнение. Компетентност при промяна на обстоятелствата.
85. Възлагане на делото на чуждестранен съд, мълчаливо учредяване на компетентност на българския съд.


V. МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ.. ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

86. Международен търговски арбитраж – същност, видове. Арбитражно споразумение. Компетентност.
87. Особености на международната арбитражна процедура, приложимо право.
88. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения в Република България – условия, проверка на условията, обхват на проверката.
89. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения в Република България – подсъдност, екзекватура на съдебни спогодби, изпълняемост на чуждестранни официални документи, признаване последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове.


Лектор:
проф. д-р Николай Симеонов Натов
Ст. ас. Кристиан Пламенов Русев
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron