77 .. Етапи на правоприлагане. Правоприлагащ акт

Конспекти и разработки по Обща теория на правото, съобразени с актуалното учебно съдържание.

77 .. Етапи на правоприлагане. Правоприлагащ акт

от s7eff » Съб Май 30, 2009 2:40 pm

77 Въпрос

Етапи на правоприлагането

Правоприлагането се развива в три основни етапа ("идеална" логическа структура на правоприложния процес):
1) установяване и доказване на фактическите обстоятелства по делото;
2) подбор и оценка на релевантните по делото правни норми;
3) решаване на делото чрез подвеждане на фактите под разпоредбите на съответните правни норми и пораждане на предвидените в тяхната разпоредителна част правни последици.

1. Установяване на фактическите обстоятелства. След сезиране по надлежен ред и образуване на делото, правоприлагашият орган се запознава с фактическата страна. Фактите по делото се узтановяват с помощта на юридически доказателства. Тяхната преценка се изгражда въз основа на логическо доказване. Основанието на юридическото доказване е взаимовръзката и взаимообусловеността на предметите в реалността. Юридическите доказателства притежават специфична структура: теза, подлежаща на доказване и логически аргументи. Чрез юридическите доказателства се установява обективната истина по делото. Установената обективна истина означава, че компетентният орган е установил и доказал пълно и точно реално осъществилите се в действителността обсоятелства по делото.
Обективната истина е в основата на принципа, че закрепените към делото доказателства трябва да съответстват напълно на реално осъществилите се релевантни факти. Доказателствата по конкретните дела се събират и закрепват по специална процедура. Действията, които изграждат процедурата са детайлно и стриктно регламентирани в съответните процесуални закони. Спазването на процедурите е валидно условие за валидността на доказателствата.

2. Подбор и оценка на релевантните по делото правни норми. Фактическата основа на делото се свързва със съответните правни предписания. След като се идентифицират подходящите правни норми се проверява тяхната автентичност и юридически действие. Тази проверка е два вида: висша и нисша. Висшата проверка е за достоверността. Анализира юридичекото действие ,негото разположение във времето и пространството, както и кои са неговите адресати. Нисшата проверка установява дали текстът на нормата не съдържа печатни грешки. За целта се сравнява обнародвания акт с оригинала, който се пази в канцеларията на органа, издал нормативния акт. Съществува презумпцията, че обнародвания текст отговаря на оригинала.

3. Решаване на юридическото дело. Основно място заема издаванрто на правоприложен акт. В него се закрепва решението на съда по съотверния правен спор.

Правоприлагащ акт

Правоприлагащият акт представлява формално логическо заключение за това какви трябва да бъдат правните последици за страните по делото, съобразно събраните доказателства и предписанията на релевантните норми. Правоприлагащият акт има форма на юридически силогизъм - правно логическа форма, изградена от три елемента: две предпоставки (малка и голяма) и заключение. В правоприложния акт намират изява двете основнистрани на процеса - интелектуална и волева. Поради това в правоприложния акт се съдържа информация относно фактическата страна на делото, релевантните норми и правно задължаващото индивидуално предписание, извлечено от подлежащата на прилагане норма.
Правопрлагащият акт се състои от три основни части: уводна, описателна и мотивираща. Уводната част съдържа времето и мястото на издаване на правоприлагащия акт, както и наименованието и съставът на правоприлагащия орган; предметът на разглеждане; лицата взели участие в установяването на фактическата и юридическата страна на делото. Описателната част съдържа указания относно мотивите на образуването на делото и изявените изисквания на страните. Мотивиращата част съдържа в себе си обстоятелствата, достоверно установени в хода на проверката; мотивите, по които се приемат или отхвърлят доказателствата; изводи, на които се основава избора на подлежащата релевантна воля и взетото решение.
Аватар
 
Мнения: 2

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
cron