Страница 1 от 1

Конспект по международно частно право (СУ)

МнениеПубликувано на: Нед Окт 17, 2010 6:36 pm
от atanassoff
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО

Конспект


1. Обща характеристика на Международното частно право – понятие, предмет, система.
2. Източници на МЧП – обща характеристика, видове, съотношение. Място на актовете на Европейския съюз.
3. Международни източници на МЧП.
4. Регламент 44/2001 (Брюксел I) – основен източник на Общностното МЧП. Роля и значение. Други европейски актове.
5. Вътрешноправни източници на МЧП.
6. КМЧП – място, роля и значение.
7. Историческо развитие на МЧП. Европейската интеграция на Р. България и МЧП.
8. Правна уредба на материалните (частноправните) и процесуалните отношения с международен елемент – методи.
9. Видове норми на МЧП. Същност, структура, механизъм на действие.
10. Норми на МЧП, които уреждат материални (частноправни) отношения с международен елемент – видове, структура, механизъм на действие. Формули на привързване при отпращащите норми.
11. Норми на МЧП, които уреждат процесуални отношения с международен елемент – видове, структура, механизъм на действие. Формули за привързване при процесуалните стълкновителни норми.
12. Международна компетентност на българските съдилища и други органи – обща характеристика и видове. Квалификация за нуждите на определяне на международната компетентност.
13. Международна компетентност според Регламент 44/2001 (Брюксел I).
14. Изключителна международна компетентност според Общностните актове.
15. Изключителна международна компетентност според други източници на МЧП.
16. Мълчаливо учредяване на международна компетентност според Общностните актове.
17. Мълчаливо учредяване на международна компетентност според други източници на МЧП.
18. Международна компетентност по силата на избор (пророгация) според Общностните актове.
19. Международна компетентност по силата на избор (пророгация) според други източници на МЧП.
20. Международна компетентност по дела във връзка с отнощения, в които участва по-слаба икономически страна – застрахователни договори по Регламент 44/2001 (Брюксел I).
21. Международна компетентност по дела във връзка с отнощения, в които участва по-слаба икономически страна – потребителски договори по Регламент 44/2001 (Брюксел I).
22. Международна компетентност по дела във връзка с отнощения, в които участва по-слаба икономически страна – индивидуални трудови договори по Регламент 44/2001 (Брюксел I).
23. Специална международна компетентност според Общностните актове – същност и значение.
24. Успоредна (допълнителна) международна компетентност според други източници на МЧП.
25. Обща международна компетентност по граждански и търговски дела, вкл. Дела за несъстоятелност според Общностните актове.
26. Обща международна компетентност по семейни дела и дела за родителски грижи според Регламент 2201/2003 (Брюксел II A).
27. Обща международна компетентност според други източници на МЧП.
28. Международен търговски арбитраж и основания за неговата компетентност. Други алтернативни способи за уреждане на международните търговски спорове.
29. Производство по международни граждански и търговски дела според Общностните актове. Методи за правна уредба.
30. Производство по международни граждански и търговски дела според други източници на МЧП. Методи за правна уредба.
31. Висящ процес (Lis pendens) и свързвани искове според Общностните актове.
32. Висящ процес (Lis pendens), компетентност по обуславящо правоотношение и свързани искове други източници на МЧП.
33. Европейска процедура по искове с малък материален интерес.
34. Производство пред международни търговски арбитраж и при другите алтернативни способи за уреждане на международни търговски спорове.
35. Приложимо право към материалните (частноправните) отношения с международен елемент – прнцип на най-тясната връзка. Приложимо право на държава с няколко правни системи. Промяна на критерия на привързване според КМЧП.
36. Атономията на волята като способ за определяне на приложимото право към материалните (частноправните ) отношения с международен елемент. Свобода на договарянето в МЧП.
37. Квалификация за нуждите на определяне на приложимото право към материалните (частноправните) отношения с международен елемент.
38. Препращането в МЧП.
39. Установяване съдържанието на чуждестранното право.
40. Тълкуване и прилагане на чуждестранното право.
41. Общественият ред (Public policy, Odre public).
42. Особени повелителни норми.
43. Заобикаляне на закона в МЧП.
44. Взаимност и реторсия в МЧП. Стълкновения на закони и на юрисдикции.
45. Правна уредба на положението на субектите на МЧП. Приложимо право.
46. Наднационални стопански сдружения в ЕС – субекти на МЧП. Европейско дружество, Европейско обединение по икономически интереси, Европейско кооперативно дружество.
47. Правна уредба на сделките, представителството и погасителната давност в МЧП.
48. Вещни правоотношения с международен елемент – обща постановка по въпроса.
49. Уредба на вещноправното положение в Р. България на гражданите и юридическите лица на други държави-членки, на държавите от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
50. Правна уредба на брачните правоотношения с международен елемент.
51. Правна уредба на семейните правоотношения с международен елемент. Мястото и значението на новия Семеен кодекс.
52. Правна уредба на наследствените отношения с международен елемент.
53. Облигационни правоотношения с международен елемент – общас постановка по въпроса.
54. Правна уредба на договорните правоотношения с международен елемент – Регламент 593/2008 (Рим I).
55. Правна уредба на договорните правоотношения с международен елемент според други източници на МЧП.
56. Правна уредба на извъндоговорните правоотношения с международен елемент - Регламент 864/2007 (Рим II).
57. Правна уредба на извъндоговорните правоотношения с международен елемент според други източници на МЧП.
58. Търговски отношения с международен елемент – обща постановка по въпроса.
59. Правна уредба на международната продажба на стоки.
60. Правна уредба на международните инвестиции.
61. Уредба на международната закрила на обекти на интелектуалната собственост според Общностните актове.
62. Уредба на международната закрила на обекти на интелектуалната собственост според други източници на МЧП.
63. Правна уредба на международния транспорт. Отделни видове договори за превоз. Отговорност на превозвача.
64. Уредба на записа на заповед, менителницата и чека в българското МЧП.
65. Правна уредба търговската несъстоятелност – според Общностните актове и според други източници на МЧП.
66. Признаване и изпълнение на решения и други актове на органи от държави-членки на Европейския съюз – Регламент 44/2001 (Брюксел I).
67. Признаване и изпълнение на решения на органи от държави-членки на Европейския съюз по семейни дела и дела за родителски грижи – Регламент 2201/2003 (Брюксел II A).
68. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове на органи на трети държави.
69. Изпълнение на актове по безспорни вземания, удостоверени като Европейско изпълнително основание – Регламент 805/2004.
70. Признаване и изпълнение на решения, постановени по Европейската процедура за искове с малък материален интерес – Регламент 861/2007.
71. Признаване и привеждане в изпълнение на Европейската заповед за плащане – Регламент 1896/2006.
72. Признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения. Ню Йоркската конвенция.