Конспект по Международно частно право (ЮЗУ)

Субекти на международното частно право. Приложимо право в правоотношенията с международен елемент.

Конспект по Международно частно право (ЮЗУ)

от Росен » Нед Сеп 30, 2007 7:05 pm

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО

1. Същност, предмет, система на международното частно право. Частноправни отношения с международен елемент.
2. Същност на частноправните отношения с международен елемент. Определение на международното частно право. Предмет, цел и функция на международното частно
право.
3. Систематично място на международното частно право. Общи черти и различия на международното частно право с гражданското право, търговското право, международния граждански процес, международното публично право и други правни отрасли. Система на международното частно право като отрасъл на правото и като правна наука.
4. Източници на международното частно право. Обща постановка на проблема за източниците на международното частно право. Вътрешноправни източници на българското международно частно право. Значение на Конституцията като основен вътрешноправен източник на българското международно частно право. Международно-правни източници на българското международно частно право. Международни договори - видове. Ролята на международния обичай.
5. Правно уреждане на частните отношения с международен елемент. Методи за правна уредба. Видове норми на международното частно право - преки, отпращащи /стълкновителни/, материални, норми с несамостоятелно действие, норми с непосредствено /необходимо/ приложение. Преки норми - същност, структура, видове, механизъм на действие.
6. Отпращащи /стълкновителни/ норми - същност, структура, видове, механизъм на действие.
7. Формули на привързване при отпращащите норми - понятие, видове. Основни формули - анализ, приложно поле. Специални формули за привързване - видове, анализ, приложно поле.
8. Препращането - същност, видове, уредба в българското международно частно право.
9. Установяване съдържанието на чуждестранното право - обща и специална уредба в българското международно частно право.
10. Квалификацията в международното частно право - същност, предмет, видове, способи за разрешаване на конфликта на квалификации.
11. Съображения за обществен ред - същност, функции и последици. Уредба в българското международно частно право. Заобикаляне на закона - същност, видове, предпоставки, уредба в българското международно частно право.
12. Принципът за взаимност в международното частно право - същност и видове. Реторсия - същност и уредба в българското международно частно право.
13. Стълкновение на закони в международното частно право - същност, основна предпоставка, видове, способи за избягване на стълкновенията.
14. Физическите лица в българското международно частно право. Дееспособност на физическите лица в българското международно частно право. Правна индивидуализация на физическите лица в българското международно частно право.
15. Положение на юридическите лица и неперсонифицираните правни образувания в българското международно частно право – критерии за определяне на националността.
16. Попожение на държавата и международните организации в българското международно частно право.
17. Правни сделки в българското международно частно право.
18. Представителството в българското международно частно право. Същност и правна уредба на задължителното представителство. Същност и правна уредба на доброволното представителство в българското международно частно право. Особени форми на представителство.
19. Погасителната давност в българското международно частно право.
20. Вещноправен режим на чуждите държави, чуждестранните юридически лица и неперсонифицирани дружества в Република България. Вещноправен режим на чужденците /чуждите граждани/ в Република България
21. Правна уредба на чуждестранните инвестиции - същност, субекти, предметен обхват и регистрация.
22. Правна уредба на концесията в българското международно частно право.
23. Разрешителен режим на чуждестранните инвестиции в Република България - същност, субекти, компетентни органи, правна уредба. Закрила и гаранции за чуждестранните инвестиции в българското международно частно право.
24. Вещноправен режим на българската държава, българските юридически лица и българските граждани в чужбина. Придобивка давност.
25. Режим на българските инвестиции в чужбина. Задгранични дружества с българско държавно участие.
26. Правна уредба на облигационните отношения в българското международно частно право. Определяне и обсег на облигационния статут.
27. Автономията на волята и свободата на договаряне при облигационните отношения с международен елемент.
28. Правна уредба на търговските договори с международен елемент. Избор на приложимо право. Определяне на обективното приложимо право.
29. Правна уредба на международната продажба на стоки - източници. Виенската конвенция относно договорите за международна продажба на стоки – приложно поле и общи разпоредби.
30. Сключване на договора за международна продажба на стоки - предложение, приемане, форма.
31. Съдържание и изпълнение на договора за международна продажба на стоки.
32. Неизпълнение на договора за международна продажба на стоки - средства за защита на страните, отговорност, освобождаване от отговорност.
33. Договор за морски превоз на товари.
34. Външноикономически лицензионен договор.
35. Външноикономически договор за лизинг.
36. Договор за застраховка в международното частно право.
37. Правна уредба на записа на заповед, менителницата и чека в българското международно частно право.
38. Извъндоговорни задължения в българското международно частно право.
39. Защита на конкуренцията в българското международно частно право.
40. Интелектуалнопавни отношения с международен елемент.
41. Международноправна закрила на обектите на авторското право и сродните му права.
42. Международноправна закрила на обектите на индустриална собственост.
43. Международноправна закрила на всички други права, отнасящи се до интелектуалната дейност. Ноу-хау. Нови растителни сортове. Интернет. Топология на интегралните схеми.
44. Брачните отношения в българското международно частно право. Семейните отношения в българското международно частно право.
45. Осиновяването в българското международно частно право. Международна договорна уредба на брака и семейството в българското международно частно право.
46. Уредба на наследяването в българското международно частно право. Наследяване по закон и наследяване по завещание. Международна договорна уредба на наследствените отношения в българското международно частно право.
47. Трудовите отношения в българското международно частно право. Полагане на труд в Република България при състави с международен елемент. Полагане на труд в чужбина. Особени хипотези на полагане на труд при състави с международен елемент.
48. Уредба на международния транспорт в българското международно частно право - източници, обща характеристика, принципи. Договори за международен превоз на пътници, багажи и товари.
49. Решаване на спорове с международен елемент.

ИЗГОТВИЛ: проф. д-р Божана Неделчева

ЛИТЕРАТУРА
1. Владимиров, Ив., Международно частно право, С., 2005 г.
2. Международни договори на Република България- сборник
3. Неделчева, Б., Право на интелектуалната собственост, С., 2002 г.
4. Натов, Н., Международно частно право, източници, ч. 1 и ч.2, С., 2005 г.
5. Маринов, Кремен, Коментар на кодекса на МЧП, С., 2005 г.
6. Владимиров, Иван, Ръководство по МТ Арбитраж, С., 2006 г.
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron