04. Царски период. Република. Архаично и предкласи...

Конспекти и разработки по Римско частно право, съобразени с актуалното учебно съдържание

04. Царски период. Република. Архаично и предкласи...

от Assasiyah » Пон Авг 13, 2007 6:48 pm

Въпрос 04.
Царски период. Република. Архаично и предкласическо право1. Римската република
>> Според преданията, достигнали до наши дни, Рим е основан в 753 г. пр.н.е., но римската държава е създадена чрез приписваната на римския рекс Сервий Тулий реформа, която била извършена през VI в. пр.н.е. В края на същия век (509 г.пр.н.е.) е била създадена [color=darkred]Римската република. Реформата на Сервий Тулий се свежда до това, че цялото мъжко население на Рим било разделено на 5 класа според притежаваното от всекиму имущество. В пърия клас били включени най-богатите (с богатство над 100 000 аса) - те имали 18 центурии конници и 80 центурии пехотници. Останалите четири класа, които имали съответно 75 000, 50 000, 25 000 и 12 000 аса богатство, разполагали общо с 90 центурии. Следователно мнозинството в народното събрание имали най-богатите.

Основно в политическите събития през този период е борбата между патриции (членовете на най-старите римски родове) и плебеи (чужденци, привлечени от възможностите, които им предоставял Рим). Тази борба била преди всичко борба за земя, по-късно преминала в такава за политически права на плебса, завършила с победа за същия.

(*) Законът на Дванадесетте таблици
По това време била създадена първата кодификация на римското право - законът на Дванадесетте таблици (451-450 г.пр.Хр.). Те били създадени от една комисия, състояща се от десетима членове (decem viri legibus scribundis). До нас са достигнали само цитати от тях в съчиненията на римски писатели, които вероятно с времето са претърпели и промени. Подреждането им в дванадесет раздела според числото на дванадесетте таблици, което правят съвременните романисти, е до голяма степен хипотетично. В Дванадестте таблици били фиксирани преди всичко обичайноправни разпоредби с гражданскоправно, наказателно и процесуалноправно естество.

>> По време на ранната република в Рим съществуват три вида народни събрания:
- народно събрание по комиции (comitia curiata) - най-древното, в упадък; пред него са се извършвали най-древните завещания и осиновявания;
- народно събрание по центурии (comitia centuriata) - в него се е събирал въоръженият римски народ, избирали се консули, претори, военни трибуни с консулска власт, гласуване на закони;
- народно събрание по триби (comitia tributa) - трибите са били административни поделения на римската територия, събиране с граждански характер.

(*) Други органи на управление
По време на ранната република са били изградени най-важните магистратури, които са били заемани от представители на горните прослойки на римското общество. Върховната власт е била в ръцете на двама
- консули, избирани за една година. Всеки от двамата е имал правото да налага вето над другия. Младши колега на консулите е бил
- преторът, който е организирал съдебните процеси.
- Квесторите са били магистрати от по-нисък ранг, управляващи държавното съкровище.
- Цензорите (двама) са изготвяли списъците с римските граждани при преброяване.
- Сенатът - в него са участвали представителите на римския нобилитет (патриции и представители на най-изтъкнатите плебейски фамилии), най-вече бивши магистраи. Сенатът е решавал най-важните политически въпроси на римската държава.
Плебейският трибун е изборен представител на плебса, който е можел да упражнява вето по отношение на действията на магистратите с изключение на диктатора.
- Плебейското събрание (concilium plebis) - неговите решения (плебисцитите) са били задължителни за всички римски граждани и са имали силата на закон.

>> За римското право от този период (архаическо) може да се заключи, че е било твърде елементарно, отличаващо се със своя формализъм и символика, запазило е някои следи от предшестващия римската държава родовообщинен строй.[/color]

2. Римската късна република и предкласическото римско право
Вторият етап от развитието на римското право (предкласическо) обхваща времето от III в. пр.н.е. до I в. от новата ера. Периодите от развитието на римската държава не съвпадат с тези на правото, тъй като то се изменя по-трудно от организацията на държавата. Така републиканският период на римската държава е обхващал времето от 509 г.пр.н.е. до смъртта на Август - 10 г.пр.н.е.

По времето на предкласическия период на римското право Рим, който е успял да стане господар на Италийския полустров, завладява постепенно голяма част от Средиземноморския басейн и се превръща в световна империя. Големите завоевания на римската държава поставят проблема за управлението на завладените земи, за усъвършенстване на римското право и за пригаждането му към изискванията на усложнения икономическо обмен и на променения обществен бит. Включените земи са били подложени на различен политически режим. Този на италийските земи се отличавал от режима на земите, намиращи се извън Италийския полуостров. Италийските земи са били две категории - римска земя (ager romanus) и съюзнически земи. В категорията римска земя била включена не само земята на града Рим, а също и земите на т.нар. муниципии (на общините, загубили политическата си самостоятелност, но чието население е прието в числото на римските съюзници). Както муниципиите, така и колониите са се ползвали с известно самоуправление, но по принцип са подчинени направо на римските магистрати. По отношение на земите на съюзниците е имало друг режим - те са имали широка автономия, имало свое право, своя територия и управление, а Рим се е намесвал по изключение. Отношенията на Рим със съюзниците се определяли със съюзнически договори (foedera), по силата на които съюзниците са били длъжни да дават военна помощ на Рим:
- foedera aequa - договори, при които формално се запазва суверенитета;
- foedera iniqua - договори, при които се губи суверенитета.

Земите извън Италийския полуостров са билиподчинени на различен режим. Получили са името провинции, управлявани от един губернатор - римски магистрат, изпращан в съответната провинция. Първоначално е изпращан един консул или претор, а след това един проконсул/пропретор. Провинциите трябвало да плащат ежегоден данък - stipendium, tributum. Този режим с времето е претърпял малки промени, но не е преодолян напълно.

Въпреки развитието и увеличаването на римските магистратури, републиканското държавно устройство на Рим трудно се пригажда към голямото разширение на териториите. В крайна сметка противоречието между републиканското устройство и изикванията, които е поставяло огромното разширение на римската територия, е довело до сътресения в римския политически живот до създаването на Принципата.

>> Що се касае до римското частно право, процесът преминава по-леко и успешно. Несъвършенствата на системата на архаичното право са преодоляни с помощта на правотворческата дейност на претора, който е организирал съдебните процеси, както и чрез възприемането на международния обмен. Създава се гъвкава съдебна процедура, формуларната процедура. Чрез изработването на преторското право и чрез санкционирането на установеното при международния обмен право на народите, е било изградено правото на късната Римска република - предкласическото римско право.
Аватар
 
Мнения: 531

Re: 04. Царски период. Република. Архаично и предкласи...

от fiameta » Съб Апр 02, 2011 11:58 am

- народни събрания= комиции (comitia) - съвкупност от всички римски граждани. по време на Римската република има 3 вида:
центуриатни комиции (comitia centuriata) - в които основна единица за гласуване е центурията; гласуват законите предложени от магистрат, избират консули, претори и цензори.
куриатни комиции (comitia curiata)- най-древните и са съставени изключително от патриции, групирани в 30 курии, осн единица за гласуване е курията; по време на Царския период избират рекса, който след това се избира и от сената. по време на Републиката - гласуват закона, с който се предоставя най-висша военна и гражданска власт на магистрат; одобряват осиновяване на неподвластно лице и съставянето на публично завещание.
трибутни комиции (comitia tributa)- гражданите са разделени на триби, гласуват закони по предложение на магистрати, избират квесторите, културните едили и др. по-нисши магистрати. през 287г. пр. н. е. тези комиции се сливат с плебейското народно събрание.

-центурия (centuria) - 1.военна единица; 2. единица за упражняване на активно избирателно право. традицията приписва на Сервий Тулий разделението на римските граждани на 193 центурии според имущественото им пложение. центурийте са разделени на 5 класи.

-претор (praetor)- магистрат, натоварен предимно с правораздавателни функции, избира се за 1 година и прокламира в своя едикт принципите, които ще спазва по време на своя мандат. от 242г. пр. н.е. има 2 претора :
градски претор (praetor urbanus)- правораздавателна дейност по спорове между римски граждани
перегрински претор - между римски граждани и чужденци или само между чужденци

-цензори (censores)- вид магистратура; избирани за 5 години от центуриатните комисии и осъществяващи функции в продължение на 18 месеца. те трябва да направят оценка на имуществото на всички жители на държавата, да ги впишат в регистрите по триби и да ги разделят по класи и по центурии. цензорите също съставят списък на сенаторите и на конниците и листа за приходите и разходите в държавата.

- сенат (senatus)- произлиза от древния съвет на старейшините; основен орган на римските политически институции. този орган е в апагия си и има значителна компетентност : контрол върху магистратурите, управление на финансите, ръководство на външтана политика на римската държава.


царски период в Рим : http://www.sibir.bg/blog/lepidopteria/? ... tID=465069
 
Мнения: 5

Re: 04. Царски период. Република. Архаично и предкласи...

от Pawn » Пет Юни 24, 2011 9:37 pm

"Плебейският трибун е изборен представител на плебса, който е можел да упражнява вето по отношение на действията на магистратите с изключение на доктатора."
Става въпрос за диктатора - правописна грешка предполагам.
Аватар
 
Мнения: 15

Re: 04. Царски период. Република. Архаично и предкласи...

от atanassoff » Пет Юни 24, 2011 9:56 pm

Поправено е (smile) Благодаря ти много за тези включвания, защото техническите грешки са много неприятни, а понякога водят и до смислови.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron