Конспект по История на българската държава и право (ЮЗУ)

Предмет, система и извори на историята на българската държава и право. Българското право през Първото и Второто българско царство. Българско обичайно право по време на османското владичество. История на новобългарските държава и право.

Разработки по ИБДП

Конспект по История на българската държава и право (ЮЗУ)

от Росен » Чет Сеп 27, 2007 7:06 pm

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

1. Зараждане и развитие на историята на българската държава и право като научна и университетска дисциплина.
2. Извори за историята на българската държава и право и тяхната класификация.
3. Образуване, характер, устройство и политическо развитие на българската държава от края на VІІ до средата на ІХ век.
4. Процесът на християнизация на българското общество и отражението му върху държавно-политическото развитие на България от ср. на ІХ до нач. на ХІ век. Статут, устройство и
международно признание на Българската църква.
5. Държавно-политическата доктрина на Симеон. Упадък на българската държава и завладяването и от Византия в нач. на ХІ в.
6. Възстановяване, устройство и управление на Второто българско царство. Идеята за приемствеността. Основни държавни институции и техните функции. Залезът на
Средновековна България.
7. Феодална собственост и видове собственост в средновековната българска държава. Начало на вещното право.
8. Правоспособност и дееспособност в българското феодално право. Правоспособност на чужденците.
9. Брак и семейно-правни отношения. Наследяване.
10. Зараждане и развитие на облигационното право. Видове договори.
11. Наказателното право в средновековна България. Видове престъпления и наказания
12. Изграждане и развитие на съдебния процес. Съдебни органи и съдопроизводство.
13. Статут на християнското население в Османската империя – основни права и повинности. Разложение на османската феодална система и промени в османското законодателство.
14. Самоуправление и обичайно право на българите. Устройство и правораздавателни компетенции на българската община и на еснафските организации.
15. Църквата и манастирите като национални институции. Правораздавателни правомощия.
16. Ранни прояви на идеята за българската държавност ХV-ХVІІ в. Държавно-политическите идеи за възстановяване на българската държава през Възраждането.
17. Руско-турската война 1877-1878 г. и освобождението на България. Санстефанският мир и Берлинският договор. Международно правно положение на Княжество България.
18. Временното руско управление в България и полагане основите на новата българска държава. Държавна и местна администрация. Съдебната власт.
19. Изработване и приемане на Търновската конституция. Характер на новата конституция.
20. Държавно устройство на България според Търновската конституция.
21. Устройството на съдебната власт в България. Съдебна система и видове съдилища.
22. Устройство и съдебна власт на Източна Румелия.
23. Аграрното законодателство в България след Освобождението.
24. Социално-икономическо и държавно-политическо развитие на България от Освобождението до първите десетилетия на ХІХ в.
25. Създаване на облигационното, търговското и вещното право.
26. Законодателство по наследствено и семейно право.
27. Реципиране на наказателното право.
28. Създаване на гражданско и наказателно съдопроизводство.
29. Местното управление и самоуправление в България.
30. Законодателство по печата.
31. България по време на Балканските войни и през Първата световна война. Законодателство по време на войните 1912-1918 г.
32. Стопанското законодателство в България от края на ХІХ и през първите десетилетия на ХХ в.
33. Трудово и социално законодателство в България от нач. на ХХ в. до края на Първата световна война.
34. Законодателна дейност на правителството на БЗНС (1919-1923).
35. Закон за трудово-поземлената собственост.
36. Закон за търговията със зърнени храни и произведенията от тях.
37. Закон за трудовата повинност. Закон за водните синдикати.
38. Съдебната реформа на БЗНС.
39. Просветната реформа на земеделското правителство.
40. Законодателство на правителството на Демократичния сговор. Законът за защита на държавата.
41. Законодателна дейност на правителството на Народния блок.
42. Законодателни промени след преврата на 19 май 1934 г.
43. Конституционни проекти на правителството на Андрей Тошев.
44. Законодателство на правителствата в навечерието и по време на Втората световна война.

ИЗГОТВИЛ: Д-р Костадин Паев

ЛИТЕРАТУРА
1. Ангелов, Д. Въпроси на феодализма в българските земи през ХІІІ-ХІV в. – Исторически преглед, 1960, кн. 6
2. Ангелов, Д. История на средновековната българска държава и право. С. 1992
3. Андреев, Й. Народните събори в политическия живот на Първата българска държава. – Ист. Преглед, 1971, кн. 4, с. 96-105.
4. Андреев, М. Българското обичайно право. Правно-историческо проучване. С. 1979
5. Андреев, М. История на българската буржоазна държава и право 1878-1917. С. 1993
6. Андреев, М. Към въпроса за съдебния процес според българското средновековно обичайно право.–Правна мисъл, 1976, кн. 1
7. Бакалов, Г. Средновековният български владетел. (Титулатура и инсигнии). С. 1985
8. Божилов, И. и В. Гюзелев, История на средновековна България VІІ-ХІV век. С. 1999
9. В. Георгиев и Ст. Трифонов, История на българите 1878-1944 в документи. Т. І. 1878-1912. Част първа. С. 1994
10. В. Гюзелев и П. Петров, Христоматия по история на България. Т. 1. С. 1978
11. В. Методиев и Л. Стоянов, Български конституции и конституционни проекти. С. 1990
12. В. Танкова, Свободата на печата в България 1879-1947. Документален сборник. С. 1992
13. Венедиков, П. Система на българското вещно право. С. 1991
14. Владикин, Л. История на Търновската конституция. С. 1994
15. Генов, Г. П. Самоуправлението у нас. – История на местното самоуправление. Сборник материали. Първа част. Благоевград 2003
16. Георгиева, Цв. и Н. Генчев, История на България ХV-ХІХ век. С. 1999
17. Гюзелев, В. Ичиргубоилите в Първата българска държава (VІІ-ХІ в.) – Год. на СУ ФИФ, т. 63, 3, 1973
18. Гюзелев, В. Функциите и ролята на кавхана в живота на Първата българска държава (VІІ-ХІ в.) – Год. на СУ ФИФ, т. 60, 3, 1967
19. Д. Ангелов и П. Тивчев, Подбрани извори за историята на Византия. С. 1974
20. Йорданов, И. Страници от историята (Печатите в Средновековна България). С. 1987
21. Йорданов, Ив. Самоуправлението на нашите общини. История на местното самоуправление. Сборник материали. Първа част. Благоевград 2003
22. Кутиков, Вл. Българо-византийският договор от 716 г. Правно-историческо изследване. - Год. на СУ ЮФ, т. 65, 1974
23. Манолова, М. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878-1944. С. 2001
24. Матеев, М. История на българската държава и право. С. 2004
25. Милкова, Ф. Българската държава и изключителното и законодателство 1923-1944 г. С. 1991
26. Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история. (Изследвания). С. 1993
27. Назърска, Ж. Исторически бележки за административното правосъдие в Източна Румелия(1879-1885). – Съвременно право, 1995, № 5
28. П. Петров и Г. Петрова. История на българската държава и право. Извори 680-1877. С. 1996
29. Петров, П. Владетел и власт във Втората българска държава. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Т. І. С. 1981
30. Петрова, Г. Български средновековни правни паметници. – ПУ „Паисий Хилендарски”, Научни трудове – Право, т. 2, кн. 7, 2001
31. Петрова, Г. Българското средновековно семейно право. – Юридически свят, 2002, кн. 1
32. Петрова, Г. Византийското и средновековното българско право.-В: Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. С. 1999
33. Петрова, Г. Въпроси на наказателното право в Средновековна България. – Правна мисъл 2002, кн. 2.
34. Петрова, Г. История на българската държава и право. Част първа. Средновековие. С. 2003
35. Петрова, Г. Престъпленията в Средновековна България. С. 1992
36. Петрова, Г. Хан Омуртаг и тридесетгодишния мирен договор с Византия. Социалистическо право, 1982, кн. 1
37. Ралев, П. За самоуправлението на общините и окръзите. История на местното самоуправление. Сборник материали. Първа част. Благоевград 2003
38. Рангелов, Р. Свободата на печата в България. Ч. І. С. 1994
39. Стамболийски Ал. Принципите на българския земеделски съюз. Фототипно издание. С. 1990
40. Стателова, Ел. и Ст. Грънчаров, История на нова България 1878-1944. С. 1999
41. Събев, Т. Самостойна народностна църква в Средновековна България. С. 1987
42. Токушев, Д. 120 години Търновска конституция. Год. на Бургаския свободен университет. Т. ІІ, 1999
43. Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878-1944 г. С. 2004
44. Токушев, Д. Основни начала на българския буржоазен граждански и наказателен процес. Годишник на СУ, Юридически факултет, т. 80/81, 1990
45. Токушев, Д., К. Бозукова, Съдебната власт. България ХХ в. С. 1999
46. Топузанов, С. Идеята за нашета самоуправление в Учредителното събрание. – История на местното самоуправление. Сборник материали. Първа част. Благоевград 2003
47. Топузанов, С. Местното самоуправление в периода на гражданското устройство на нашата държава. – История на местното самоуправление. Сборник материали. Първа част.
Благоевград 2003
48. Хр. Христов и Н. Генчев, Българско възраждане. Христоматия по история на България. Част ІІ. С. 1969
 
Мнения: 41

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта