8. Право на собственост. Нормативна уредба, съдържание

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

8. Право на собственост. Нормативна уредба, съдържание

от Nelly » Пет Авг 10, 2007 9:00 pm

Право на собственост. Нормативна уредба, съдържание

Право на собственост. Това е основно ВП, абсолютно и неограничено, с уредба както в Конституцията, така и в някои закони. За първи път у нас е регламентирано със Закона за продаване, разменяване и експлоатиране на държавни недвижими имоти от 1891 г. ЗИСС е приет по-късно (1904 г.). Днес уредбата в Конституцията се съдържа основно в чл. 17. По силата на текста собствеността е публична и частна, като частната собственост е неприкосновена. Съдържа се и норма, която гарантира правото на собственост и наследяване. Липсата на ГК е довела до фрагментираност в уредбата: ЗС, ЗДС, ЗОС и др.

Относно съдържанието на правото на собственост правната теория, с малки изключения, възприема класическата римскоправна доктрина. Собствеността и днес се възприема като съвкупност от три големи групи правомощия: право на владение, право на ползване, право на разпореждане. Дори някои съвременни норми да съдържат различна терминология, в крайна сметка нещата се свеждат до едно от посочените три групи правомощия. Такива текстове има в Глава II на ЗДС и ЗОС, в които се въвежда терминът „право на управление”. Това не е самостоятелно ВП, а разновидност на правомощието ползване от правото на собственост.

Право на владение. Това правомощие се изразява във фактическата власт, която собственикът упражнява върху вещта. Тази власт може да се упражнява и от друго лице, което държи вещта за собственика. Макар и терминологично правомощието да е идентично като фактическата власт на владението, разликата е принципна. Правомощието владение е правоотношение и то не се прекратява със загубване на фактическата власт (р. 20/35/80 I г.о. ВС). Най-често посегателствата срещу правото на собственост имат за обект именно правомощието владение (чл. 194 НК). Със загубата на фактическата власт правомощието не се прекратява, дори тази загуба да е за значителен период от време. Точно обратното – нарушеното владение е основание за завежване на ревандикационен иск (чл. 108 ЗС), наричан още „иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик”. За защита на правомощието владение собственикът може да ползва и владелчески искове.

Право на ползване. То се изразява в правната възможност собственикът да ползва вещта и да получава добивите от нея. Това правомощие не бива да се смесва с правото на ползване, уредено в чл. 56 и сл. ЗС. Собственикът, за разлика от ползвателя, не е ограничен да използва вещта съобразно нейното предназначение. Той, ако намери за необходимо, може да промени и предназначението на вещта. Тази промяна винаги се извършва в рамките на закона, като в някои случаи има установени стриктни правила. Например трансформирането на жилищно помещение в нежилищно се извършва съгласно правилата на ЗУТ и Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост (ПУРНЕС). Правомощието ползване не се ограничава само до собственика на вещта. Той може да го предостави и на друго лице било чрез учредяване на ВП, било чрез облигационен договор. Обикновено това правомощие се свързва с фактическа власт, но тя винаги се упражнява за собственика.

Право на разпореждане. То е най-обемно по своя характер. По силата на това правомощие собственикът може да загуби своето право. Когато се ограничава правото на собственост, най-често ограниченията имат предвид разпореждането. С оглед на това правомощие законодателят дели сделките на две големи групи: сделки на управление и сделки на разпореждане. При вторите са поставени по-високи изисквания към субектите, които могат да се разпореждат. Нашето законодателство изисква пълна дееспособност при извършване на разпоредителни сделки. Когато се налага разпореждането да се извърши от непълнолетен, е необходимо предварително разрешение на районния съд (чл. 73, ал. 2 СК). Обикновено разрешение се дава, когато сделката е в интерес на непълнолетния.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта