Конспект по Международно частно право (ПУ)

Субекти на международното частно право. Приложимо право в правоотношенията с международен елемент.

Конспект по Международно частно право (ПУ)

от Nelly » Пон Сеп 24, 2007 2:22 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Конспект по Международно частно право

1. Същност на частноправните отношения с международен елемент. Предмет, цел и функция на международното частно право /МЧП/. Систематично място на МЧП.
2. Вътрешноправни и международноправни източници.
3. Основни периоди в развитието на МЧП. Възникване и развитие на науката за МЧП. Становища на Манчини, Савини и Стори. Развитие на МЧП в България.
4. Преки норми – структура и механизъм на действие.
5. Отпращащи (колизионни, стълкновителни) норми – структура и механизъм на действие. Формули на привързване.
6. Квалификация в МЧП – същност, предмет, видове, способи за разрешаване конфликта на квалификации.
7. Препращане – същност, видове, уредба в българското МЧП.
8. Установяване съдържанието на чуждестранното право.
9. Съображение за обществен ред – същност, функции, последици.
10. Заобикаляне на закона – същност и видове.
11. Принципът за взаимност в МЧП. Видове взаимност. Реторсия.
12. Правоспособност и дееспособност на физическите лица в българското МЧП. Правна индивидуализация на физическите лица.
13. Положение на държавата и международните организации в българското МЧП.
14. Положение на юридическите лица и неперсонифицираните правни образувания в българското МЧП – критерии за определяне на националността.
15. Правни сделки в българското МЧП.
16. Представителството в българското МЧП. Същност и правна уредба на задължителното и на доброволното представителство.
17. Погасителна давност в българското МЧП.
18. Вещноправен режим на чуждите държави, чуждестранните ЮЛ и неперсонифицирани дружества в Република България.
19. Вещноправен режим на чужденците в Република България.
20. Правен режим на чуждестранните инвестиции.
21. Вещноправен режим на българската държава, българските физически и юридически лица в чужбина. Придобивна давност.
22. Правна уредба на облигационните и търговските отношения в българското МЧП.
23. Автономия на волята и свобода на договаряне в МЧП.
24. Европейска унификация в областта на договорните отношения.
25. Правен режим на международната продажба на стоки – Виенска конвенция.
26. Извъндоговорни задължения в българското МЧП.
27. Проблеми на МЧП във връзка със закрила на авторското право. Приложимо право според ЗАвтПСП.
28. Международни договори за защита на авторски и сродни права.
29. Патентоване в чужбина на български изобретения. Международни заявки по Договора за патентно коопериране. Патентоване в чужбина на изобретения.
30. Закрила на други обекти на индустриалната собственост според българското МЧП. Международни конвенции в областта на индустриалната собственост.
31. Брачни отношения в българското МЧП.
32. Семейни отношения в българското МЧП.
33. Международна договорна уредба в областта на брака и семейството в българското МЧП.
34. Уредба на наследяването в българското МЧП.
35. Уредба на международния транпорт в българското МЧП. Международни конвенции за превоз на пътници и товари.
36. Трудови отношения с международен елемент.
37. Международен граждански процес – правна характеристика.
38. Подведомственост на международните граждански дела. Съдебен имунитет.
39. Приложим процесуален закон. Правна помощ по международни граждански дела.
40. Производство за екзекватура.
41. Арбитражно решаване на спорове с международен елемент. Видове арбитраж. Арбитражно споразумение.
42. Арбитражен съд. Арбитражно производство. Арбитражно решение.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта