44. Производство по налагане на административни наказания

Примерни разработки по публичноправни науки, съобразени с конспекта за държавния изпит.

44. Производство по налагане на административни наказания

от atanassoff » Чет Май 05, 2011 1:08 am

44. Производство по налагане на административни наказания

Административнонаказателният процес преминава през две основни фази:
(->) Производство по установяване на административни нарушения;
(->) Производство по налагане на административни наказания.

1. Констативен акт за установяване на административно нарушение

Актът за установяване на административно нарушение в общия случай е задължителен, за да се постави началото на производството и да се стигне до налагане на административно наказание (чл. 36 ЗАНН).

Изключение от това правило е налице в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган. Не е необходимо да се съставя акт и в случаите на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място, срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон или указ, но не повече от 10 лева.

За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт.

Съставеният акт има три функции:
(->) Установителна функция
(->) Обвинителна функция
(->) Сезираща функция

В двуседмичен срок от подписване на акта той се изпраща служебно на административнонказващия орган, заедно с възраженията на нарушителя, събраните доказателства и другите приложения към преписката.

2. Административнонаказващ орган

Административни наказания могат да налагат (чл. 47 ЗАНН):
(->) ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение (Те обаче могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет);
(->) длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ;
(->) съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи.

Териториалната компетентност на органа се определя от мястото, където нарушението е било извършено (а не там, където е било установено). Когато не може точно да се определи местоизвършването на нарушението, компетентен да разгледа преписката е административнонаказващият орган, в чийто район се намира местожителството на дееца, или органът, в района на който най-напред е било образувано производството (чл. 48 ЗАНН).

3. Производство по налагане на административно наказание

Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й (чл. 52 ЗАНН). Ако се установи, че актът не е бил предявен на нарушителя, наказващият орган го връща веднага на актосъставителя.

След получаване на преписката наказващият орган уведомява за съставения акт пострадалите от нарушението, ако има такива и адресите им са известни.

Преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство.

4. Произнасяне на административния орган

(#) А) Мотивирана резолюция
Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност.

(#) Б) Наказателно постановление
Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание. Наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

При издаване на наказателното постановление наказващият орган се произнася и по искането за обезщетение на причинените от нарушението вреди. Когато с нарушението са причинени вреди на държавно предприятие, учреждение или организация, наказващият орган се произнася по обезщетението и без да е предявено искане.

Наказателното постановление трябва да съдържа:
- собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
- датата на издаването и номерата на постановлението;
- датата на акта, въз основа на който се издава, и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
- собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
- описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
- законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
- вида и размера на наказанието;
- вещите, които се отнемат в полза на държавата;
- размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
- дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

Наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.

Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

_______________________
Нормативна рамка: чл. 36 - чл. 58 ЗАНН
Въпросът е съобразен с актуалната нормативна уредба към 05.05.2011 г.

Литература:

1. "Административен процес", Проф. д-р Кино Лазаров, Доц д-р Иван Тодоров, изд. СИЕЛА, София 2009 г., стр. 374 - 383.

Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта